Archív kategorií: Pripravované akcie

10.ročník medzinárodnej konferencie Dni FM 2021

Jubilejný 10. ročník konferencie Dni FM 2021 už má svoj termín!

Slovenská asociácia facility managementu Vás srdečne pozýva na jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Dni FM 2021, ktorý sa bude konať v termíne 21.-22.9. 2021X-BIONIC® – Šamorín.

Aké sú nové technológie, inovácie a trendy v oblasti facility managementu?  Čo všetko priniesla súčasná doba do pracovného prostredia?

Príďte si vypočuť nové témy slovenských i zahraničných odborníkov. Prostredníctvom prednášok vám predstavíme inovatívne priemyselné riešenia, zaujímavé produktové novinky a sprostredkujeme najnovšie informácie z prostredia FM. Počas trvania konferencia máte priestor i pre osobné stretnutia s kľúčovými biznis partnermi či klientmi.

Slávnostné otvorenie konferencie bude 21.9.  2021 formou rautu v reštaurácií Farrier’s Steak House. Získajte dôležité obchodné kontakty pre váš biznis práve prostredníctvom networkingu, ktorý tento večer ponúka. Okrem príjemného prostredia, gastronomického zážitku a zaujímavých hostí, čaká na vás i program, ktorý doplní celkovú atmosféru v predvečer konferencie. 

Prečo by Vaša firma mala mať rezervačný systém pracovných miest?

 

 

Predpokladá sa, že súčasné nastavenie práce z domu bude do určitej miery pretrvávať aj v budúcnosti. Preto by sa firmy mali zaujímať, ako zvládnuť systém kombinácie home office a práce z kancelárie. Bezpečne a efektívne.

 

Súčasná situácia núti firmy prehodnocovať svoje postoje k využívaniu kancelárskych priestorov. Drvivá väčšina firiem prešla na prácu z domu, tzv. homeoffice. Predpokladá sa, že tento trend bude do určitej miery pretrvávať aj v budúcnosti. Najnovšie prieskumy hovoria, že priemerne traja zo štyroch zamestnancov sa chcú vrátiť do kancelárie po skončení pandémie. Tiež viac ako polovica dúfa, že zamestnávatelia budú preferovať socializačnú formu priestorov, akými sú open-space, terasy či spoločné pracovné priestory*.

Realita mnohých firiem


Veľa firiem využíva systém na rezerváciu zasadacích miestností, vybavenia či samotných pracovných miest. Pri komunikácii s klientmi sa stretávame s tým, že realizácia takéhoto systému je častokrát tabuľka, kalendár či jednoduchá papierová forma. Všetko funguje, až kým nenastane neočakávaná situácia. Aj menšia ľudská chyba, ako nezaznamenanie rezervácie či omyl v riadku tabuľky, môže spôsobiť komplikácie a zamávať atmosférou vo firme. Navyše, je potrebná kapacita zodpovednej osoby na dohľad nad rezerváciami v rámci firmy. Tieto formy „systému“ sa pri väčšom počte zamestnancov javia ako neudržateľné.

Benefity pre zdravie firmy

Bookigy odpovedá na otázku „prečo“ hlavne majiteľom a manažérom firiem. Home office zredukuje plochu kancelárií, ale nie počet zamestnancov. Na kombinovanie home office a kancelárií potrebujete mať rezervačný systém, ktorý zabezpečí plynulé fungovanie firmy. Vďaka Bookigy viete tento fenomén využiť vo svoj prospech a mať výrazne menej pracovných miest ako zamestnancov.

 

Prínos aplikácie spočíva najmä v možnosti poskytnutia bezpečného návratu zamestnancov do kancelárií, optimalizovania prevádzkových nákladov, čím sa podporí aj „eco-friendly“ prístup k našej planéte. Na základe reportov a štatistík viete optimalizovať a prispôsobovať množstvo dostupného pracovného priestoru a kancelárií, čo zas vedie k znižovaniu energetickej náročnosti prevádzky kancelárií a minimalizovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie. Z hľadiska bezpečnosti zas viete regulovať koncentráciu zamestnancov na pracovisku, definovať potrebné rozostupy, či stanoviť obsadenosť na danú plochu.

