Projektový manažment pre Facility management

Unikátna prax facility management projektov

Po absolvovaní workshopu budú účastníci vnímať projektovú prácu v súvislostiach a osvoja si realizáciu projektu od inicializácie až po ukončenie projektu.

 

„Workshop projektového manažmentu pre facility management priniesol presne to, čo som očakával. Výborne vysvetlenú teóriu projektového manažmentu, ktorú sme si mohli vyskúšať na praktickom prípade reálneho projektu. Vďaka tomuto workshopu som si uvedomil rôzne súvislosti, ktoré mi doteraz unikali a pomohol mi pozrieť sa na projekt oveľa komplexnejšie aj s upozornením na časté chyby pri riadení projektov. Školiteľ priniesol veľa príkladov z reálnej praxe a určite môžem tento workshop každému odporučiť.“  Účastník prvého termínu.

 

Na vašich konkrétnych tréningových projektoch si vyskúšate ako aplikovať štandardné nástroje projektového manažmentu do efektívneho riadenia projektov a komplexných úloh v prostredí facility managementu

  • Jasné definovanie projektových cieľov / necieľov a schopnosť formálne definovať projekt
  • Identifikácia projektových rizík
  • Vzájomné pochopenie projektových očakávaní
  • Účastníci sa naučia ako riadiť prácu a efektívnejšie komunikovať s tímom

Zníženie času a nákladov alokovaných na projekt bude výsledkom efektívnejšieho a prehľadnejšieho systému plánovania s aplikáciou praktických nástrojov a procesov projektového riadenia.

  • medzinárodné štandardy projektového manažmentu v prostredí facility managementu
  • počas workshopu pracujete na vlastných – reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • systematický pohľad na riadenie facility management projektov
  • najčastejšie chyby na projektoch a ich predchádzanie
  • inovácia a nový pohľad na výkon facility managementu

Orientačná agenda workshopu 2-dňového workshopu

Agenda je prispôsobená aktuálnej úrovni účastníkov a vybraným tréningovým projektom

1. Najnovšie výskumy neurovedy. neurovedy vo firemnom prostredí s dopadom na úspešnosť riadenia projektov
TOP trendy v manažmente a moderné firemné fungovanie
2. Biznis prostredie – prečo projekty vo Facility managemente?
zmeny a dynamika moderného biznis prostredia, rastúce požiadavky na efektivitu, produktivitu a rýchlosť
3. Čo je projekt, Parametre projektu
správne nastavenie rozhrania medzi projektami a líniovými úlohami
predpoklady a charakteristika efektívneho projektu
4. Projektový manažment a Projektový cyklus
cyklická realizácia projektu, procesný pohľad na projekt
formy a spôsoby efektívnej realizácie moderných projektov
5. Inicializácia projektu
hranice projektu – obsahové, časové, spoločenské
úvodné zadanie projektu – definovanie cieľov, ne-cieľov, rizík, obmedzení, predpokladov úspešnosti
6. Projektový 3-uholníkrozsah a kvalita projektu vs. limity každého projektu: čas, zdroje, rozpočet
adaptácia projektu na zmeny počas realizácie projektu
7. Plánovanie a riadenie projektu
plánovanie projektových aktivít (WBS)
súvislosti, kotext a rozsah projektových prác, riadenie a kontrola realizácie projektu
8. Plánovanie času na projekte – Ganttov diagram
časové súvislosti a vzájomná časová prepojenosť a závislosť projektových aktivít
riadenie a monitorovanie časového progresu projektu
9. Plánovanie zdrojov
plánovanie, dostupnosť, využiteľnosť a zosúladenie projektových zdrojov
efektívnosť využiteľnosti dostupných zdrojov
10. Ukončenie a odovzdanie projektu
vyhodnotenie úspešnosti projektu, odovzdanie do užívania, PO-projektová fáza
lessons learned – poučenia z projektu