Všetky príspevky Andrea Kubíčková

ENGIE pomáha znižovať uhlíkovú stopu v Košickom regióne

 

 

V roku 2020 ENGIE Services navrhla a vypracovala nízkouhlíkovú stratégiu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre aktivity na znižovanie emisií skleníkových plynov a podporiť boj proti klimatickým zmenám na území regiónu.

 

 

 

 

Predmetom nízkouhlíkovej stratégie bolo približne 400 verejných budov, objekty terciárnej sféry, doprava, zásobovanie, nakladanie s odpadmi, smart city a spotreba energie.

 Stratégia zahŕňala aj všetky doteraz prijaté dokumenty, ktoré boli zamerané na znižovanie emisií a zvyšovanie energetickej efektívnosti Košického samosprávneho kraja.

 

V rámci prípravy odborný tím ENGIE zmonitoroval stav jednotlivých objektov a určil potenciál možných úspor energie a nákladov na prevádzku. Okrem toho zhodnotil samotné prevádzkovanie a využite objektov s ohľadom na ich komunitný a spoločenský dopad.

 

 Súčasťou stratégie bol aj popis prekážok, ktoré zabraňovali znižovaniu emisií a prijímaniu potrebných opatrení, a tiež návrh spôsobu monitorovania spotreby energie.

 

„Nízkouhlíková stratégia je v súčasnosti pripravená na dve časové obdobia. ENGIE vypracovala podrobný plán do roku 2030 a dlhodobý do roku 2050. Podľa odporúčaní nášho odborného tímu by mala byť stratégia aktualizovaná každých 5 rokov,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností ENGIE Services.

 

Pomocou opatrení, vyplývajúcich zo strategického dokumentu, bude môcť Košický samosprávny kraj v budúcnosti koncepčne riadiť vlastný prístup využitia finančných nástrojov, ktoré budú smerované na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja so zámerom znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy na život obyvateľov.

 

„Na začiatku minulého roku medzinárodná Skupina ENGIE predstavila svoju stratégiu na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je stať sa svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií uhlíka. V súlade so stratégiou matky by sme aj my na Slovensku chceli viac podporovať ekologické projekty a spolupracovať na riešeniach, ktoré znižujú uhlíkovú stopu a nadmerné zaťaženie životného prostredia. Teší nás, že práve realizáciou nízkouhlíkovej stratégie pre Košický samosprávny kraj môžeme prispieť k naplneniu tohto cieľa. Veríme, že vďaka našej odbornej expertíze v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti budeme aj v budúcnosti súčasťou podobných zaujímavých a verejne prospešných projektov,“ uzatvára Róbert Ruňanin.  

 

www.engie.sk

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Milí priaznivci facility managementu,
v mene celej SAFM Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku, ktorá kvôli rôznym opatreniam a vzniknutej situácií spojenej s pandémiou nie vždy mohla byť naplnená tak,  ako sme si ju naplánovali.
I napriek rôznym prekážkam sme hrdí, že sa nám podarili zrealizovať projekty, ktoré nielen vzdelávali, ale predovšetkým posúvali kvalitu facility managementu dopredu.
Do nového roka Vám prajeme hlavne zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty.
 

Digitalizácia správy nehnuteľností

 

 

Digitalizácia je v súčasnosti univerzálnou top témou a nevyhýba sa ani službám v oblasti Facility a Property managementu. Digitalizácia je tiež úzko spätá so širokým spektrom služieb Skupiny ENGIE, v rámci ktorých sa postupne štandardizuje aj v oblasti komplexnej správy nehnuteľností. Práve v tomto segmente vidíme obrovský potenciál v zlepšení, automatizovaní, zefektívnení a sprehľadnení našich služieb. 
 

Realita digitalizácie správy nehnuteľností na Slovensku

  
Digitalizácia sa v správe nehnuteľností na Slovensku v súčasnosti zabezpečuje rôznymi čiastkovými riešeniami, ktoré však nie sú vždy vytvorené a určené priamo pre tento segment. A práve tento fakt odkrýva pre všetkých hráčov na trhu obrovský potenciál.

