Etický kódex člena Slovenskej Asociácie Facility Managementu

Revízia, Január 2017

 

Etický kódex je súhrn morálnych požiadaviek a pravidiel, ktoré majú podobu noriem, princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý člen Asociácie, ako aj Asociácia ako celok vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Úlohou kódexu je teda usmerniť správanie sa všetkých členov, ako i organizácie ako takej. Je vyhlásením týkajúcim sa správania sa, vnímania a konania všetkých členov, ktorí sa zaväzujú dodržiavať etické princípy vo všetkých oblastiach a činnostiach Slovenskej Asociácie Facility Managementu (ďalej SAFM).

ÚčeIom tohto dokumentu je stanoviť jasné očakávania, aby každý jednotlivec mal povedomie, ako sa správať eticky za všetkých okolností. Kódex je určený na posilnenie dôvery a vzájomného rešpektu medzi tými, ktorí sú reprezentantmi alebo členmi SAFM vzájomne a aj vo vzťahu k externému prostrediu.

 

Pôsobnosť:

Etický kódex sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby v rámci SAFM. Pokrýva aj jednotlivcov, ktorí konajú alebo vystupujú v mene alebo v akejkoľvek funkcii SAFM. Jednotlivci žiadajúci o členstvo v SAFM musia výslovne vyjadriť svoj súhlas, že budú dodržiavať pravidlá a predpisy, ktorými sa riadi Asociácia, a ktoré zahŕňajú aj tento Etický kódex. Členovia sa zaväzujú, ‚ že rovnako budú konať v súlade aj so všetkými podobnými normami a etickými pokynmi, ktoré sú predpísané ich zamestnávateľom.

 

Profesionalita:

Členovia SAFM sú povinní sa správať k sebe i k vonkajšiemu prostrediu s úctou a rešpektom, a to pri rokovaniach, verejných vystúpeniach a vo veciach, ktoré by mohli ovplyvniť ich profesionálnu povesť. Všetci členovia akceptujú, že profesia v odbore facility managementu bude posudzovaná podľa správania sa jednotlivých členov.

 

Etický kódex člena SAFM

1. Všeobecné princípy
2. Kritériá správania sa
3. Postupy implementácie

 

1. Všeobecné princípy

1.1 Nestrannosť
1.2 Čestnosť
1.3 Dôvernosť

Reprezentanti a členovia SAFM sa snažia spravodlivo jednať s ostatnými členmi, konkurentmi a obchodnými partnermi. . Prioritnými zásadami SAFM je vytvárať, udržiavať a rozvíjať vzťahy založené na dobrých mravoch a dôvere so všetkými osobami, ich združeniami a inštitúciami, s ktorými vstúpi do obchodných, neobchodných, či občianskych vzťahov, správnych a verejnoprávnych vzťahov, alebo ktorých sa bude alebo môže svojou činnosťou dotýkať.

 

 Kritériá správania sa:

2.1 Neetické správanie pri výkone aktivít je konanie v rozpore s dobrými mravmi v obchodnom alebo neobchodnom styku kompromitujúce dôveru vo vzťahoch medzi členmi a jeho záujmovými stranami. Neetické správanie pri výkone činností znevažuje autoritu i ľudskú dôstojnosť a negatívne vplýva na ich dôveru. Za neetické správanie sú považované i snahy kohokoľvek, jednotlivca, orgánu alebo organizácie o získanie výhod od niekoho iného zneužívaním svojich právomocí, ktoré vyvolávajú nepriateľské postoje voči podnikateľským subjektom.

 

2.2 Dobré meno či dobrá povesť členov SAFM sú základným nehmotným aktívom a cieľom ich pôsobenia v podnikateľskom i vo verejnom prostredí. Vo vnútornom prostredí prispievajú k tomu, že rozhodnutia sú prijímané a realizované bez stretov a nadmerného uplatňovania moci. Členovia a reprezentanti sú zodpovední za ohlásenie prezidentovi alebo hociktorému členovi predstavenstva SAFM akejkoľvek činností jednotlivcov alebo spoločností – členov SAFM, ktorá je podľa ich názoru v rozpore s Etickým kódexom SAFM.

 

2.3. Členovia Asociácie si môžu konkurovať v rôznych oblastiach. Členovia Asociácie si uvedomujú, že konaním, ktoré by bolo v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže sa zúčastnené osoby vystavujú riziku finančných postihov a ďalších následkov pre nich samotných ako i pre ich spoločnosť. Z tohto dôvodu sa členovia Asociácie a ich zástupcovia riadia zásadami a dodržiavajú požiadavky, ktoré sú uvedené ďalej.

 

2.3.1. Členovia Asociácie, ani ich zástupcovia si nesmú s ostatnými členmi alebo ich zástupcami vymieňať alebo akýmkoľvek spôsobom sprístupňovať obchodné informácie citlivej povahy ( tzv. commercially sensitive information, CSI). Pojmom CSI sa napríklad, nie však výlučne, označujú tieto údaje:

 

a/ informácie o cenách či o zložkách cien, marže, plánovanie navýšenie ceny;

b/ údaje o zákazníkoch, predajných oblastiach, kanáloch a marketinových či predajných stratégiách;

c/ informácie o podiely na trhu, obrate, plánovanom obrate;

d/ informácie o projektoch výskumu a vývoja, či o nových výrobkoch, ktoré ešte neboli uvedené na trh.

 

Pojem CSI sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo ktoré je možné ľahko zistiť.

 

2.3.2. Bez ohľadu na skutočnosť, či sú konkrétne informácie verejne dostupné, nemôžu členovia Asociácie, ani ich zástupcovia uzatvárať dohody ( oficiálne ani neoficiálne ) o vzájomnom poskytovaní informácii uvedených v odseku 2.3.1. vyššie.

 

2.3.3. Asociácia nesmie poskytovať akémukoľvek členovi alebo jeho zástupcovi informácie o ďalších členoch (v rátane informácie o obchodnej činnosti akéhokoľvek člena ) a rovnako takéto informácie zhromažďovať – toto obmedzenie sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú rovnaké ako informácie verejne dostupné alebo vo verejných priestoroch.

 

3. Postupy implementácie

Predstavenstvo SAFM sa zaväzuje dodržiavať štandardné postupy pre presadzovanie tohoto Kódexu. Monitoruje iniciatívy zamerané na zvyšovanie povedomia a chápania Etického kódexu. Priíjma a analyzuje oznamy o prípadoch porušenia Etického kódexu a navrhuje spôsoby ich riešenia.