Archív kategorií: Média

Čas je veľmi relatívny pojem

 

Čas je veľmi relatívny pojem. Ak máte doma psa, tak 10 rokov môže byť celý jeho život. Ak  hovoríme o nás, je to asi osmina času, ktorý tu máme vymedzený. Ak hovoríme o histórii ľudstva, tak 10 rokov je časový úsek, ktorý, ak sa v ňom neudialo niečo zásadné, ani nezaregistrujeme. Ale 10 rokov existencie Slovenskej asociácie facility managementu už stojí za povšimnutie.

 

Pravdou je, že odbor facility managementu je mladý, má sotva pár desiatok rokov. V skutočnosti je tu s nami odjakživa, vždy sme udržiavali budovy, upratovali, strážili. Na konci 20. storočia sme začali podporné činnosti skúmať, optimalizovať, riadiť a zefektívňovať. Začali sme sa zamýšľať nad procesmi, ktoré pomáhajú lepšie a plynulejšie pracovať, vyrábať, tvoriť. Aj vďaka tomu možno dnes chápeme, že človek je rozhodujúcim kritériom akéhokoľvek úspechu a jeho pohoda, vytvorenie príjemného a priateľského pracovného prostredia je to, o čo sa facility management stará. Vo výrobe napr.automobilov sme sa dopracovali v jej organizácii takmer k dokonalosti. Tímy odborníkov skúmajú najefektívnejšie postupy, náväznosti, plynulú a nerušenú dodávku komponentov. Záleží na každom detaile a všetko smeruje k jedinému cieľu – dokonalému výrobku s čo najnižšími nákladmi. V podpore výroby sme boli tak trochu pozadu. Dnes už facility management rozširuje efektívne riadenie na celú podporu akejkoľvek hlavnej činnosti, či sú to financie, výroba, informatika, verejná správa alebo hocičo iné.

 

Pamätám si celkom dobre, ako ma pred 10 rokmi navštívila doc.Vierka Somorová zo Slovenskej technickej univerzity s návrhom na založenie profesnej organizácie facility managementu. Inšpirovaná kolegami z Českej republiky pociťovala potrebu aj u nás vytvoriť priestor pre propagáciu a odbornú výmenu informácií a najnovších trendov v odbore. Hľadali sme model, ktorý by umožnil združiť samotných odborníkov, facility manažérov, ale ja firmy, ktoré sa poskytovaním týchto služieb primárne zaoberajú.  Zapojili sme zopár ďalších kolegov, Mariána Tótha, Andreu Szabovú a Laca Piršela, viedli dlhé debaty o náplni, cieľoch, profile a snažili sme sa to pretaviť do stanov asociácie. Tak vznikla nezisková organizácia Slovenská asociácia facility managementu, ktorá sa prihlásila do medzinárodnej siete EuroFM. Na začiatku sme robili hlavne osvetu, zviditeľnenie odboru medzi laickou verejnosťou. Snažili sme sa vzbudiť záujem manažérov, vysvetľovať obsah i pozitívne dopady profesionálne zabezpečovaných a riadených facility služieb. Na naších každoročných konferenciách sme sa najskôr stretávali iba odborníci a najmä poskytovatelia služieb. Hľadali sme odpovede na otázky zefektívňovania, integrácie, porovnávali sme outsourcing s internými výkonmi.

 

Dnes môžeme konštatovať, že SAFM je skutočným garantom profesionálneho facility managementu na Slovensku. Združuje odborníkov aj takmer všetky kľúčové firmy poskytujúce tieto služby. Reprezentuje odbor na verejnosti aj voči verejnej správe. Prostredníctvom členstva v AZZZ má priestor na ovplyvňovanie legislatívy a pripravovaných predpisov. Na májovú konferenciu Dni Facility managementu sa nám každoročne hlási stále viac odberateľov služieb, hľadajú námety na zlepšovanie pracovného prostredia, chcú informácie o najnovších technológiách.

 

V rámci podpory vzdelávania SAFM preberá záštitu nad štúdiom FM, v súčasnosti je to Akadémia Facility Managementu FMI a  snaží sa tak rozvíjať znalosti v tomto odbore.  SAFM ďalej zabezpečuje Paneurópsku certifikáciu facility manažérov prvého kontaku. Táto skúška je vypracovaná EuroFM a certifikát je jediným s medzinárodnou platnosťou, ktorý sa dá na Slovensku získať.

 

Štúdium faciility managementu prebieha aj na vysokých školách (Stavebná fakulta STU Bratislava, Stavebná fakulta TU Košice). Na Stavebnej fakulta STU je  predmet Facility management v študijnom programe  Civil Engineering (anglická výuka) a v študijnom programe Technológia a manažment stavebníctva ako predmet Facility management v stavebníctve. Na Stavebnej fakulte je  organizované akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management. V obidvoch prípadoch je garantom doc. Viera Somorová. V súčasnosti na Stavebnej fakulte ukončilo doktorandské štúdium 5 absolventov s titulom PhD., ktorí obhajovali dizertačnú prácu s témou facility managementu. Vedúcou práce bola doc. Viera Somorová.

