Archív kategorií: Slider do úvodu

Facility Management ako nový voliteľný predmet na STU?

" Nám nechýbajú odborníci iba v FM, ale v mnohých ďalších oblastiach. Nevieme uspokojiť dopyt praxe po našich absolventoch. "

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
 
Ako vzdelávať budúcich facility manažérov a pripravovať ich na prax už počas vzsokoškolského štúdia? O možnostiach štúdia facility managementu na STU v Bratislave sme sa zhovárali s prodekanom pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality, doc. Ing. Petrom Makýšom, PhD, ktorý sa aktívne venuje problematike priestorového a časového modelovania stavieb a systémom manažérstva kvality.

Poskytovatelia Facility managementu ako jednu z najväčších bariér v podnikaní uviedli nedostatok ľudského kapitálu, čiže kvalifikovaných pracovníkov. Aktuálne sa FM nedá študovať ako samostatný odbor. Čo je potrebné urobiť aby i tento segment dostal viac priestoru na vysokej škole, na STU?

 

Facility management ako taký už je zaradený do vyučovacieho procesu, je súčasťou viacerých predmetov, ktoré absolvujú nie len tí študenti, ktorí by chceli pracovať v tejto oblasti, ale študujú ich aj študenti pripravujúci sa na iné profesie, napr. budúci projektanti a manažéri stavieb. Naši študenti tak absolvujú širší záber predmetov, sú pripravovaní na viacero profesií a môžu sa uplatniť práve aj v oblasti FM.

 

Čo vidíte ako hlavný dôvod, že nám chýbajú odborníci, a to nie len v segmente FM?

 

Nám nechýbajú odborníci iba v FM, ale v mnohých oblastiach. Už niekoľko rokov nevieme uspokojiť dopyt praxe po našich absolventoch. Zhoršenú situáciu vidíme cez počty študentov aké sme mali pred 12 – 15 rokmi a aké máme dnes. Hýbeme sa na polovičných hodnotách.

 

Čím je to dané?

 

Keďže demografická krivka veľmi výrazne padla, máme menej potencionálnych uchádzačov o štúdium, a následne máme problém vo všetkých oblastiach kde vychovávame našich absolventov, či to sú stavby vedúci, prípravári, projektanti a teraz je jedno či hovoríme o oblasti statiky, technického zariadenia budov, architektúry alebo inej. Absolventov je až kriticky málo. Situáciu zhoršuje aj väčšia konkurencia vysokých škôl. V ostatných rokoch začali študenti využívať aj možnosť vzdelávať sa v zahraničí. Z ekonomického hľadiska by sme možno ani neotvárali niektoré študijné programy, v ktorým máme len málo študentov, avšak nechceme tieto programy rušiť a prestať vychovávať odborníkov pre určitú oblasť, keď ich prax potrebuje.

 

Ako to funguje v praxi? Oslovujú vás konkrétne spoločnosti ohľadne budúcich absolventov, poprípade iniciatívne ponúkajú projekty pre študentov, do ktorých sa vedia zapojiť?

 

Áno, už dlhodobo sa na nás obracajú firmy, ktoré majú záujem ponúknuť prax študentom v končiacom ročníku. V poslednom období sa stáva, že niektoré spoločnosti ponúkajú rôzne súťaže alebo oslovujú študentov už aj v nižších ročníkoch, aby si ich už dopredu zaviazali, keďže nedostatok absolventov je citeľný.

 

Podľa čoho sa študenti väčšinou rozhodujú?

 

Podľa lukratívnosti ponuky a pritom nemusí byť priamo z oblasti zamerania ich študijného programu. A toto ja vnímam ako hlavný problém v súvislosti s vytvorením úzko zameraného študijného programu napr. pre oblasť FM. Úzko zamerané študijné programy môžu odradiť potenciálnych uchádzačov o štúdium z dôvodu obmedzených možností ich uplatnenia po úspešnom absolvovaní štúdia.

 

Ak otvorenie samostatného odboru pre nové oblasti, ako je napr. FM nie je možné kvôli počtom študentom, aké máte riešenie v prípade, že by sa niekto chcel zamerať práve na danú oblasť?

 

My sme sa rozhodli pre inú cestu ako otvárať nové, úzko zamerané študijné programy. Našou snahou je dosiahnuť, aby naši absolventi neboli pripravení iba pre jednu konkrétnu špecializáciu alebo segment trhu.  

Stretávame sa často s tým, že absolvent je pripravený pracovať v konkrétnej vyštudovanej oblasti, ktorú vyštudoval, ale potom dostane inú lukratívnu ponuku a skončí úplne niekde inde a bez patričnej prípravy. Preto je aj pre študentov lepšie, ak ich pripravujeme pre širšie zameranie, aby mali viacej možností uplatnenia.

 

To znamená, že plánujete rozšíriť základnú ponuku v konkrétnom študijnom programe.

 

Tak ako ste spomínali facility management ako jednu z oblastí, kde by prax potrebovala vychovať študentov, takých oblastí máme viacero. Spomeniem jednu z nich, BIM (Building Information Modeling), kde zo zahraničia máme informácie o študijnom programe špecializovanom na túto oblasť. Zvažujeme či je toto správna cesta – vytvoriť nový študijný program alebo vytvoriť skôr tzv. moduly, ktoré by mohli byť navrhnuté aj pre iné oblasti. V praxi by to znamenalo, že študenti by si mohli z rôznych študijných programov popri základných povinných predmetoch, ktoré musia absolvovať, vybrať doplnkové moduly, čím by si rozširovali svoje vedomosti. A mohol by to byť napr. modul na FM, BIM, prehĺbenie vedomostí z práva,…

 

Čiže základný študijný program by bol doplnený o voliteľné moduly, ktoré by boli špecifické pre nové oblasti ako je napr. facility management.