 


Ďalším z dôvodov, prečo mať nadčasovú rezervačnú aplikáciu, je prehľadnosť a jednoduché používanie z akéhokoľvek zariadenia. Zamestnanci majú prehľad nad svojimi rezerváciami, podľa potreby ich vedia vytvárať, upravovať aj rušiť. Presne vedia, ktoré pracovné miesta môžu využiť v ich preferovaný čas, či vybrať si pracovné miesto na základe potrebného vybavenia. Žiadny stres a chaos na pracovisku.

 

CHCEM SA PORADIŤ

 

 

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

 

 

V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj proti klimatickým zmenám na území regiónu.

 

 

 

 

Predmetom nízkouhlíkovej stratégie bolo približne 400 verejných budov, objekty terciárnej sféry, doprava, zásobovanie, nakladanie s odpadmi, smart city a spotreba energie.

 Stratégia zahŕňala aj všetky doteraz prijaté dokumenty, ktoré boli zamerané na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti Košického samosprávneho kraja.

 

V rámci prípravy odborný tím ENGIE zmonitoroval stav jednotlivých objektov a určil potenciál možných úspor energie a nákladov na prevádzku. Okrem toho zhodnotil samotné prevádzkovanie a využite objektov s ohľadom na ich komunitný a spoločenský dopad.

 

 Súčasťou stratégie bol aj popis prekážok, ktoré zabraňovali znižovaniu emisií a prijímaniu potrebných opatrení, a tiež návrh spôsobu monitorovania spotreby energie.

 

„Nízkouhlíková stratégia je v súčasnosti pripravená na dve časové obdobia. ENGIE vypracovala podrobný plán do roku 2030 a dlhodobý do roku 2050. Podľa odporúčaní nášho odborného tímu by mala byť stratégia aktualizovaná každých 5 rokov,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností ENGIE Services.

 

Pomocou opatrení, vyplývajúcich zo strategického dokumentu, bude môcť Košický samosprávny kraj v budúcnosti koncepčne riadiť vlastný prístup využitia finančných nástrojov, ktoré budú smerované na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja so zámerom znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy na život obyvateľov.

 

„Na začiatku minulého roku medzinárodná Skupina ENGIE predstavila svoju stratégiu na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je stať sa svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií uhlíka. V súlade so stratégiou matky by sme aj my na Slovensku chceli viac podporovať ekologické projekty a spolupracovať na riešeniach, ktoré znižujú uhlíkovú stopu a nadmerné zaťaženie životného prostredia. Teší nás, že práve realizáciou nízkouhlíkovej stratégie pre Košický samosprávny kraj môžeme prispieť k naplneniu tohto cieľa. Veríme, že vďaka našej odbornej expertíze v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budeme aj v budúcnosti súčasťou podobných zaujímavých a verejne prospešných projektov,“ uzatvára Róbert Ruňanin.  

 

www.engie.sk

Proč zavádět systém řízení facility managementu do vaší organizace?

 

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

 

 

Ing. Ondřej Štrup je předním českým odborníkem v oblasti facility managementu a majitelem vzdělávací a poradenské společnosti FM Institute, s.r.o.. FM Institute je organizátorem Rekvalifikačního kurzu facility manažera, který je v českém prostředí svým obsahem unikátní.

 

 

K napsání tohoto příspěvku mě inspirovala Ing. Dagmar Matějková, která se nedávno na tomto serveru HR News obdobně zabývala otázkou „Proč zavádět HR procesy. Omlouvám se, že použiji její úvod. Je však tak dokonalý, že bych ho neuměl říct lépe. Cituji: „Z jakého důvodu bych se vůbec měla o něco takového zajímat? Pokud jsem podnikatel a mám zaměstnance, tak to stojí za zamyšlení. Proč? Protože budu mít ve firmě pořádek a ten pořádek a jasné postupy mně vydělají více peněz. A to možná už stojí za úvahu.“

Na toto vyjádření mohu navázat obdobnou otázkou. Když už ty zaměstnance mám, proč je nechávat vykonávat mnohé neefektivní úkony? Proč jim nezorganizovat vhodné zázemí pro výkon jejich práce? A jako extra bonus, proč si nezajistit kvalitní a efektivní správu majetku, která se projeví i v kvalitě pracovišť?

Jsou méně významné činnosti nedůležité?

