Archív kategorií: Pripravované akcie

Dni Facility Managementu 2012

Vedecká konferencia DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM-MÁJ 2012

 Organizátor – Slovenská asociácia facility managementu

 Generálny partner – Slovenské sporiteľňa a.s., Bratislava

 

 

dni-fm-_-foto-2                       dni-fm-_-foto-1

 

Účastníkom  prednášali  hostia zo zahraničia – Kathy O.Roper z USA, Margaret Nelson z Veľkej Británie, Natalija Lepkova z Litvy, Martina Budišová z ČR, O.Štrup z ČR,  Miroslav Marenčák z ČR a  Martin Mayer z ČR. Súčasne vystúpili aj slovenskí experti FM V.Somorová, K.Hederling a architekt B.Somora.

 

dni-fm-_-foto-3                      dni-fm_-foto-4

 

 

 

 

 

 

IFMA CZ a SAFM v Mutěniciach

Na pozvanie firmy pitSoftware z Českej republiky, ktorá je čestným členom SAFM, sa dňa 6. októbra v moravskom mestečku Mutěnice uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie členov predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu SAFM a českej pobočky IFMA CZ.

 

Na priateľskom posedení si predstavitelia obidvoch profesijných združení si vymenili informácie o svojej činnosti, ktoré boli inšpirujúce pre obidve strany.

 

FMA CZ, ktorá bola založená v roku 2000, zo svojej bohatej činnosti vyzdvihla predovšetkým každoročne organizovaný Týden IFMA, o ktorej informuje aj naša webová stránka.  Zaujímavé boli aj informácie o vzdelávaní v oblasti facility managementu, a to ako na Slovensku tak v Českej republike, kde okrem pražskej Stavebnej fakulty a Ekonomickej fakulty prebieha už viac rokov akreditovaný bakalársky program na Fakulte stavebnej VŠB v Ostrave.

SAFM informovala predovšetkým o svojej pripravovanej prvej profesijnej konferencii, ktorá by sa mala uskutočniť začiatkom júna 2012 v Bratislave.

 

Valné zhromaždenie SAFM

2. Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie facility managementu sa konalo 22. 6. 2011 v Studenom.

 

Zhromaždenie SAFM zahájila jej prezidentka p. Somorová, ktorá oboznámila ich s navrhovaným programom a predniesla správu o činnosti a hospodárení SAFM za obdobie máj 2010 až máj 2011.

 

Členom SAFM boli slávnostne odovzdané CERTIFIKÁTY SAFM, ktorý je osvedčením právoplatného členstva v asociácii. Viceprezident p.Hederling informoval o konferencii, ktorú zorganizovala firma eFocus v spolupráci so SAFM na tému „Profesionálna správa budov, vzťah poskytovateľ – odberateľ.“ V ďalšej diskusii sa účastníci valného zhromaždenia dohodli, že v roku 2012 zorganizujú samostatnú konferenciu SAFM. P.Tóth predložil návrh na vypracovanie a predloženie materiálu Ministerstvu regionálneho rozvoja SR o legislatívnom postavení profesie facility manažér. Členovia a vedenie SAFM vynaložia všetko úsilie k tomu, aby sa v Stavebnom zákone zakotvilo vypracovanie systému prevádzkovania stavebného objektu – facility management ako súčasť projektovej dokumentácie.

 

Zúčastnení p. Kováčiková, p.Tóth, p.Žitný a p. Nagyová prisľúbili dodať témy pre študentov Stavebnej fakulty. Práce by bolo možné prihlásiť do súťaže mladých facility manažérov na konferenciu EuroFM. Zároveň sa dohodlo organizovanie pravidelných workshopov, kde by sa riešili problémy, ktoré vznikajú v praxi. Témou prvého workshopu by bola otázka postavenia facility managementu v správe a prevádzkovaní bytových domov.

Facility Management –

Cieľom konferencie je ukázať ako môže manažment zásadným spôsobom spravovať a optimalizovať majetok akejkoľvek spoločnosti výrobného i nevýrobného charakteru, kedy spravovať majetok vo vlastnej réžii a kedy sa rozhodnúť pre službu externého dodávateľa.

 

Podujatie je určené pre vedúcich pracovníkov hospodárenia s majetkom, vedúcich stratégie a riadenia majetku, referentov správy majetku, investičných činností, prevádzky a budov ako aj ďalších činností.