V rámci správy nehnuteľností v slovenských firmách ešte stále zaznamenávame veľké množstvo nedigitálnych zastaraných administratívnych činností. Technici a údržbári takmer každý deň vypisujú rôzne papierové formuláre – pracovné výkazy, servisné listy, denníkové záznamy či knihy objektov. Tieto sa musia následne manuálne spracovávať a digitalizovať, čo je administratívne veľmi náročné, častokrát chybové a hlavne nesystémové. Firmy tak okrem nákladov, spojených s tlačou formulárov a prenájmom miesta na archiváciu, musia platiť aj za administratívnu podporu, ktorá záznamy manuálne prepisuje a následne spracováva do ďalších systémov.   
 
Ale mohlo by to byť aj inak

Aby som bol spravodlivý a nepaušalizoval, nie v každej firme to vyzerá takto. Som rád, že aj v ENGIE sme už o pár výrazných krokov vpred a naším cieľom je byť lídrom digitalizácie v tomto segmente.  

 

 

V 21. storočí by správa nehnuteľností mala byť v maximálnej možnej miere digitalizovaná a zautomatizovaná. Jedným zo štandardných pracovných nástrojov technika pre tieto riešenia by v súčasnosti mal byť smartfón alebo tablet s potrebným softvérom. Po vykonaní každej pracovnej činnosti (či už formou preddefinovaných checklistov alebo ad-hoc požiadaviek) by si technik zaznamenal úkon do mobilného zariadenia, odfotil zrealizované činnosti, elektronicky podpísal formulár a informáciu by jedným klikom odoslal na ďalšie automatizované spracovanie. Odbúralo by sa zložité papierové podpisovanie, kopírovanie, administrácia a archivovanie podkladov. Spracovanie údajov by prebiehalo rýchlejšie, jednoduchšie by sa vyhodnocovali výstupy či reporty a klient by mal k dispozícii všetky dáta z projektu v reálnom čase.

Výbornou správou je, že klienti na Slovensku sú dnes otvorení novým trendom a očakávajú proaktivitu zo strany správcovských spoločností smerom k zefektívňovaniu ich činností a komunikačnej digitalizácii. Úspora nákladov a lepšia prehľadnosť vykonaných prác je v tomto prípade určite zaujímavá pre obe strany.
 
Digitalizácia Facility a Property managementu je pre ENGIE prioritou 

Aká je naša predstava a zároveň očakávania klientov v rámci digitalizácie? Kontinuálne pracujeme na tom, aby všetky dôležité informácie o objektoch, zariadeniach a projektoch boli jednoducho zdieľateľné, editovateľné a následne zautomatizované priamo v teréne prostredníctvom smartfónov a tabletov.

Aj preto sme sa v ENGIE interne zaviazali, že do konca roka 2021 zdigitalizujeme v tomto segmente takmer všetko, čo sa dá. Čo to presne znamená? Naším cieľom je na všetkých projektoch zintegrovať do elektronickej podoby a komplexných CAFM systémov všetky papierové výkazy, checklisty, protokoly a formuláre. Výnimku budú tvoriť záznamy, ktoré sa musia z hľadiska legislatívy vyhotoviť v tlačenej forme – napr. denníky protipožiarnych zariadení.
 
Nie sme na štartovacej čiare

Ako som už vyššie spomínal, ENGIE má vďaka dlhoročnej odbornej práci našich tímov už svoje digitálne začiatky za sebou. V súčasnosti aktívne používame niekoľko sofistikovaných online nástrojov na správu nehnuteľností. Neuspokojujeme sa s daným stavom, ale stále pracujeme na vylepšovaní existujúcich nástrojov a hľadaní nových.

Na trhu je pomerne veľká ponuka softvérov, avšak často sa stáva, že reálna použiteľnosť týchto aplikácií  v teréne je komplikovaná. Aj preto si niektoré softvérové riešenia upravujeme podľa našich požiadaviek tak, aby boli užívateľsky jednoduché a slúžili pre naše konkrétne potreby.

Okrem toho intenzívne spolupracujeme so softvérovými vývojármi a programátormi, ktorí nám podľa našich zadaní vytvárajú vlastné programy a aplikácie na mieru. Medzi novinky patrí aj efektívny nastroj na pasportizáciu objektov a zariadení, tvorbu servisných protokolov (elektronické protokoly pre servis klimatizácií, VZT, brán, aut. dverí…), nástroj na Space Management, zjednodušené HelpDesk systémy, aplikácie na automatizované zbery dát z energetických, technických, prevádzkových zariadení a podobne. Programy sú jednoducho editovateľné prostredníctvom smartfónu alebo tabletu a zároveň párovateľné s QR kódom konkrétneho zariadenia.  

Aplikácia (responzívne mobilné zobrazenie):

 

 

Aplikácia na elektronickú pasportizáciu:

 

 

Aplikácia na elektronické servisné protokoly:

 

 

Aplikácia na elektronické pracovné výkazy/servisné listy:

 

 

Vzor exportu Servisného protokolu: 

Vzor pracovného výkazu/Servisného listu:

 


Počas vývoja vlastných aplikácii programátori aktívne spolupracujú s našimi technikmi a údržbármi, ktorí ich softvér testujú priamo v teréne. Tento spôsob sa nám osvedčil, pretože prax ukázala, že častokrát nie je potrebné vyvíjať komplikované aplikácie s množstvom funkcionalít, ktoré sa aj tak väčšinou nepoužívajú. Softvér pre našich technikov musí byť jednoduchý, prehľadný a ľahko použiteľný. Aj vďaka tomu zaznamenávame u našich kolegov väčšiu ochotu učiť sa s nimi pracovať a pozitívne prijímať novinky v tejto oblasti. Navyše konštruktívna spätná väzba technikov k návrhu softvéru nám neskôr ušetrí čas s komplikovanou aktualizáciou a upgradom systému.  

Všestranná apka C3NTINEL

Veľmi zaujímavým nástrojom, s prvkami umelej inteligencie, je naša vlastná ENGIE aplikácia C3NTINEL, ktorá vie prepájať, prehľadne vizualizovať, analyzovať a vyhodnocovať takmer akékoľvek dáta. Aplikácia bola primárne vyvinutá a používaná v oblasti energetického manažmentu, avšak ponúka veľké možnosti v rámci vizualizácie efektívnosti v priemysle či v prevádzkach obchodných a  administratívnych centier. Do C3NTINELu je možné integrovať nielen energetické, ale aj prevádzkové dáta, akými sú napríklad – prevádzkový čas zariadení, množstvo vyprodukovaného materiálu, vyrobených dielov, návštevnosť objektov, prevádzkové časy budov a podobne. Tieto informácie následne automaticky online analyzuje a vyhodnocuje. Systém vizuálne a prehľadne zobrazuje reálnu efektivitu konkrétnych zariadení, výrobných liniek či celých prevádzok. Na základe analýz je možné nielen vyhodnotiť ich efektivitu, ale aj porovnať ich výrobné parametre, výrobnú kapacitu, spotrebovanú energiu a navrhnúť opatrenia pre ďalšiu optimalizáciu a ušetriť tak nemalé prevádzkové náklady. Služby spojené s využívaním C3NTINELu vieme našim zákazníkom poskytnúť aj formou Garantovanej optimalizácie a Garantovanej energetickej služby (GES), v rámci ktorých klienti za služby vopred neplatia. Projekt je hradený až po jeho realizácii, a to z dosiahnutých garantovaných úspor, čo môže byť konkurenčnou výhodou aj pre našich klientov.

 

 

 

Digitalizácia je pre ENGIE v segmente správy nehnuteľností jednou zo strategických priorít. Výsledky, ktoré sa nám podarilo v tejto oblasti dosiahnuť, a nové aplikácie, ktoré denne uľahčujú prácu kolegom a sprehľadňujú spracovanie dát pre našich klientov, potvrdzujú, že sa uberáme správnym smerom.  
 
Zaujal vás článok? Kontaktuje nás.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o našich službách alebo digitálnych aplikáciách správy nehnuteľností, kontaktujte nás: obchod.sk@engie.com.

 

Autor: Tomáš Korpáš, Riaditeľ Divízie správy nehnuteľností ENGIE Services

Ako sa pripraviť na elektromobilitu a ako získať dotácie pre nabíjacie stanice?

 

To je téma nášho ďalšieho webináru, na ktorom vystúpia odborníci – Ing. Matúš Jenčík, E-mobility Business Consultant – Unicorn, Ing. Radoslav Baňacký, Head of DS Department –Siemens a Michal Trnovský, Innovations & Development –Engie.

 

Okrem množstva užitočných a zaujímavých informácií sa dozviete:

 

 • Ako sa elektromobilita premieta do facility managementu

 

 • Ako zachytiť trend elektromobility a vyťažiť z nej maximum pomocou softvérového riešenia ChargeUP

 

 • Aké typy nabíjacích staníc môžete využiť

 

 • Čo obnáša proces na získanie štátnej dotácie pre nabíjacie stanice a prečo nepremárniť túto šancu

 

 • Komu sú dotácie určené?

 

Termín: 5.11. 2020

Čas: 10:00 – 10:45

Platforma: Zoom

 

Prihláste sa ešte dnes na bezplatný webinár a svojou účasťou získajte odbornú ročenku SAFM GUIDE 2020 zadarmo!

 

Registrácia

 

 

Tešíme sa na Vás

SAFM

OPERATIONS & MAINTENANCE BUILDING MANUAL

 

 • Staviate alebo prevádzkujete objekty?

 

 • Máte projektovú a prevádzkovú dokumentáciu objektu na rôznych miestach?

 

 • Ukážeme vám ako zefektívniť každodennú prácu facility managerov, správcov a technikov objektov.

 

DOZVIETE SA NAPRÍKLAD:

 

 • Prečo sa zaoberať aspektmi prevádzkovania budov už počas počiatočných štúdií návrhu

 

 • Ako predísť situácii kedy sa pri odovzdávaní stavieb odovzdávajú len kopy dokumentácie

 

 • Príručka pre prevádzku a údržbu budovy – rady k jej vytvoreniu a ako ju udržovať aktuálnu

 

 • Manuál pre prevádzku a údržbu budovy (OMM) vs. Plán užívania verejnej práce (PUVP)

 

 • Odprezentované budú i prípadové štúdie zrealizovaných projektov

 

Prihláste sa ešte dnes na bezplatný webinár, ktorý organizuje jeden z členov SAFM, spoločnosť BUREAU VERITAS SLOVAKIADozviete sa všetky užitočné informácie o efektívnej správe nehnuteľností.

 

kedy? 27.10.2020

čas? 9:30 – 10:30

pre prihlásenie sa zaregistrujte – REGISTRÁCIA

pre priame pripojenie sa na online webinár kliknite na LINK NA PRIPOJENIE

Tešíme sa na Vás!

Webinár o správe majetku a inventarizácii

 

Trápi Vás komplikovaná a dlhá inventúra?

 

Všade kopa papierov, hľadanie, prepisovanie…?

 

Ukážeme vám, že inventúra nemusí byť nutné zlo. Môžete ju rýchlo a jednoducho zvládnuť aj bez stresu.

 

DOZVIETE SA NAPRÍKLAD:

 

 • Ako skrátiť inventarizáciu majetku z týždňov na hodiny a zahodiť pero a papier

 

 • Ako predísť strate a zámene majetku

 

 • S akými problémami sa spoločnosti stretávali počas inventarizácie a evidencie majetku

 

 • Aké riešenia im pomohli – prípadové štúdie

 

 

Prihláste sa ešte dnes na webinár, ktorý organizuje jeden z členov SAFM, spoločnosť KODYS Slovensko. Dozviete sa všetky užitočné informácie o správe majetku.

 

kedy? 22.10.2020

čas? 10:00 – 10:45

pre prihlásenie sa zaregistrujte – REGISTRÁCIA

 

Máme výhercov súťaže o vstupenky na konferenciu Dni Facility Managementu 2020!

 

Srdečne blahoželáme výhercom, ktorí sa zapojili do našej súťaže o vstupenky na konferenciu Dni Facility Managementu 2020, ktorá sa bude konať  29. 9. 2020 v priestoroch X-BIONIC®.

Úlohou bolo zaslať správnu odpoveď na našu otázku:

Koľko % energie dokáže ušetriť kontrola intenzity osvetlenia?