Existuje jedno pravidlo, které praxe dnes a denně potvrzuje. Poměr 20:80 (tzv. Paretovo pravidlo) říká, že 20 % konkrétně vybrané aktivity přinese 80 % efektivity, tzn. pokud se budu věnovat těmto 20% aktivitám, pak jsem vyřešil 80 % problémů. Proto se manažeři soustředí na výrobu a obchod ve svých společnostech, investují do této aktivity převážnou část svého úsilí a předpokládají 80% přínos. Takto jim to doporučují jejich finanční controllingy a dokazují to v konkrétních ekonomických výsledcích.

Jak již klasik řekl „čert je ukryt v detailu“. Mezi 80 % nevýznamných aktivit jsou ukryty náklady a investice do správy majetků a do zajištění podpůrných služeb pro tyto majetky, chod organizace a podporu zaměstnanců. Právě tuto oblast zajišťují tzv. facility management služby nebo též podpůrné služby v organizaci. A proto zopakuji úvodní titulek „Proč zavádět systém řízení facility managementu do vaší organizace, když se jedná o tak nevýznamné procesy?“

 

Viac sa dočítate: HR news

Digitalizácia správy nehnuteľností

 

 

Digitalizácia je v súčasnosti univerzálnou top témou a nevyhýba sa ani službám v oblasti Facility a Property managementu. Digitalizácia je tiež úzko spätá so širokým spektrom služieb Skupiny ENGIE, v rámci ktorých sa postupne štandardizuje aj v oblasti komplexnej správy nehnuteľností. Práve v tomto segmente vidíme obrovský potenciál v zlepšení, automatizovaní, zefektívnení a sprehľadnení našich služieb. 
 

Realita digitalizácie správy nehnuteľností na Slovensku

  
Digitalizácia sa v správe nehnuteľností na Slovensku v súčasnosti zabezpečuje rôznymi čiastkovými riešeniami, ktoré však nie sú vždy vytvorené a určené priamo pre tento segment. A práve tento fakt odkrýva pre všetkých hráčov na trhu obrovský potenciál.

V rámci správy nehnuteľností v slovenských firmách ešte stále zaznamenávame veľké množstvo nedigitálnych zastaraných administratívnych činností. Technici a údržbári takmer každý deň vypisujú rôzne papierové formuláre – pracovné výkazy, servisné listy, denníkové záznamy či knihy objektov. Tieto sa musia následne manuálne spracovávať a digitalizovať, čo je administratívne veľmi náročné, častokrát chybové a hlavne nesystémové. Firmy tak okrem nákladov, spojených s tlačou formulárov a prenájmom miesta na archiváciu, musia platiť aj za administratívnu podporu, ktorá záznamy manuálne prepisuje a následne spracováva do ďalších systémov.   
 
Ale mohlo by to byť aj inak

Aby som bol spravodlivý a nepaušalizoval, nie v každej firme to vyzerá takto. Som rád, že aj v ENGIE sme už o pár výrazných krokov vpred a naším cieľom je byť lídrom digitalizácie v tomto segmente.  

 

 

V 21. storočí by správa nehnuteľností mala byť v maximálnej možnej miere digitalizovaná a zautomatizovaná. Jedným zo štandardných pracovných nástrojov technika pre tieto riešenia by v súčasnosti mal byť smartfón alebo tablet s potrebným softvérom. Po vykonaní každej pracovnej činnosti (či už formou preddefinovaných checklistov alebo ad-hoc požiadaviek) by si technik zaznamenal úkon do mobilného zariadenia, odfotil zrealizované činnosti, elektronicky podpísal formulár a informáciu by jedným klikom odoslal na ďalšie automatizované spracovanie. Odbúralo by sa zložité papierové podpisovanie, kopírovanie, administrácia a archivovanie podkladov. Spracovanie údajov by prebiehalo rýchlejšie, jednoduchšie by sa vyhodnocovali výstupy či reporty a klient by mal k dispozícii všetky dáta z projektu v reálnom čase.

Výbornou správou je, že klienti na Slovensku sú dnes otvorení novým trendom a očakávajú proaktivitu zo strany správcovských spoločností smerom k zefektívňovaniu ich činností a komunikačnej digitalizácii. Úspora nákladov a lepšia prehľadnosť vykonaných prác je v tomto prípade určite zaujímavá pre obe strany.
 
