Projektový manažment pre Facility management

Unikátna prax facility management projektov

Na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh v prostredí facility managementu (hospodárskej správy vo verejnej správe)

 • Jasné definovanie projektových cieľov / necieľov a schopnosť formálne definovať projekt
 • Identifikácia projektových rizík
 • Vzájomné pochopenie projektových očakávaní
 • Účastníci sa naučia ako riadiť prácu a efektívnejšie komunikovať s tímom

Zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia.

 • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu
 • počas workshopu pracujete na vlastných – reálnych projektoch
 • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
 • systematický pohľad na riadenie facility management projektov
 • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
 • inovácia a nový pohľad na výkon facility managementu

Orientačná agenda workshopu 2-dňového workshopu

Agenda je prispôsobená aktuálnej úrovni účastníkov a vybraným tréningovým projektom

1. Najnovšie výskumy neurovedy. neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie
2. Biznis prostredie – prečo projekty vo Facility managemente?
zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť
3. Čo je projekt, Parametre projektu
správne nastavenie rozhrania medzi projektami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu
4. Projektový manažment a Projektový cyklus
cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov
5. Inicializácia projektu
hranice projektu – obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu – definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti
6. Projektový 3-uholníkrozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu
7. Plánovanie a riadenie projektu
plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu
8. Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram
časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu
9. Plánovanie zdrojov
plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov
10. Ukončenie a odovzdanie projektu
vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned – poučenia z projektu

 

 

Prihláška

   

  Účastník:

  Meno a priezvisko:

  Email:

  Pracovná pozícia:

  Telefonický kontakt:

   

  Fakturačné údaje:

  Právnická osobaFyzická osoba

   

  Názov / Meno a priezvisko:

  Adresa (ulica, PSČ, mesto):

  Bankové spojenie:

  Telefonický kontakt:

   

  V prípade právnickej osoby prosím vyplňte aj:

   

  IČO:

  DIČ:

  IČ DPH: