Archív kategorií: Tlačové správy

Čas je veľmi relatívny pojem

 

Čas je veľmi relatívny pojem. Ak máte doma psa, tak 10 rokov môže byť celý jeho život. Ak  hovoríme o nás, je to asi osmina času, ktorý tu máme vymedzený. Ak hovoríme o histórii ľudstva, tak 10 rokov je časový úsek, ktorý, ak sa v ňom neudialo niečo zásadné, ani nezaregistrujeme. Ale 10 rokov existencie Slovenskej asociácie facility managementu už stojí za povšimnutie.

 

Pravdou je, že odbor facility managementu je mladý, má sotva pár desiatok rokov. V skutočnosti je tu s nami odjakživa, vždy sme udržiavali budovy, upratovali, strážili. Na konci 20. storočia sme začali podporné činnosti skúmať, optimalizovať, riadiť a zefektívňovať. Začali sme sa zamýšľať nad procesmi, ktoré pomáhajú lepšie a plynulejšie pracovať, vyrábať, tvoriť. Aj vďaka tomu možno dnes chápeme, že človek je rozhodujúcim kritériom akéhokoľvek úspechu a jeho pohoda, vytvorenie príjemného a priateľského pracovného prostredia je to, o čo sa facility management stará. Vo výrobe napr.automobilov sme sa dopracovali v jej organizácii takmer k dokonalosti. Tímy odborníkov skúmajú najefektívnejšie postupy, náväznosti, plynulú a nerušenú dodávku komponentov. Záleží na každom detaile a všetko smeruje k jedinému cieľu – dokonalému výrobku s čo najnižšími nákladmi. V podpore výroby sme boli tak trochu pozadu. Dnes už facility management rozširuje efektívne riadenie na celú podporu akejkoľvek hlavnej činnosti, či sú to financie, výroba, informatika, verejná správa alebo hocičo iné.

 

Pamätám si celkom dobre, ako ma pred 10 rokmi navštívila doc.Vierka Somorová zo Slovenskej technickej univerzity s návrhom na založenie profesnej organizácie facility managementu. Inšpirovaná kolegami z Českej republiky pociťovala potrebu aj u nás vytvoriť priestor pre propagáciu a odbornú výmenu informácií a najnovších trendov v odbore. Hľadali sme model, ktorý by umožnil združiť samotných odborníkov, facility manažérov, ale ja firmy, ktoré sa poskytovaním týchto služieb primárne zaoberajú.  Zapojili sme zopár ďalších kolegov, Mariána Tótha, Andreu Szabovú a Laca Piršela, viedli dlhé debaty o náplni, cieľoch, profile a snažili sme sa to pretaviť do stanov asociácie. Tak vznikla nezisková organizácia Slovenská asociácia facility managementu, ktorá sa prihlásila do medzinárodnej siete EuroFM. Na začiatku sme robili hlavne osvetu, zviditeľnenie odboru medzi laickou verejnosťou. Snažili sme sa vzbudiť záujem manažérov, vysvetľovať obsah i pozitívne dopady profesionálne zabezpečovaných a riadených facility služieb. Na naších každoročných konferenciách sme sa najskôr stretávali iba odborníci a najmä poskytovatelia služieb. Hľadali sme odpovede na otázky zefektívňovania, integrácie, porovnávali sme outsourcing s internými výkonmi.

 

Dnes môžeme konštatovať, že SAFM je skutočným garantom profesionálneho facility managementu na Slovensku. Združuje odborníkov aj takmer všetky kľúčové firmy poskytujúce tieto služby. Reprezentuje odbor na verejnosti aj voči verejnej správe. Prostredníctvom členstva v AZZZ má priestor na ovplyvňovanie legislatívy a pripravovaných predpisov. Na májovú konferenciu Dni Facility managementu sa nám každoročne hlási stále viac odberateľov služieb, hľadajú námety na zlepšovanie pracovného prostredia, chcú informácie o najnovších technológiách.

 

V rámci podpory vzdelávania SAFM preberá záštitu nad štúdiom FM, v súčasnosti je to Akadémia Facility Managementu FMI a  snaží sa tak rozvíjať znalosti v tomto odbore.  SAFM ďalej zabezpečuje Paneurópsku certifikáciu facility manažérov prvého kontaku. Táto skúška je vypracovaná EuroFM a certifikát je jediným s medzinárodnou platnosťou, ktorý sa dá na Slovensku získať.