 

Študentom by sme ponúkli možnosť, aby mohli na tradičnom študijnom programe so základnými predmetmi získať určitý počet kreditov. Na to, aby skončili štúdium, musia si doplniť ďalšie kredity formou povinne voliteľných predmetov sústredených do modulov. Môžu sa zamerať na BIM, FM, ale nebránime sa vzniku ďalších nových modulov, čím sa rozšíri možnosť vzdelania ale i uplatnenia sa v praxi. Išlo by o súbor predmetov, ktorých počet by závisel od konkrétneho študijného programu, pretože niektoré z týchto predmetov už môže mať študent zahrnuté vo svojom študijnom pláne. Vytvorí sa tak štúdium doplnené modulmi z rôznych oblastí, ktoré komplexne pripravia študentov na ich ďalšie pôsobenie.

 

SAFM je odborná asociácia, ktorá na trhu pôsobí už 12 rokov a zastupuje právnické ale i fyzické osoby práve z oblasti FM. Vieme pomôcť, poprípade podieľať sa na spolupráci pri vzdelávaní študentov?

 

Áno, práve tu vzniká priestor napr. pre spoluprácu s asociáciami, ako je SAFM, ktorá by mohla vystupovať ako odborný garant a následne napr. vyhotoviť vhodnou formou potvrdenie – certifikát študentom, že sú pripravení na takúto profesiu. Samozrejme za predpokladu, že budú mať absolvovaný potrebný stupeň vedomostí, poprípade zloženú skúšku o dosiahnutom vzdelaní v tejto oblasti. Toto na študentov celkom polatí, pretože dostanú potvrdenie ktoré pre nich predstavuje možnosť širšieho uplatnenia, ktorým sa vedia preukázať. Niektorí študenti pri ukončení ešte nemajú presne premyslené, akej profesii sa budú venovať, ale budú mať istotu, že možností uplatnenia majú viacej.

 

 

Koľko absolventov ročne ukončí štúdium na STU v jednotlivých špecializáciách?

 

To je rôzne. Úplne najslabšie študijné programy máme v počte do 10 absolventov. Avšak tu musím povedať že aj pri týchto študijných programov nám zamestnávatelia hovoria o ich kritickom nedostatku. Potom si firmy zaúčajú absolventov iných študijných programov, nie z tých, ktoré by potrebovali. V najsilnejších študijných programoch nám končí okolo 60 absolventov a približne 300 absolventov máme ročne zo všetkých študijných programv. Ale treba povedať že časť z nich neskôr nájdeme na iných pracovných pozíciách kde by boli vhodnejší absolventi iného študijného programu, pretože dostali lukratívnu ponuku. Tu sa presne ukazuje, že širšie spektrum vedomostí je pre absolventa výhodou.

 

Keď ste vraveli že je málo študentov, čo je dôvodom?

 

Prvý problém je demografická krivka, ktorá klesá. Práve v týchto rokoch sme niekde na jej dne. Vidíme to pri maturantoch, ktorých máme málo. Podľa predpokladaného vývoja sa daná krivka o 2-3 roky zdvihne ale iba minimálne a k počtu maturantov, aký sme mali pred 12-15 rokmi, sa už nevrátime.  Druhý problém je množstvo univerzít na Slovensku. Niektorí dobrí študenti nám taktiež utekajú do zahraničia. Učíme sa s tým žiť a rozmýšľame ako sa „pobiť“ o študentov a ako ich prilákať.

 

Podľa vášho názoru, čo by malo byť hlavným lákadlom ako túto oblasť lepšie spropagovať a prilákať žiakov na dané štúdium?

 

V prvom rade musí prax aktívne deklarovať že im chýbajú odborníci pre oblasť facility managementu.  Mala by presvedčiť verejnosť, že zamestnať sa u nich je lukratívne po finančnej ale i obsahovej stránke. Ak jednotlivé firmy budú toto komunikovať vo verejnosti, je to dôveryhodnejšie. Firmy sú tie, ktoré poskytujú mzdy zamestnancom, čiže oni musia preukázať že ich potrebujú, ponúkajú zaujímavú prácu a tá je i zaujímavo platená.

 

A potom príde škola so svojím študijným programom.

 

Do tohto  procesu prídeme my s náborom, že práve naše štúdium je pre študentov zaujímavé a vieme ich komplexne pripraviť na profesie požadované firmami. Niekedy začíname už od ZŠ, častejšie pôsobíme na stredných školách, robíme letné školy kde sa snažíme ukázať že existuje aj nejaké stavebníctvo a že tablet, elektronizácia, automatizácia alebo vizualizácia sa využívajú aj tu. Ale tých oblastí pre lepšiu propagáciu je viacero, ako napr. nastavenie spoločného marketingu s praxou, podpora náboru a štúdia alebo spolupráca pri výučbe predmetov, ktoré ponúkame. Pri súčinnosti s odborníkmi by sme vedeli už do opisu študijného programu uviesť autoritu, ktorá by sa vyjadrila k danému študijnému programu. Teda vyjadrenie napr. od vás že po absolvovaní takéhoto programu je možnosť aj profesijnej orientácie ako facility manažér. Oblastí spolupráce je ale viacero.

Ďakujem za rozhovor.

Daný rozhovor ako i ďalšie odborné rozhovory nájdete v ročenke SAFM GUIDE 2021.

Nový člen SAFM

Od 1.4. 2022 sa naša členská základňa opäť rozrástla.

Novou posilou medzi odborníkmi FM v štruktúrach SAFM je spoločnosť Siemens s.r.o, ktorá sa v rámci svojho portfólia špecializuje i na tému elektromobility.

 

Siemens Mobility je viac ako 160 rokov lídrom v oblasti udržateľných, spoľahlivých a bezpečnostných dopravných riešení.

siemens

Siemens AG is a technology company focused on industry, infrastructure, transport, and healthcare. From more resource-efficient factories, resilient supply chains, and smarter buildings and grids, to cleaner and more comfortable transportation as well as advanced healthcare, the company creates technology with purpose adding real value for customers. By combining the real and the digital worlds, Siemens empowers its customers to transform their industries and markets, helping them to transform the everyday for billions of people. Siemens also owns a majority stake in the publicly listed company Siemens Healthineers, a globally leading medical technology provider shaping the future of healthcare. In addition, Siemens holds a minority stake in Siemens Energy, a global leader in the transmission and generation of electrical power.

Ako mať dlhodobo úspešnú a udržateľnú spoločnosť?

Akú úlohu zohráva udržateľnosť pri budovaní spoločnosti?

Všade okolo nás sú firmy, ktoré žijú z úspechov minulosti, ale stratili zápal a odvahu na hľadanie nových a inovatívnych riešení. Nebuďte jednou z nich!

 

Udržateľnosť už nie je len niečo naviac. Stáva sa takmer nutnosťou pre budovanie dlhodobo úspešnej a stabilnej spoločnosti

 

Pozývame Vás na on-line webinár zadarmo, ktorý sa uskutoční 28. 2. od 9.00 prostredníctvom MS Teams.

 

Zaregistrujte sa a zistite, ako mať dlhodobo úspešnú a udržateľnú spoločnosť!

 

Na webinári sa dozviete:

 • Ako prostredníctvom dodávateľského reťazca podporiť udržateľné poľnohospodárstvo (RSPO, Rainforest Alliance).

 

 • Čo sú najväčšie zdroje emisií skleníkových plynov (GHG) a ako stabilizovať ich koncentráciu, aby ste v systéme EU ETS neplatili zbytočne veľa za emisné kvóty.

 

 • Ako znížiť spotrebu energií a ako v praxi vyzerajú implementované požiadavky normy ISO 50001: 2018.

 

 

Tešíme sa na VÁS.

Projektový manažment v projektoch FM

AKO PREDÍSŤ NEÚSPECHU PROJEKTOV?

 

‼  Až 70% projektov zlyháva v niektorej zo svojich fáz. V preklade teda môžeme povedať, že realizácia 70% projektov nie je schopná dodať výsledok aký bol definovaný vo svojom cieli.

 

‼  A ešte jedno zaujímavé číslo – až 55% projektových manažérov v jednom z prieskumov uviedlo ako hlavný dôvod zlyhania ich projektu – prekročenie budgetu. Ak sa na to pozrieme realisticky, neúspech =  obrovské finančné straty a strata potenciálnych obchodných príležitostí a klientov.

👉 Poďme na celú problematiku od začiatku. Projekt je časovo a vecne ohraničená úloha, ktorej cieľom je dosiahnuť zmenu. Je jedinečný, jednoznačne priraditeľný a má obmedzené zdroje. Projektový manažment je súhrn riadiacich úloh, techník a prostriedkov na realizáciu projektu.

 

Každý projekt má svoje fázy, ktoré treba efektívne naplánovať. Ak cítite, že to s vaším projektom nejde celkom podľa plánov, zastavte sa, vráťte sa do predprojektovej fázy a skúste sa na daný projekt pozrieť trocha z iného uhľu pohľadu. Na maličkostiach závisí a dostatočná príprava projektu vám v závere môže zachrániť celkový výsledok.

 

📈 Existuje 6 základných krokov ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu:

Krok č. 1: Presná definícia projektu

Krok č.2: Časový harmonogram

Krok č.3: Uvedenie projektu

Krok č.4: Nastavenie a realizácia kontrolingu

Krok č.5: Ukončenie projektu

Krok č.6: Odovzdanie

Správnym pochopením jednotlivých fáz projektu a vhodným nastavením šetríte až

✔ 50% času

✔20 – 30% nákladov

✔ a efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

Máte projekt a neviete si s ním poradiť?

Prihláste sa na workshop  (najbližší termín 17. – 18.3. 2022), ktorý organizujeme s profesionálnym lektorom PM a naučíme vás ako sa stať úspešným projektovým manažérom.Stále platí pravidlo „ Úspech patrí všetkým ale neúspech iba projektovému manažérovi.“

 

 

 

 

Úloha facility managementu očami prezidenta európskej asociácie Euro FM

"Keď človek premýšľa o facility managemente, príliš často má v hlave veľmi staromódnu predstavu správcu budov, čo bol počiatok FM".

Pieter le Roux, prezident FM

Dá sa presne zadefinovať úloha facility manažéra? Ako vplývajú zmeny, ktoré nám prináša súčasnosť, na kvalitu FM? Prečítajte si zaujímavý rozhovor s prezidentom európskej asociácie facility managementu – Euro FM, ktorej súčasťou je i SAFM.  Euro FM spája pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe v oblasti facility managementu.

Aká je vaša osobná definícia facility managementu?

Na jednej strane má facility management zaistiť, aby sa procesy mohli vykonávať čo najproduktívnejšie, najúčinnejšie a najefektívnejšie. Na druhej strane, dôležitý je aj dôraz na zdravie a blaho ľudí. Takto aj ja vnímam facility management. Musím sa priznať, že nie som facility manažér v pravom zmysle slova. Som architekt, mám skúsenosti s architektonickým dizajnom. Pozerám sa na facility management z pohľadu ľudí a toho, čo si ľudia myslia o prostredí, v ktorom musia vykonávať svoju prácu. Ak sú ľudia zdraví, šťastní a vitálni, môžu byť produktívnejší a spokojnejší a dôslední pri vykonávaní práce. Takto i ja pristupujem k facility managementu – nie až tak z technickej stránky, ale z mäkkej stránky, ktorá sa snaží uspokojiť potreby ľudí a umožňuje im vykonávať prácu najlepšie, ako vedia.

Pohľadom architekta – čo považujete za zásadný stavebný pilier facility managementu?

Príliš často sa stretávame s tým, že ľudia sú vo svojom prístupe k facility managementu veľmi reaktívni, ale myslím si, že musíme byť proaktívnejší. Musíme sa pozerať na nové riešenia, na budúcnosť, a používať naše fyzické prostredie spôsobom, ktorý skutočne dáva zmysel a prispieva k pocitu pohody. Náš predseda vlády, tu v Holandsku, povedal jednu úžasnú myšlienku: „Mali by ste ísť do práce s veľkou energiou, ale popoludní by ste mali ísť domov s ešte väčšou energiou.“ Myslím si, že to je podstata toho, o čom by profesia facility managementu mala byť. Mala by byť schopná poskytnúť prostredie, v ktorom môžu ľudia chodiť do práce, tešiť sa na vzájomnú spoluprácu, zdieľanie, učenie, tvorenie, ale aj na návrat domov s pocitom, že dnes som urobil niečo, čo prispieva k blahu ľudí a, koniec koncov, nášho povolania.

 

Existujú mnohé definície facility managementu… Zdá sa vám užitočné pozerať sa na facility management rôznymi spôsobmi?

Myslím si, že jedným z nebezpečenstiev facility managementu je, že sa príliš často spája len s prevádzkovými procesmi z hľadiska čistenia a údržby. Napriek tomu existuje mnoho aspektov, ktoré si vyžadujú pozornosť, ako napríklad údržba budovy, získanie budovy, likvidácia budovy a, samozrejme, podpora kľúčového biznisu a jeho fungovania tým, že sa zabezpečí, aby ľudia mohli pracovať čo najefektívnejšie. Ide aj o správu portfólií a riadenie organizačných procesov. Prirodzenou súčasťou facility managementu je aj zložka ľudských zdrojov. Myslím si, že je dôležité, aby človek našiel dobrú rovnováhu medzi rôznymi aspektmi facility managementu, na ktoré sa zameriavame. Facility manažér, prirodzene, nemá všetky znalosti o všetkých týchto aspektoch. Je to starý príbeh o dvoch stranách mince. Na jednej strane je to veľmi užitočné. Na druhej strane môže byť škodlivé, ak sa človek extrémne zameriava len na technickú stránku, napríklad správy budov, čo je dobré, pretože sa musíme starať o svoje budovy, ale nemalo by to byť jediným cieľom. To, čo považujem za veľmi dôležité, je mať na pamäti to, čo povedal Winston Churchill: že my tvarujeme svoje budovy a potom ony tvarujú nás. Myslím si, že je nebezpečné, ak budovy považujeme za také dôležité, že neinvestujeme do ich zmeny, aby lepšie vyhovovali potrebám ľudí. Myslím si, že pre facility management je veľmi dôležité, aby bol používateľ, človek, v centre toho, čo sa pokúšame urobiť.

 

Sú zmeny v oblasti facility managementu vítané?

Myslím si, že najlepšia odpoveď, ktorú na túto otázku môžem dať, je fakt, že by sme nikdy nemali robiť zmenu len pre to, aby sme urobili zmenu. Keď sa pozriem na niektoré projekty, ktoré robíme so študentmi, kde sa ľudí pýtame, čo považujú za najúžasnejšie pracovné prostredie, vždy sa dostaneme k fotografiám človeka na pláži s prenosným počítačom na kolenách. To je veľmi populárny obrázok. Pracoviská, ktoré má Google, sú fantastické, farebné a často veľmi hravé! Musíme však mať na pamäti, že takéto pracovisko nevyhovuje každému. Nikdy by sme nemali robiť zmenu len kvôli zmene, pretože nikdy nebude prijatá. U užívateľov takáto zmena vždy vyvoláva veľký odpor. Čo musíme robiť, a myslím si, že je to asi najlepší spôsob, ako sa k zmenám postaviť, je ukazovať pridanú hodnotu každej zmeny, ktorú chceme urobiť, pre organizáciu aj pre ľudí v nej. Opäť je to všetko o nájdení tejto rovnováhy.

 

Aká by mala byť úloha facility manažéra pri vykonávaní zmien?

Správcom zariadenia je často človek, ktorý by mal tiež prichádzať s nápadmi. On je ten, ktorého úlohou je vyriešiť problém. Pri riešení problému môžete buď reagovať, alebo sa rozhodnúť viac pozerať dopredu a mať nadhľad v tom, čo zmena môže priniesť. Nejde len o vyriešenie problému tu a teraz, ale aj do budúcnosti. Ak sa ma teda pýtate, kto by mal byť zodpovedný za iniciovanie zmien, myslím si, že facility manažér je v perfektnej pozícii, aby inicioval, navrhoval a riadil zmeny, aj ukazoval, akú pridanú hodnotu majú tieto zmeny pre organizáciu. Správcom zariadení musíme vštepiť zmysel pre podnikanie.

Keď človek premýšľa o facility managemente, príliš často má v hlave veľmi staromódnu predstavu správcu budov, čo bol počiatok facility managementu. Pri takejto predstave chýba vedomosť o tom, akú pridanú hodnotu môže facility management mať pre organizáciu. Len čo facility management preukáže svoj prínos, prirodzene si viac uvedomujeme, čo to pre nás môže znamenať. Pre zvýšenie povedomia nemôžete očakávať, že manažment uverí facility manažérovi, ak ten nevie preukázať, čo zmena skutočne organizácii prináša a aké výhody má. Myslím si, že je dôležité, aby si facility manažéri uvedomili, že ich proaktívnosť je naozaj pre spoločnosť veľmi dôležitá a je súčasťou rozhodovania.

 

Čo vám ako prvé napadne, keď poviem vysoká kvalita facility managementu?

Napadne mi efektivita, hospodárne využitie zdrojov a radosť. Tiež slová ako angažovanosť, posilnenie dôvery v zamestnanca a naplnenie. Aby ste vytvorili víziu dokonalého facility managementu, musíte spojiť všetky tie aspekty. Ak chcete urobiť zmenu, musíte tiež pritiahnuť ľudí k účasti na tejto zmene. Vezmite si, napríklad, nové spôsoby práce: „Prácu je možné vykonávať kdekoľvek a kedykoľvek.“ Ak to chce organizácia umožniť, pripraví protokol o ľudských zdrojoch, ktorý umožní ľuďom pracovať z domu. Ak sa však ľudia necítia bezpečne, lebo im zamestnávateľ nedôveruje, že budú kvalitne pracovať aj z domu a poskytovať kvalitu práce aj z práce z domu, nikdy nebudú chcieť pracovať z domu. Ale keď sa ľudia cítia byť súčasťou zmeny, začnú byť angažovanejší. Budú chcieť nielen pracovať, ale budú chcieť pracovať najlepšie, ako vedia, budú chcieť byť čo najproduktívnejší a najefektívnejší. Keď ľudia toto dosiahnu, pocítia naplnenie, ktoré som už spomenul – na konci dňa budú odchádzať domov s energiou. Zmena je aktivita zhora nadol, ktorá sa začína na manažérskej úrovni. Zmeny však treba podporovať aj zdola nahor. Aby sme dosiahli vysokú kvalitu facility managementu, čiže integrovaný facility management, musíme sa pozerať na všetky tieto aspekty.

 

Čo je podľa vás z hľadiska zlepšenia kvality facility managementu absolútne nevyhnutné pre krajiny ako Slovensko, kde je facility management na vzostupe?

Myslím si, že jednou z dôležitých vecí pre krajiny ako Slovensko, kde facility management v súčasnosti rastie, je pridať sa k existujúcemu prúdu, nie nanovo objavovať koleso. Je veľmi dôležité pozrieť sa na to, čo robia ostatní. Je dôležité spojiť sa s inými asociáciami alebo odborníkmi v oblasti facility managementu, aby ste získali znalosti a porozumenie v tom, ako sa môžeme pozerať na to, čo sa deje na medzinárodnej úrovni, a ako tieto informácie môžeme používať lokálne. Partnerstvo s asociáciami ako sme my je, napríklad, to, čo považujem za jeden zo spôsobov, ako sa učiť od ostatných a využívať svoj čas múdro. Problém nevyriešite úplne sami, ale viete sa pozrieť na to, ako to urobili ostatní a aké rôzne riešenia existujú, a poučiť sa z toho. Musíte mať však jasno v tom, ktoré riešenia vám pomôžu a ktoré nie. Prihliadanie na kultúrne špecifiká je absolútny základ. Nemôžeme očakávať, že riešenia, ktoré sú účinné, napríklad v Holandsku, budú fungovať všade. Je pravdepodobné, že na Slovensku nebudú fungovať. Musíme pochopiť, čo u nás bude fungovať a čo nie. Pre facility managera je veľmi dôležité pretlmočiť znalosti a vedomosti tak, aby sa dali využiť v špecifickom prostredí danej organizácie.

 

To je celkom rozumný prístup. Rada by som sa vrátila k efektivite a hospodárnemu využitiu zdrojov, ktoré ste spomenuli. Čo znamenajú v súvislosti s vysokou kvalitou facility managementu?

 

 

 

 

Som veľmi rád, že ste sa ne opýtali, pretože tieto dve slová sú pre vysoko kvalitný facility management kľúčové, no nie vždy im rozumieme. Efektivita znamená urobiť niečo správne. Vyžaduje si to zvažovanie rôznych možností a možných riešení, ich vyhodnotenie a následné použitie týchto znalostí na rozhodnutie o tom, ktoré riešenie je pre mňa v danej chvíli a v danom čase správne. Efektivita teda znamená konať správne. Hospodárne využitie zdrojov znamená robiť správnu vec správne, čiže implementovať správnu vec správnym spôsobom. Aby ste dosiahli vysoko kvalitný facility management, musíte predovšetkým urobiť správnu vec, a aby ste urobili správnu vec, musíte sa učiť od ostatných, musíte skúmať, učiť sa, hodnotiť, diskutovať a na základe toho sa rozhodnúť, čo je pre nás správne. Potom však musíte pristúpiť aj k implementácii. A musíte to urobiť správnym spôsobom. Napríklad, po pandémii Covid-19 sa nemôžeme len tak rozhodnúť, že všetci budeme pracovať z domu, a jednoducho to svojim ľuďom oznámiť.

 

To nie je správny prístup. Musíme dôsledne zvážiť, ako najlepšie napredovať a implementovať túto zmenu. Aké sú správne kroky? Uvedomujeme si, aké potreby majú používatelia? Uvedomujeme si rozsah možného odporu voči zmenám a ako sa s tým mienime vyrovnať? Ak chceme poskytovať vysokú kvalitu facility managementu, efektivita, čiže robiť veci správne, a hospodárne vynaloženie prostriedkov, čiže robiť správne veci správne, sú zásadné.

 

Predpokladám, že opak by sa dal nazvať nekvalitným facility managementom.

Alebo katastrofou.

 

 Môžete sa podeliť o nejaké katastrofické príbehy v kontexte facility managementu? Alebo vyzdvihnúť chyby, ktorých by ste sa mali vyvarovať?

Myslím si, že najväčšou chybou, ktorú môžete urobiť, je skopírovať, čo urobili ostatní. Ak použijem príklad úžasného úspechu kancelárie Google, ktorý u nich skvele zafungoval, nebude fungovať pre každú organizáciu. Nekopírujte iba to, čo vyzerá naozaj úžasne. To je prvá vec. Druhá vec je, že musíte porozumieť povahe problému, s ktorým sa stretávate. Kto sú zainteresované strany? Aké ciele chcú dosiahnuť? Pozreli ste sa na súčasnú situáciu? Čo sa už urobilo, aby sa to vyriešilo? Ak sa niečo urobilo, ale nefungovalo to, prečo to nefungovalo? Je dôležité dobre sa pripraviť, porozumieť problému a rozsahu možných riešení, ale aj tomu, aké riešenia fungujú pre zainteresované strany. Myslím si, že ak urobíte krok bez toho, aby ste zvážili, kto je užívateľ a ako ho bude používať, je to recept na zlyhanie.

