PROJEKT OVEROVANIA KVALIFIKÁCIE

NÁRODNÝ PROJEKT SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIE V SR

Slovenská asociácia facility managementu dňom 10.2. 2023 získala štatút AUTORIZOVANEJ INŠTITÚCIE, čím bola oprávnená vykonávať overovanie kvalifikácie pre oblasť:

➡ Špecialista v oblasti správy nehnuteľností

➡ Administratívny pracovník správy a evidencie majetku

 

Čo je národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR?

 

Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR sa v rámci celoživotného vzdelávania ťažiskovo zameriava na vytvorenie možností získania kvalifikácie aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania.

 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a zaviesť do praxe systém, na základe ktorého si jednotlivci budú môcť dať overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie získané v rámci neformálneho vzdelávania (napr. v rôznych kurzoch) a informálneho učenia sa (neinštitucionálne vzdelávanie sa, ktoré je prirodzenou súčasťou každodenného života, často je nezámerné a človek si ho ani nemusí uvedomovať). Na získanie kvalifikácie teda nebude potrebné vrátiť sa do školy a vzdelávať sa niekoľko rokov, ale stačí využiť svoje už nadobudnuté schopnosti počas celého života (samoštúdiom, praxou a pod.).

 

Overovanie kvalifikácií budú realizovať autorizované inštitúcie zapísané v registri autorizovaných inštitúcií (stredné odborné školy, vysoké školy, strediská praktického vyučovania, centrá odborného vzdelávania a prípravy a pod.), a to prostredníctvom uznania schopností uchádzačov na základe portfólia a/alebo preskúšaním pred odbornou komisiou. Výsledkom overenia bude osvedčenie o získanej kvalifikácii.

Proces overovania kvalifikácie pozostáva z nasledovných štyroch fáz:

1⃣.  Identifikácia jednotiek vzdelávacích výstupov – záujemca o overenie kvalifikácie identifikuje svoje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré získal v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

2⃣   Dokumentácia jednotiek vzdelávacích výstupov – žiadateľ o overenie kvalifikácie zhromaždí všetky relevantné dôkazy, dokumenty, certifikáty alebo iné materiály preukazujúce splnenie požadovaných kritérií na danú kvalifikáciu. Tieto dokumenty priloží k žiadosti o overenie kvalifikácie, a to vo forme portfólia.

3⃣   Hodnotenie jednotiek vzdelávacích výstupov – uznávanie jednotiek vzdelávacích výstupov z predloženého portfólia uchádzača a/alebo hodnotenia uchádzača na skúške na overenie kvalifikácie.

4⃣   Potvrdenie výsledkov hodnotenia – udelenie osvedčenia o kvalifikácii úspešnému absolventovi.

 

Cieľovými skupinami projektu sú zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, mladí ľudia vo veku do 25 rokov, starší ľudia v produktívnom veku, ako aj uchádzači o zamestnanie.

Prínosy systému overovania kvalifikácií:

✅ Spája svet vzdelávania so svetom práce.

✅Ponúka šance nezamestnaným, ktorí hľadajú uplatnenie na trhu práce.

✅Zamestnaným ponúka možnosť lepšieho uplatnenia prostredníctvom rozšírenia, prehĺbenia alebo doplnenia kvalifikácie, resp. získania novej kvalifikácie.

✅Ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nedokončili školské vzdelávanie, ale naučili sa niečo robiť, nemajú však na to „papier“, dáva príležitosť získať osvedčenie o kvalifikácii.

✅Rieši nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo firmách.

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCU O OVERENIE KVALIFIKÁCIE

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na safm@safm.sk

 

PREZENTÁCIA K SYSTÉMU OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