 

Štúdium faciility managementu prebieha aj na vysokých školách (Stavebná fakulta STU Bratislava, Stavebná fakulta TU Košice). Na Stavebnej fakulta STU je  predmet Facility management v študijnom programe  Civil Engineering (anglická výuka) a v študijnom programe Technológia a manažment stavebníctva ako predmet Facility management v stavebníctve. Na Stavebnej fakulte je  organizované akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management. V obidvoch prípadoch je garantom doc. Viera Somorová. V súčasnosti na Stavebnej fakulte ukončilo doktorandské štúdium 5 absolventov s titulom PhD., ktorí obhajovali dizertačnú prácu s témou facility managementu. Vedúcou práce bola doc. Viera Somorová.

 

Najnovšou aktivitou asociácie je vydávanie SAFM Guide, analyticko informačného bulletinu, ktorý by mal pomôcť pri základnej orientácii na slovenskom FM trhu manažérom firiem – klientom i poskytovateľom. V nultom ročníku v roku 2018 sa nám podarilo zozbierať prvé informácie, spracovať ich a porovnať ako vzájomne, tak vo vzťahu k okolitým krajinám. Dobré odozvy nás povzbudili a tento rok chceme mať viac zapojených účastníkov prieskumov a teda relevantnejšie dáta.

 

Nedávno som obedoval v jednej reštaurácii a započul som v rozhovore od susedného stola : „…bol tam aj facility manažér…“ a pohladilo mi to dušu. Kedysi som musel sa vždy vysvetľovať moju profesiu. Nehovorím, že dnes sa vnímanie facility managementu vyrovná ostatným profesiám.  Ale je to lepšie, a namýšľam si, že SAFM tomu trochu prispela.

 

Ing.arch Karol Hederling
Zakladajúci člen a viceprezident SAFM

Februárové stretnutie členov SAFM

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Bratislava, 28. 2. 2017

 

 

SAFM plánuje aktívne pôsobiť a rozvíjať svoju strategickú činnosť v oblasti facility managementu aj v tomto roku

 

 

Posledný februárový deň sa v bratislavskej reštaurácii Flamender po prvý krát v tomto roku zišli na spoločnom členskom zasadnutí všetci aktuálni členovia Slovenskej asociácie facility managementu. Pre SAFM bolo toto stretnutie výnimočným aj z toho dôvodu, že sa jeho členská základňa v ostatnom období rozrástla o všetky významné spoločnosti poskytujúce služby facility managementu na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom aj vedúci predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) – jej prezident Tomáš Malatinský a generálny sekretár Oto Nevický.

 

Úvodné slovo spojené s privítaním všetkých hostí patrilo prezidentke SAFM Silvii Nagyovej, ktorá následne odprezentovala plánované aktivity Asociácie na rok 2017 a zhodnotila jej pôsobenie v minulom roku. „Rok 2016 priniesol napríklad aj úspešné spustenie medzinárodne uznávanej Pan-európskej FM certifikácie. V tomto roku  plánujeme v tejto aktivite pokračovať a už 14. marca prebehne ďalšie, v poradí tretie kolo certifikácie,“ uviedla na margo tohtoročných plánov Asociácie Silvia Nagyová.

 

22. – 23. mája 2017 SAFM zorganizuje v poradí už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Dni Facility Managementu. Toto tradičné májové podujatie pre odbornú verejnosť sa bude v tomto roku venovať významným aktuálnym témam, akými sú napríklad netradičné riešenia pracovného miesta v administratívnych priestoroch a moderné IT riešenia. V druhom polroku je naplánované vydanie novej publikácie SAFM Guide, ktorá bude obsahovať analytické dáta a ekonomické informácie o poskytovateľoch služieb v oblasti facility managementu.

 

Na prvom spoločnom tohtoročnom stretnutí vystúpil aj Karol Hederling, viceprezident SAFM, ktorý vyzdvihol jeho dôležitosť aj z toho dôvodu, že sa na ňom po prvýkrát stretli reprezentanti všetkých významných firiem poskytujúcich služby facility managementu na Slovensku a sú súčasťou jedného profesijného združenia.

 

Záverečné slovo patrilo prezidentovi AZZZ SR Tomášovi Malatinskému, ktorý pozitívne zhodnotil vstup SAFM do AZZZ a prezentoval záujem podporiť riešenie špecifických tém Asociácie v rámci tripartity a legislatívnych konaní v Slovenskej republike.

 

 

Fotografie z príjemného a diskusiami nabitého prostredia ponúkame tu.