Jedno príslovie hovorí, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Vo facility managemente často robíme veci tak, že si myslíme, že sa to ľuďom, pre ktorých to robíme, bude páčiť, pretože máme dobrý úmysel, pretože chceme ľuďom pomôcť. Ale často to tak nefunguje a potom musíme byť schopní povedať: „Prepáčte, urobil som chybu.“ Musíme sa vedieť poučiť z chýb, ktoré sme urobili… a nikdy ich už neopakovať! Jednou z vecí, ktoré svojim študentom vždy hovorím, je, že v našej spoločnosti sa veľmi zameriavame na to, aby sme robili správne veci správne. Je na nás vyvíjaný silný tlak, aby sme nikdy nesklamali. Keď sa však nad tým zamyslíte, chyba je pravdepodobne jediná vec, ktorú môžete skutočne nazvať svojou vlastnou. Je dovolené robiť chyby, ale musíte sa z nich poučiť a nesmiete ich opakovať. Ak sa nepoučíte z vlastných chýb a budete stále opakovať to isté, nemôžete dosiahnuť takú vysokú úroveň, akú by ste chceli.

 

Na záver by som sa rada dotkla vplyvu pandémie na facility management.

Je to veľmi chúlostivá otázka. Pandémia Covid-19 priniesla mnoho výziev v tom, akú pridanú hodnotu prináša facility management organizáciám. Upratovanie je jednou z činností, ktoré prešli zásadnou zmenou! Zrazu sme boli svedkami toho, že rozpočty na upratovanie vyleteli do nebies, pretože teraz je potrebná oveľa intenzívnejšia úroveň čistenia. Pandémia však poskytla aj príležitosti na zmenu, zlepšenie, údržbu budov atď. Zmenil sa spôsob, akým sa pozeráme na krízu a reagujeme na ňu. Jedna z vecí v súvislosti s facility managementom, ktorá vyšla najavo, je, že musíme venovať väčšiu pozornosť krízovému manažmentu a riadeniu kontinuity podnikania. V dobrých časoch nie vždy myslíme na plánovanie kontinuity podnikania, a potom zrazu, keď dôjde k katastrofe, prepadneme panike, pretože nevieme, ako v našom podnikaní alebo prevádzke pokračovať. Tieto dve veci sa teda určite zmenili.

Ak sa pozriem na technickú stránku facility managementu, teda na to, ako využívame naše budovy, myslím si, že je to niečo, čo sa tiež zmení. Veľa sa diskutuje o tom, ako sa kancelária zmení po pandémii, napríklad, na LinkedIn. Niektorí hovoria, že musíme konať hneď a musíme zmeniť svoje kancelárie, pretože kancelária budúcnosti nebude miestom na prácu, ale bude to miesto, kde sa môžete stretávať a spoločensky žiť. Práca sa dá robiť kdekoľvek inde. Existuje aj ďalší myšlienkový smer, ktorý hovorí: „Počkajte, nerobte všetky tieto zmeny práve teraz, pretože možno o rok sa všetci vrátime tam, kde sme boli pred pandémiou.“ Brať do úvahy neistotu a myslieť v scenároch „Čo keby?“ nadobudlo vo facility management veľkú dôležitosť. Musíme sa zamýšľať nad situáciou, v ktorej sa práve nachádzame a ktorá tým môže byť ovplyvnená, ale musíme myslieť aj na „Čo ak?“, na to, čo sa môže stať, ak dôjde k ďalšej pandémii, čo ak polovica mojich zamestnancov ochorie a nebude môcť pracovať. Musíme si uvedomovať, že naša situácia sa môže mihnutím oka zmeniť. Musíme byť pripravení na zmenu a to, ako sa k nej postavíme, je pre všetkých, či už ide o organizácie, školy, nemocnice alebo vlády, veľkou záhadou. Každá z týchto entít sa k tomu bude stavať zo svojho pohľadu.

 

Ako si predstavujete ideálny facility management?

Na túto otázku je takmer nemožné odpovedať. Vo svete je mnoho krajín a všetky robia niečo dobre, pokiaľ ide o facility management aj z pohľadu ľudí. Pomerne často sa inšpirujem krajinami v severnej Európe, škandinávskymi krajinami, kde koncový užívateľ stojí v centre záujmu. Toto je veľmi odlišný pohľad v porovnaní s tým, keď sa kladie dôraz na efektívnosť, hospodárne vynaložené prostriedky alebo na technické hľadisko. Dokonalý facility management sa pre mňa nachádza niekde uprostred – kde sa stretávajú ľudia, procesy (ktoré robia ľudia) a miesto (kde to robia).

 

Vracia sa to k tomu, o čom ste už hovorili. Je dobré hľadať a inšpirovať sa najlepšími postupmi od iných po celom svete, ale myslieť na kultúrny kontext predtým, ako ich použijeme u nás doma.

Jednoznačne. Z tohto dôvody je profesia facility management taká náročná. Existuje množstvo spôsobov, ako sa pozerať na vec. Všetkým nám ide o jedno – poskytovať čo najlepší facility management, aby spoločnosti mohli prosperovať a aby ľudia, ktorí v nich pracujú, boli šťastní, zdraví a vitálni. Krajiny, kde sa facility management ešte len rozvíja, by mali osloviť skúsenejších, napríklad Euro FM, a učiť sa od nich. Nestrácajte čas objavovaním objaveného, nemrhajte časom tým, že sa pokúsite vyriešiť problém úplne sami, keď už existuje veľa riešení a know-how, keď existuje veľa ľudí, ktorých sa dá opýtať. Požiadajte o pomoc. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť a podeliť sa o svoje know-how.

 

 

Daný rozhovor ako i ďalšie odborné rozhovory nájdete v ročenke SAFM GUIDE 2021.

Darujte nám 2% z daní

Vážení priaznivci SAFM,

Blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.

Zvyšovanie odbornej úrovne FM priamo súvisí so vzdelávaním v špecializovanom odbore. Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) je nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom svojich aktivít podporuje systematické  odborné vzdelávanie a prípravu facility manažérov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií aktivít,  zameraných na rozvoj Facility Managementu na Slovensku.

 

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

 

 

Dôležité termíny:

 

 • do 31. marca 2022 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie o poukázaní 2% daní je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup krokov pre ZAMESTNANCI:

 • Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.
 • Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY


• vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby
• vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby oddiel o poukázaní podielu zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa.
• daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2022.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY
• vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane.
• ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
• daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2022.

