O nás

Slovenská asociácia facility managementu bola založená  v Bratislave v roku 2009. Jej vznik bol reakciou na zvyšujúce sa nároky uplatňovania facility managementu v organizáciách. 

 

SAFM je gestorom kvality facility managementu na Slovensku.

 

Slovenská asociácia facility managementu  je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj medzi členmi a sympatizantmi FM.

Asociácia združuje fyzické i právnické osoby a je založená na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a rovnocennom partnerstve členov.

 

 

Poslanie SAFM

Slovenská asociácia facility managementu plní iniciuje, vytvára a podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

 

Rovnosť postavenia členov v asociácii zaručuje každému rovnaký prístup k informáciám. SAFM zabezpečuje výmenu informácií, skúseností a know-how medzi odborníkmi i na medzinárodnej úrovni, v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami národného a nadnárodného charakteru.

 

Asociácia reprezentuje a presadzuje záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národnej rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu. SAFM rozhodujúcou mierou vplýva na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíja svoje partnerstvá prostredníctvom medzinárodnej siete EuroFM.