 

Najnovšou aktivitou asociácie je vydávanie SAFM Guide, analyticko informačného bulletinu, ktorý by mal pomôcť pri základnej orientácii na slovenskom FM trhu manažérom firiem – klientom i poskytovateľom. V nultom ročníku v roku 2018 sa nám podarilo zozbierať prvé informácie, spracovať ich a porovnať ako vzájomne, tak vo vzťahu k okolitým krajinám. Dobré odozvy nás povzbudili a tento rok chceme mať viac zapojených účastníkov prieskumov a teda relevantnejšie dáta.

 

Nedávno som obedoval v jednej reštaurácii a započul som v rozhovore od susedného stola : „…bol tam aj facility manažér…“ a pohladilo mi to dušu. Kedysi som musel sa vždy vysvetľovať moju profesiu. Nehovorím, že dnes sa vnímanie facility managementu vyrovná ostatným profesiám.  Ale je to lepšie, a namýšľam si, že SAFM tomu trochu prispela.

 

Ing.arch Karol Hederling
Zakladajúci člen a viceprezident SAFM

World Workplace Europe meets Facility for Future.

V dňoch 20. – 22. marca 2019 sa uskutočnila v Amsterdame významná a inšpiratívna konferencia pod názvom

 

World Workplace Europe meets Facility for Future.

 

Aj zástupcovia SAFM sa zúčastnili veľmi inšpiratívnej a inovatívnej medzinárodnej konferencie určenej pre profesionálov facility managementu nielen Európskeho, ale aj širšieho globálneho významu. Konala sa tento rok prvý krát na základe spojenia dvoch úspešných podujatí:

 


3. vydanie „World Workplace“(1) pod záštitou IFMA (2) a
2. vydanie „Facility For The Future“(3) pod záštitou FMN (4).
Tomuto spojeniu zodpovedal aj názov konferencie „World Workplace Meets Facility For The Future“. Pod jej hlavičku  sa navyše podpísal aj svetoznámy RICS. Jej úroveň prekročila naše očakávania. Konferencie sa zúčastnilo až okolo 800 účastníkov a atmosféra bola veľmi inšpiratívna a príjemná.

 

Nosnými témami konferencie boli najaktuálnejšie trendy v FM:


– znižovanie produkcie skleníkových plynov prostredníctvom nástrojov FM (nadchádzajúca EU regulácia a prebiehajúca diskusia o nulových emisiách skleníkových plynov v Európe okolo roku 2050),
– vplyv novej svetovej ekonomiky na FM, cirkulárna ekonomika a súvisiace nástroje FM,
– nové technológie, PropTech, robotizácia a umelá inteligencia (big data a dôležitosť algoritmov ich vyhodnocovania, BIM, Digital Twin, Cloud, IoT, a nevyhnutná spolupráca so Start-up mi),
– rozvoj zdravých pracovísk nielen na zvyšovanie efektívnosti zamestnancov a firiem ale aj ich pritiahnutie a udržanie (well certifikácia v. well-being).
– vplyv otvorenosti/uzatvorenosti pracovísk na výkonnosť firiem a ich zamestnancov na základe posledných výskumov.

 

Medzi hlavné ťaháky konferencie patrili aj prezentácie svetoznámych prednášajúcich a súčasných influencerov:


Nigel Risner (Ako vytvárať vplyv a mať najlepší rok doteraz),
Kate Vitasek (Nová ekonomika obchodu)
James Dearsley (Spraví PropTech zo všetkých facility manažérov zbytočných?),
Nancy Rademaker (Extrémna zákaznícka orientácia v zosieťovanom svete).

 

Konferencia sa konala na unikátnom mieste určenom na podobné podujatia, v historicky zrenovovanej priemyselnej prístavnej hale Kromhouthal, situovanej na nábreží rieky Ij s výhľadom na kancelárie Booking.com.  V minulosti túto halu na podobné celosvetové podujatia využila aj spoločnosť Google, či Booking.com.

 

V Kromhouthal mali účastníci možnosť prezentovať a byť súčasťou 4 paralelne prebiehajúcich prezentačných programov prebiehajúcich v:


– v auditóriu (hlavná hala s pódiom),
– klube (vedľajšia hala pre diskusie s 360° hľadiskom),
– kreatívnom labe (miestnosť na poschodí pre prezentácie s okrúhlymi stolmi pre tvorivé pracovné skupinky) a
– ihrisku (ako ihrisko s hľadiskom upravená miestnosť na poschodí pre krátke prezentačné vstupy venované debatám a súťažiam o aktuálnych FM témach).