 

Údaje o prijímateľovi:

 

IČO: 42170583

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

Ulica: Cukrová

Číslo: 14

PSČ: 811 08

Obec: Bratislava

 

 

VAŠIMI 2% PODPORÍTE:

 

 • Tvorbu a vydanie 4. ročníka odborného bulletinu  SAFM Guide, v ktorom už po 5. rok prinesieme komplexné,  analytické informácie z oblasti FM.  Súčasťou SAFM Guide je i unikátny Adresár spoločností, v ktorom nájdete zoznam firiem poskytujúcich služby Facility managementu na Slovensku

 

 • organizáciu Pan-európskej FM certifikácie, ktorá ponúka potvrdenie kvalifikácie na európskej úrovni v FM segmente

 

 • organizáciu úspešných workshopov ako sú: Projektový manažment vo Facility Managemente Riadenie rizík v projektoch FM. Na základe reálnych skúseností školiteľa majú účastníci možnosť podieľať sa na tvorbe  projektu od úplného začiatku až po jeho záverečnú fázu

 

 • organizáciu odborných webinárov, prostredníctvom ktorých prinášame aktuálne témy pre FM

 

 • organizáciu odbornej konferencie Dni Facility Managementu

 

 • organizáciu ďalších aktivít, ktoré smerujú k zvyšovaniu informovanosti z oblasti FM, koordináciu legislatívnych procesov týkajúcich sa noriem FM, koordinačnú a konzultačnú činnosť, …

 

 

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.

Nový webinár s Bureau Veritas

Nová povinnosť pre automobilový priemysel od júla 2022 - Ako z toho benefitovať?

Pozývame Vás na on-line webinár zadarmo, ktorý sa uskutoční v piatok 3. 12. od 9.00 hod.

Zarezervujte si včas svoje miesto. 

Automobilový priemysel už za rok čaká zásadná výzva!

Kvôli predpisom (R155, R156) Svetového fóra EHK/OSN (WP.29) vzniká nová povinnosť.

Kyberbezpečnosť od júla 2022 bude potrebné integrovať v životnom cykle vozidiel a stane sa súčasťou homologického procesu.

 • Ako môžete benefitovať z tejto povinnosti?
 • Aké sú kybernetické riziká vozidiel, ako ich identifikovať a znižovať?
 • Aké sú základné požiadavky normy ISO/SAE 21434:2021 a ako podporia dosiahnutie zhody s touto povinnosťou?

Tešíme sa na Vás.

SAFM sa opäť rozširuje!

Vstup nových členov do SAFM

Veľmi nás teší podpora spoločností, ktoré sú stabilnou súčasťou SAFM.  Spolu s našimi členmi rozvíjame aktivity, čím  budujeme pevné piliere kvality facility managementu.

 Ku dňu 1.7. 2021 našu základňu opäť rozširujeme, a to o dve významné spoločnosti: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s a Reinoo, a.s.

Spoločnosť Reinoo sa venuje developmentu kancelárskych budov, rezidenčných komplexov a prenájmu nehnuteľností už od roku 2011. Plocha prenajímateľných novopostavených alebo zrekonštruovaných kancelárskych priestorov presahuje spolu už 36 000 m2. Počet rezidenčných jednotiek, ktoré v súčasnosti developuje sa približuje k číslu 1000 bytov. Vo všetkých administratívnych priestoroch prevádzkuje vlastný facility manažment. Údržba  kancelárskych budov vo vlastnej réžií im tak poskytuje bezprostredný dosah na všetky procesy, čím vedia zabezpečiť sto percentnú kvalitu služieb a priestorov samotných. 

Reinoo je zodpovedným a férovým investorom, ktorého záujmom je zvyšovať spoločenskú a estetickú hodnotu prostredia v ktorom pôsobí a realizuje projekty.

Značka PRIOR je na  trhu už viac ako päťdesiat rokov a v súčastnosti zahŕňa 9 obchodných domov v mestách Liptovský Mikuláš, Lučenec, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Žiar nad Hronom, Zvolen. Tieto obchodné domy spája praktická poloha v centrách miest, ľahká dostupnosť, stabilná  návštevnosť, široké zastúpenie sortimentov tovarov a služieb. Spoločnosť Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. zabezpečuje efektívne riadenie a poskytovanie správcovských služieb v sieti obchodných domov, ako aj moderným obchodným centrám.

Zoznam celej členskej základne nájdete tu.

 

 

ISO 41 000 Standardisation in FM

Standardisation in Facility management – ISO 41 000 Series

 


• Facility management is still considered as a young branch of business with
the age of ca 30 years.


• First big step to standardization in this field were European standards EN 15
221 Series.

 


• These are now being replaced by international standards
ISO 41 000 Series.


• There are two committees dealing with FM standardization, first is
international one ISO TC 267 and the second is European
CEN TC 348

 


Five FM Standards are already published:


ISO 41001:2018

Facility management — Management systems — Requirements with
guidance for use


ISO 41011:2017


Facility management — Vocabulary


ISO 41012:2017


Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development
of agreements


ISO/TR 41013:2017


Facility management — Scope, key concepts and benefits


ISO 41014:2020


Facility management — Development of a facility management strategy

 


Four standards are in preparation:


ISO/CD 41015


Facility management — Influencing organizational behaviours for improved
facility outcomes


ISO/WD TR 41016


Technology in facility management — Scope, key concepts and benefits


ISO/WD 41017


Facility management — Guidance on emergency management of epidemic
prevention in the workplace


ISO/WD 41018


Facility management — Development of facility management policy

 


Here is a content of published Standards:


ISO 41001:2018 Facility management — Management systems — Requirements
with guidance for use


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Context of the organization
4.1 Understanding the organization and its context
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties
4.3 Determining the scope of the FM system
4.4 FM system
5 Leadership
5.1 Leadership and commitment
5.2 Policy
5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities
6 Planning
6.1 Actions to address risks and opportunities
6.2 FM objectives and planning to achieve them
7 Support
7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication
7.5 Documented information
7.6 Organizational knowledge
8 Operation
8.1 Operational planning and control
8.2 Coordination with interested parties
8.3 Integration of services
9 Performance evaluation
9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review
10 Improvement
10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement
10.3 Preventive actions
Annex A Guidance on the use of this document
A.1 Scope
A.2 Normative references
A.3 Terms and definitions
A.4 Context of the organization
A.5 Leadership
A.6 Planning
A.7 Support
A.8 Operation
A.9 Performance evaluation
A.10 Improvement
Bibliography

 

ISO 41011:2017 Facility management — Vocabulary


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
3.1 Terms related to facility management
3.2 Terms related to assets
3.3 Terms related to people
3.4 Terms related to sourcing
3.5 Terms related to process
3.6 Terms related to finance
3.7 Terms related to general business
3.8 Terms related to measurement
NOTE: The terms “facility management” and “facilities management” can be
used interchangeably.