Digitalizácia Facility a Property managementu je pre ENGIE prioritou 

Aká je naša predstava a zároveň očakávania klientov v rámci digitalizácie? Kontinuálne pracujeme na tom, aby všetky dôležité informácie o objektoch, zariadeniach a projektoch boli jednoducho zdieľateľné, editovateľné a následne zautomatizované priamo v teréne prostredníctvom smartfónov a tabletov.

Aj preto sme sa v ENGIE interne zaviazali, že do konca roka 2021 zdigitalizujeme v tomto segmente takmer všetko, čo sa dá. Čo to presne znamená? Naším cieľom je na všetkých projektoch zintegrovať do elektronickej podoby a komplexných CAFM systémov všetky papierové výkazy, checklisty, protokoly a formuláre. Výnimku budú tvoriť záznamy, ktoré sa musia z hľadiska legislatívy vyhotoviť v tlačenej forme – napr. denníky protipožiarnych zariadení.
 
Nie sme na štartovacej čiare

Ako som už vyššie spomínal, ENGIE má vďaka dlhoročnej odbornej práci našich tímov už svoje digitálne začiatky za sebou. V súčasnosti aktívne používame niekoľko sofistikovaných online nástrojov na správu nehnuteľností. Neuspokojujeme sa s daným stavom, ale stále pracujeme na vylepšovaní existujúcich nástrojov a hľadaní nových.

Na trhu je pomerne veľká ponuka softvérov, avšak často sa stáva, že reálna použiteľnosť týchto aplikácií  v teréne je komplikovaná. Aj preto si niektoré softvérové riešenia upravujeme podľa našich požiadaviek tak, aby boli užívateľsky jednoduché a slúžili pre naše konkrétne potreby.

Okrem toho intenzívne spolupracujeme so softvérovými vývojármi a programátormi, ktorí nám podľa našich zadaní vytvárajú vlastné programy a aplikácie na mieru. Medzi novinky patrí aj efektívny nastroj na pasportizáciu objektov a zariadení, tvorbu servisných protokolov (elektronické protokoly pre servis klimatizácií, VZT, brán, aut. dverí…), nástroj na Space Management, zjednodušené HelpDesk systémy, aplikácie na automatizované zbery dát z energetických, technických, prevádzkových zariadení a podobne. Programy sú jednoducho editovateľné prostredníctvom smartfónu alebo tabletu a zároveň párovateľné s QR kódom konkrétneho zariadenia.  

Aplikácia (responzívne mobilné zobrazenie):

 

 

Aplikácia na elektronickú pasportizáciu:

 

 

Aplikácia na elektronické servisné protokoly:

 

 

Aplikácia na elektronické pracovné výkazy/servisné listy:

 

 

Vzor exportu Servisného protokolu: 

Vzor pracovného výkazu/Servisného listu:

 


Počas vývoja vlastných aplikácii programátori aktívne spolupracujú s našimi technikmi a údržbármi, ktorí ich softvér testujú priamo v teréne. Tento spôsob sa nám osvedčil, pretože prax ukázala, že častokrát nie je potrebné vyvíjať komplikované aplikácie s množstvom funkcionalít, ktoré sa aj tak väčšinou nepoužívajú. Softvér pre našich technikov musí byť jednoduchý, prehľadný a ľahko použiteľný. Aj vďaka tomu zaznamenávame u našich kolegov väčšiu ochotu učiť sa s nimi pracovať a pozitívne prijímať novinky v tejto oblasti. Navyše konštruktívna spätná väzba technikov k návrhu softvéru nám neskôr ušetrí čas s komplikovanou aktualizáciou a upgradom systému.  

Všestranná apka C3NTINEL

Veľmi zaujímavým nástrojom, s prvkami umelej inteligencie, je naša vlastná ENGIE aplikácia C3NTINEL, ktorá vie prepájať, prehľadne vizualizovať, analyzovať a vyhodnocovať takmer akékoľvek dáta. Aplikácia bola primárne vyvinutá a používaná v oblasti energetického manažmentu, avšak ponúka veľké možnosti v rámci vizualizácie efektívnosti v priemysle či v prevádzkach obchodných a  administratívnych centier. Do C3NTINELu je možné integrovať nielen energetické, ale aj prevádzkové dáta, akými sú napríklad – prevádzkový čas zariadení, množstvo vyprodukovaného materiálu, vyrobených dielov, návštevnosť objektov, prevádzkové časy budov a podobne. Tieto informácie následne automaticky online analyzuje a vyhodnocuje. Systém vizuálne a prehľadne zobrazuje reálnu efektivitu konkrétnych zariadení, výrobných liniek či celých prevádzok. Na základe analýz je možné nielen vyhodnotiť ich efektivitu, ale aj porovnať ich výrobné parametre, výrobnú kapacitu, spotrebovanú energiu a navrhnúť opatrenia pre ďalšiu optimalizáciu a ušetriť tak nemalé prevádzkové náklady. Služby spojené s využívaním C3NTINELu vieme našim zákazníkom poskytnúť aj formou Garantovanej optimalizácie a Garantovanej energetickej služby (GES), v rámci ktorých klienti za služby vopred neplatia. Projekt je hradený až po jeho realizácii, a to z dosiahnutých garantovaných úspor, čo môže byť konkurenčnou výhodou aj pre našich klientov.