 

 

(autori – Ing. Andrea Szabová, PhD., zakladajúca členka SAFM a členka dozornej rady, konateľka FM Institute Slovakia, s.r.o. a AS Property, s.r.o. a JUDr. Ing. Milan Bogár, splnomocnený zástupca AS Property, s.r.o.)

 

                                               

 

                                          

 

 

Potvrďte svoju odbornú kvalifikáciu Certifikátom

Aj v r. 2019 prináša SAFM jedinečnú certifikáciu v oblasti Facility Managementu.  

Dávame Vám do pozornosti možnosť

prihlásiť sa

  Pred každou certifikáciou organizujeme workshop, na ktorom si prejdeme jednotlivé témy certifikácie a zameriame pozornosť účastníkov na oblasti, ktorým by sa mali v príprave na skúšku venovať.   Cieľovou skupinou pre certifikáciu sú „site managers“, čo sme do slovenčiny vedeli preložiť ako facility manažéri prvého kontaktu. Prvá úroveň riadenia facility služieb patrí k najdôležitejším funkciám v FM biznise. Facility manažér tu je prostredníkom a pojivom medzi užívateľmi služieb, nehnuteľnosťou a poskytovanými službami. Musí rozumieť hlavnej činnosti (core business) odberateľov služieb, vedieť definovať požiadavky, organizovať ako tvrdé tak mäkké služby, vedieť prispôsobiť budovu, FM služby a procesy aktuálnym miestnym potrebám. Musí zabezpečiť vyváženosť medzi zákazníckou orientáciou, nákladmi a kvalitou služieb. Je pre všetkých účastníkov procesu prvou kontaktnou osobou, človekom, ktorý musí vyriešiť problémy. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a partnerský vzťah so zákazníkom. To v sebe zahŕňa spracovanie objednávok, cenových ponúk, riešenie závad, reporting, koordináciu nespočetného radu drobných výkonov a služieb.  

Pridajte sa aj vy k úspešným držiteľom Pan-európskej FM certifikácie. Získajte medzinárodne platný certifikát

o svojich odborných znalostiach a vedomostiach.

               

SAFM Guide prichádza

 

Prvá a zároveň jediná publikácia SAFM Guide prináša súhrnné informácie o stave Facility Managementu na Slovensku a o firmách a organizáciách pôsobiacich na tomto trhu, opiera sa o štruktúru služieb európskej normy  EN 15221-Facility Managementu.

 

Nájdete v nej  výsledky prieskumu služieb Facility Managementu, predikcie vývoja odvetvia v porovnaní v rámci CEE regiónu. Ročenka obsahuje adresár spoločností poskytujúcich služby FM. SAFM  vychádza v tlačenej podobe, v rozsahu cca 80 strán a náklade 7 500 ks.

 

 

Viac:   SAFM Guide

 

 

Kvalitné prostredie pre našu prácu

 

Ľudia a ich práca, prostredie, v ktorej ju vykonávajú, podpora, ktorú od svojho zamestnávateľa dostávajú, inovatívne technológie, ktoré im pri tom pomáhajú – to boli hlavné témy 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Dni facility managementu 2018.  Uskutočnila sa v dňoch 21.5.-22.5.2018 v priestoroch kongresového centra x-bionic sphere v Šamoríne.

 

Smerovanie pracovného trhu na Slovensku kopíruje trendy v Európe a vo svete.  Pracovisko aj u nás začína mať inú ako tradičnú podobu. Nie je to iba samotný pracovný stôl, stolička, počítač. Dnes je pracovisko flexibilné rovnako, ako je flexibilná naša práca.  No a pohľad zamestnancov a uchádzačov o prácu je obdobný. Kvalita a obsluha prostredia, v ktorom budeme tráviť značnú časť dňa je pre nás dôležitý faktor našej spokojnosti a výkonnosti. Či už hovoríme o pracovnom mieste, konferenčných miestnostiach, neformálnych priestoroch, kuchynkách, relaxačných miestnostiach, miest na telefonovanie, tichých mini-kanceláriách pre tvorivú prácu. Samozrejmosťou je kvalitné ovzdušie, príjemná recepcia, prístupný kancelársky materiál, celkovo dobrá podpora. O tom všetkom boli prednášky a diskusie na Dňoch facility managementu 2018.

 

Významný posun v odbore a profesii znamená norma ISO 41000 Facility management. Ako povedal prednášajúci a jeden zo spolutvorcov normy Ondrej Štrup z Hein Consulting, táto norma znamená novú fázu vnímania FM v spoločnostiach. Doteraz sme na riadenie a jeho kvalitu mali iba ISO 9000, primárne zamerané na hlavnú činnosť firmy. Teraz budeme mať podchytené aj riadenie podporných činností a spolu budú tieto dve normy základom pre riadenie. Norma sa v súčasnosti pripravuje na prevzatie aj na Slovensku.