Správna odpoveď:  a) viac ako 50%

Z množstva odpovedí sme vybrali 3 výhercov, ktorých sme kontaktovali ohľadom ich výhry.

 

Srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie!

 

Konferencia Dni Facility Managementu 2020

Zo zámku do areálu X-BIONIC®

 

 

 

Máme veľkú novinku!

 

Všetkých vás srdečne pozývame  na 9. ročník medzinárodnej konferencie Dni Facility Managementu 2020, ktorá sa bude konať v termíne 29.9. 2020.

 

Zmenou a novinkou  je nové miesto konania v príjemnom komplexe X-BIONIC® , ktorý sa nachádza v Trnavskom okrese, t.j. v súčasnosti v zelenej zóne.

 

Čo Vám ponúkame?

 

 • tešiť sa môžete na panelovú online diskusiu so zahraničnými expertmi na tému Pre koho je určené ISO 41000

 

 • otvoríme množstvo zaujímavých odborných tém, dozviete sa o inovatívnych riešeniach a technológiách aplikovaných do prostredia facility managementu

 

 • priestor dostanú i prednášky, ktoré zaujmú predstaviteľov verejnej správy

 

Využite jedinečnú príležitosť stretnúť a vymeniť si skúsenosti so skvelými odborníkmi, a to všetko v príjemnom prostredí hotela X-BIONIC®. Prihláste sa ešte dnes a rezervujte si svoje miesto.

Pre viac informácií o cenách a vstupenkách  – kliknite sem

 

Vzhľadom k súčasnej situácií sme tento rok pristúpili k formátu jednodňového podujatia, ktoré bude prebiehať v súlade so všetkými nariadenými opatreniami RÚVZ SR. Konferencia DFM 2020 sa bude konať v kongresovej sále Victory v hoteli  X-BIONIC®. V prípade nepriaznivých podmienok, podujatie sa uskutoční v online prostredí.

 

Tešíme sa na Vás.

SAFM

Funkčnosť a variabilita kancelárií

Vedeli ste, že priečky ako aj celú dispozíciu kancelárie je možné meniť s vývojom a zmenami vo firmách? Stačí interaktívne riešenie, vďaka ktorému vznikne zdravé a príjemné prostredie.


Máme veľkú radosť, že na konferencii vystúpi s prednáškou skvelý odborník Roman Macko z LIKO-S, spol. s r.o. Zameria sa na funkčnosť a variabilitu kancelárií, ako aj na prestaviteľnosť sklenených priečok, ktoré majú zásadný funkčný a úžitkový význam pre nájomníka.

Vzdelávajte sa a rozšírte si množstvo obchodných kontaktov na 9. ročníku konferencie Dni Facility Managementu 2020.
Program a vstupenky 👉 https://lnkd.in/gFrgZDm

Tešíme sa na vás 29. 9. 2020 v Šimák Zámok Pezinok

 

Máte už lístok na konferenciu Dni FM 2020?

 

 

Využite jedinečnú šancu a  príďte si vypočuť odborníkov z oblasti FM.  Iba teraz máte možnosť zakúpiť 2 vstupenky za špeciálnu cenu 300 EUR.

Akcia končí 31.7. 2020, tak neváhajte a kúpte si lístok už teraz!

 

Tohtoročný program konferencie Dni Facility Managementu 2020 bude tematicky bohatý,  rozdelený do 4 blokov, ktoré budú prebiehať v 2 sálach:


🟢 1. blok FM a pracovné prostredie (Zlatá sála)
🟢 2. blok FM v praxi (Zlatá sála)
🟢 3. blok FM a technológie (Zlatá sála)
🟢 4. blok FM vo verejnej správe (Rytierska sála)

 

Pre kúpu VSTUPENKY, kliknite TU

 

Konferencia Dni Facility Managementu 2020 sa bude konať v  termíne 29.9. 2020 v hoteli Šimák Pezinok. Program konferencie Dni FM 2020, priebežne aktualizovaný nájdete TU .

 

Cieľom tohto jedinečného podujatia je priniesť medzi účastníkov konštruktívnu diskusiu a témy, ktoré aktuálne rezonujú v segmente FM.

Tešíme sa na Vás!