 

 

 

Digitalizácia je pre ENGIE v segmente správy nehnuteľností jednou zo strategických priorít. Výsledky, ktoré sa nám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť, a nové aplikácie, ktoré denne uľahčujú prácu kolegom a sprehľadňujú spracovanie dát pre našich klientov, potvrdzujú, že sa uberáme správnym smerom.  
 
Zaujal vás článok? Kontaktuje nás.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našich službách alebo digitálnych aplikáciách správy nehnuteľností, kontaktujte nás: obchod.sk@engie.com.

 

Autor: Tomáš Korpáš, Riaditeľ Divízie správy nehnuteľností ENGIE Services

Máme výhercov súťaže o vstupenky na konferenciu Dni Facility Managementu 2020!

 

Srdečne blahoželáme výhercom, ktorí sa zapojili do našej súťaže o vstupenky na konferenciu Dni Facility Managementu 2020, ktorá sa bude konať  29. 9. 2020 v priestoroch X-BIONIC®.

Úlohou bolo zaslať správnu odpoveď na našu otázku:

Koľko % energie dokáže ušetriť kontrola intenzity osvetlenia?

Správna odpoveď:  a) viac ako 50%

Z množstva odpovedí sme vybrali 3 výhercov, ktorých sme kontaktovali ohľadom ich výhry.

 

Srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie!

 

Konferencia Dni Facility Managementu 2020

Dni FM 2020, 29. 9. 2020

 

9. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Dni Facility Managementu 2020 bude po prvýkrát na zámku. Veríme, že vás nádherný priestor, ktorý dýcha históriou nadchne rovnako ako nás. Pozrite si vo videu, akou rozsiahlou rekonštrukciou musel zámok prejsť a akým príjemným miestom sa v súčasnosti stal. 

 

FMDays2020 sa budú konať 29. septembra 2020 v

 

Tešíme sa na Vás.

 

Zdravý vzduch, aj to je Facility Management

Deratizácia – Dezinfekcia – Dezinsekcia

 

Ako taká dezinfekcia prebieha?

Samotný generátor po zapnutí začína pracovať so vzduchom v priestore a už po niekoľkých minútach začína vytvárať molekuly ozónu, ktoré distribuuje do celého priestoru. Ideálne je generátor umiestniť na vyvýšené miesto, keďže ozón je ťažší ako vzduch. Ako plynná látka sa dostane na takmer každé miesto. Predstaviť si ozón môžete ako dym, no s tým rozdielom, že ozón má mierne modrastú farbu. Po určitej dobe ozonizácie, ktorá sa v závislosti od veľkosti priestoru môže líšiť, sa klient môže presvedčiť o samotných výsledkoch.

Dezinfekcia ovzdušia ozónom sa vykonáva v uzavretých priestoroch (zatvorené okná, dvere). Počas ozónovania sa v miestnosti nezdržujú osoby ani domáce zvieratá. Po ozónovaní sa odporúča nevstupovať do miestnosti približne 30 minút, pokiaľ sa ozón nerozloží na dvojatomárny kyslík. Následne sa miestnosť vyvetrá.

Ozónovanie automobilov sa vykonáva pri naštartovanom motore, zatvorených dverách a vytiahnutých oknách, spustenej klimatizácie a vnútornej cirkulácii počas doby približne 15 minút. V priebehu ozónovania sa osoby ani domáce zvieratá nezdržiavajú v aute. Po ukončení procesu sa dôkladne vyvetrá interiér auta.

 

Viac sa dozviete na OZON-DDD.sk