 

V ďalších príspevkoch sme mali možnosť nahliadnuť do poskytovania služieb integrovaného facility managementu v Taliansku, nahliadnuť do systému vzdelávania v Holandsku. S úžasom a závisťou sme mohli počúvať absolventa štúdia facility managementu na Univerzite aplikovaných vied HAN, Nijmegen, ktorý hovoril o tisíckach študentov v tomto odbore ročne. 

 

V prvej panelovej diskusii sa stretli Martin Záhora zo spoločnosti Slovclean, Zuzana Száraz, predstaviteľka HR v spoločnosti CEIT a Michal Kišša z Business Leaders Forum. Témou bola zmena pohľadu útvarov ľudských zdrojov a manažmentu spoločností na podporné činnosti. Ide to zatiaľ pomaly, ale očividne zmena prichádza. Druhý panel bol zameraný na inovácie v technologickej oblasti, najmä uplatnenie internetu vecí (IoT) vo facility managemente.  Jeho účastníci boli prevažne z oblasti realitnej a developerskej – Karol Hederling z JLL (súčasne aj viceprezident SAFM), Katarína Cihová z Cushman&Wakefield, Daniel Kúth z CBRE a Marek Vrbovský z Colliers International. Zaujímavý tu bol pohľad na inovácie v technologickej oblasti ako prostriedku na zlepšovanie prostredia, spokojnosti užívateľov, obsadenosti  a teda zvyšovanie hodnoty nehnuteľností.

 

Popoludňajší program bol celý tématicky venovaný technológiám, najmä informačným a ich mieste v podpore ľudí pri práci. Veľmi zaujali prednášky z oblasti BIM (Building Information Modeling) a jeho úlohe pri prevádzke objektov. Ako Simon Ashword, uznávaný odborník z Univerzity aplikovaných vied v Zurichu, tak aj Michal Pasiar zo spoločnosti Acrea priblížili túto problematiku a zaujali takou mierou, že na zodpovedanie otázok už nezostal čas a odpovede museli byť posunuté na stránku SAFM. Využitie „pasívneho papiera“ alebo aj aktívnych displejov pri prevádzke zasadacích miestností priblížil Boris Ďurček zo spoločnosti NOV a nový pohľad na konsolidáciu informačných systémov vo firmách priniesol Alexander Cimbaľák z ACE enterprise Slovakia, keď poukázal na množstvo systémov a dát, ktoré je možné prinútiť pracovať jednotne a spolu.

 

No a na záver spomenieme dva príspevky, ktoré prinesli trochu pohybu, úsmevy ale aj zamyslenie sa nad bezpečnosťou dát. Kybernetická bezpečnosť je vášňou Karola Suchánka. Názorne nám ukázal, ako ľahko odovzdávame o sebe informácie a ako ľahko sa k nim dá dostať a prípadne ich zneužiť. Andrea Szabová a Zuzana Woleková nám zase ukázali, že práca môže mať aj negatívny vplyv na naše zdravie a cieleným pohybom dokážeme tieto vplyvy eliminovať. Niekoľko praktických cvičení nám rozhýbalo stuhnuté svaly po celodennom sedení.

 

Slovenská asociácia facility managementu opäť posunula latku vyššie. Chce byť priekopníkom pri smerovaní a trendoch FM profesie na Slovensku a konferencia ukázala, že je to smerovanie správne a stretáva sa s pozitívnou odozvou publika. Ako klientov, tak aj poskytovateľov služieb. Pozitívne je však to, že doterajší pohľad na facility manažéra ako „požierača“ nákladov sa mení a stáva sa z neho „vytvárač“ podmienok pre spokijnosť pracovníkov a zvyšovanie produktivity práce. Pretože facility management tu bol odjakživa, iba sme ho tak nevolali.

 

7. ročník Dni Facility Managementu 2018

 

Ďakujeme všetkých účastníkom, partnerom, prednášajúcim, kolegom a všetkým ktorí s nami tvorili a podieľali sa na úžasnej atmosfére rautu a konferencie

Dni Facility Managementu 2018 v priestoroch x-bionic sphere v Šamoríne v dňoch 21. – 22. mája 2018.

 

Prinášame Vám  Fotografie Dni Facility Managementu 2018

 

 

 

 

Tento ročník bol opäť výnimočný a tešíme sa na ten ďaľší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie členov SAFM

Dňa 27. 2. 2018 sa uskutočnilo druhé stretnutie členov Slovenskej asociácie facility managementu, opäť v príjemných priestoroch reštaurácie Flamender v Bratislave.

 

Cieľom stretnutia bolo vytvoriť priestor pre vzájomné zdielanie skúsenosti, hľadanie spoločných tém pre rozvoj facility managementu.