ISO 41012:2017 Facility management — Guidance on strategic sourcing and the
development of agreements


1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Sourcing strategy and understanding the core business context
4.1 Sourcing strategy
4.2 Strategic, tactical and operational level
5 Sourcing process in FM
5.1 Process flow chart
5.2 Identify and analyse current and future needs and expectations
5.3 Translate needs into requirements
5.4 Determine the service levels
5.5 Identify service delivery options
5.6 Business case development and analysis
5.7 Select preferred sourcing/service delivery option
6 Facility service provision
6.1 Principle options
6.2 Internal service provision
6.3 External service provision
7 Main characteristics of FM agreements
7.1 General
7.2 Essential components
7.3 Agreement structure and content
8 Common considerations in agreements
8.1 Flexibility
8.2 Performance criteria
8.3 Information responsibilities
8.4 Reporting and auditing procedures
8.5 Continuous improvement, best practice and innovation
8.6 Asset replacement and project activity
8.7 Communication
8.8 Regulations
8.9 Corporate standards
8.10 Termination of agreements
9 Preparation and development of an agreement
9.1 General
9.2 Preparation phase
9.3 Pre-qualification phase
9.4 Tender/negotiation phase
9.5 Agreement preparation phase
9.6 Signature phase
9.7 Implementation phase
10 Measure service provision performance
10.1 General
10.2 Measuring effectiveness
10.3 Outputs
Annex A Example of requirements for a service
Annex B Example of business case content
B.1 General
B.2 Examples of a business case
Annex C Structure of an agreement — General clauses
Annex D Service level agreements — Benefits, preparation and structure of
an agreement (SLA clauses)
D.1 General
D.2 Key attributes of SLAs

 


ISO 41013:2017 Facility management — Scope, key concepts and benefits

 

1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Scope of FM
5 Business process background of FM
5.1 Business process
5.2 Core business/primary activities and separating the support
processes
5.3 Assigning support processes to FM
6 Key concepts in FM
6.1 FM model
6.2 Broad scope of FM and facility services
7 Purpose and benefits of FM
7.1 General
7.2 Productivity
7.3 Impact on people
7.4 Risk mitigation
7.5 Sustainability
7.6 Identity
7.7 Cost and quality

 


ISO 41014:2020 Facility management — Development of a facility management
strategy


1 Scope
2 Normative references
3 Terms, definitions and abbreviated terms
3.1 Terms related to facility management
3.2 Terms related to assets
3.3 Terms related to people
3.4 Terms related to sourcing
3.5 Terms related to process
3.6 Terms related to finance
3.7 Terms related to general business
3.8 Terms related to measurement
3.9 Abbreviated terms
4 Understanding the demand organization
4.1 Organization
4.2 Governance
4.3 Context
4.4 Risk management
4.5 Strategic alignment
5 Developing FM requirements
5.1 Current and future interest in facilities
5.2 Maturity of FM
5.3 Briefing for refurbished or new facilities
5.4 Stakeholders
5.5 Accessibility, inclusiveness and equalities
5.6 Functional requirements
5.7 Scope of services
5.8 Service specifications
5.9 Outputs and targets
5.10 Service levels
5.11 Service delivery options
5.12 Sourcing
5.13 Innovations in service delivery
5.14 Market audit
5.15 Verification and feedback
6 Formulating the FM strategy
6.1 Compiling the strategy
6.2 Format and content
6.3 Budgetary requirements
6.4 Procurement
6.5 Communication and feedback
6.6 Implementation plan
7 Managing performance
7.1 Monitoring and control of performance
7.2 Performance indicators
7.3 Performance measurement
7.4 Performance review
7.5 Corrective actions
7.6 Feedback and lessons learned
8 Improving outcomes
8.1 Applying lessons learned
8.2 Reassessing outputs and targets
8.3 Updating the FM strategy
8.4 Updating the FM policy
Annex A Examples of threats and opportunities
Annex B Examples of factors affecting business strategy
Annex C Considerations when formalizing the FM strategy document
Annex D Example of an FM strategy

 

 

ANAB (ANAB is the largest accreditation body in North America and provides services
in more than 75 countries.):
Organizations with a certified ISO 41001 management system can be
expected to demonstrate effective and efficient delivery of facility
management that supports the objectives of the demand organization;
consistently meet the needs of interested parties and applicable
requirements; and be sustainable in a globally competitive environment

 


TÜV SÜD (TÜV SÜD is a global certification company with headquarters in Germany):
Certification to ISO 41001 demonstrates that facility management services
can be delivered effectively and efficiently, improving organisational cost
benefits and consistently meeting the needs of stakeholders. The structured
ISO 41001 framework also demonstrates the ability of the facility
management function to take advantage of future opportunities and
effectively address new challenges which support the organisation’s business
goals.

 


Summary:


• Full set of Standards 41 000 Series will cover the whole range of FM and
Facility Services


• They are focused both on public and private sector.


• The target of the Standards are clients and service providers, as Facility
Management is considered to be one process starting at demand
organization (client) and ending with the very last service provider.


• Organization can adopt as many of the Standards as decided and as
necessary, audit and certification will most probably take only ISO 41 001 as
the basic one.

 


Karol Hederling, October 2020