Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom asociácie, ktorý riadi jej činnosť, rokuje v jej mene a zabezpečuje celkové vedenie asociácie. Predstavenstvo koordinuje a zabezpečuje činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia.

 

Súčasné predstavenstvo aktualizované na Valnom zhromaždení 30. júna 2022.

Silvia Nagyová, prezidentka

V oblasti facility managementu pôsobí od r. 2001 v manažérskych pozíciách na strane korporátnych klientov. Má bohaté skúsenosti v projektoch príprav pracovného prostredia ako aj poskytovanie komplexných služieb facility managementu prevažne v IT / TELCO segmente. K významným patrí príprava priestorov a otvorenie Európskeho IT centra pre podporu zákazníkov na celoeurópskej úrovni spoločnosti Hewlett Packard, vytvorenie sídla spoločnosti O2 Slovakia (Telefonica S.A.) a systémová správa predajnej siete spoločnosti. V súčastnosti pôsobí v spoločnosti Slovak Telekom, kde sa venuje správe nehnuteľností, nájomnej agende a prevádzke autoparku.

 

Valným zhromaždením SAFM bola Silvia Nagyová zvolená za prezidentku Asociácie v apríli 2015. Dovtedy zastávala pozíciu člena predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu.

Karol Hederling, Viceprezident

V oblasti facility managementu pracuje od roku 1992. Vo svojej kariére prešiel od komunálnej sféry cez slovenské až po nadnárodné spoločnosti ako Slovak Telekom (Deutche Telekom Group), Strabag PFS či ISS Facility Services. Pôsobil v top manažérskych pozíciách ako na strane klientov tak na strane poskytovateľov. Jeho najvýraznejšími projektmi boli outsourcing sekcie facility managementu spoločnosti Slovak Telekom a integrácia FM služieb v spoločnosti Slovenské elektrárne (Enel). V súčasnosti pôsobí ako nezávislý konzultant v oblasti FM.

Je zakladajúcim členom a členom predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM) a je aktívny aj v rámci medzinárodnej organizácie EuroFM.

Martin Záhora, člen predstavenstva

V oblasti facility managementu pôsobí od r. 2000. Roku 2005 založil spoločnosť Slovclean, ktorá za desať rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu vyrástla na jednu z najväčších upratovacích spoločností a lídra v poskytovaní služieb facility managementu na Slovensku. Martin Záhora pôsobí v spoločnosti na poste predsedu predstavenstva.

Martin Záhora je členom predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu od roku 2015.

 

Miroslav Kukla, člen predstavenstva

Od roku 1996 sa aktívne venuje problematike obvodových plášťov a výplní stavebných otvorov. V súčasnosti je konateľom a CEO spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o., ktorá sa venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov. Spoločnosť patrí medzi lídrov v poskytovaní týchto služieb na domácom trhu.

V roku 2015 absolvoval akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „Správa a údržba budov – Facility management“. V súčasnosti aktívne pôsobí v tíme prednášateľov na STU v akreditovanom ďalšom vzdelávaní „Správa bytového fondu“.

Na ostatnom Valnom Zhromaždení 21. decembra 2020 bol opätovne zvolený za člena predstavenstva na ďaľšie trojročné obdobie. 

 

 

Peter Škyrta, člen predstavenstva

Jeho technický background (inžinierske a doktorandské štúdium) je Environmentálne Inžinierstvo. Od roku 2007 sa aktívne venuje problematike ochrane životného prostredia. V súčasnosti zastáva funkciu Business Unit (HSE/FM/IVS/INY) riaditeľa a TQR (Technical, Quality, Risk) managera pre Slovensko a Českú republiku v spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA, ktorá je medzinárodným lídrom v oblasti testovania, certifikácie a inšpekcií a tieto služby už poskytuje svojim klientom od roku 1828 https://group.bureauveritas.com/group/global-presence .Jeho úlohou je komplexný rozvoj technických inšpekčných služieb. Koordinuje a riadi tím interných a externých expertov (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Slovinsko). Zároveň je aktívnym členom BV tímu na vývoj a rozvoj digitálnych nástrojov v rámci technických inšpekčných služieb. V rámci odbornej kvalifikácie disponuje IRCA certifikátom podľa normy ISO 9001:2015 (externý audítor) a certifikátmi podľa noriem IS0 14001, OHSAS 18001 a ISO50001 (interný audítor).

Jeho hlavnými ambíciami ako nového člena predstavenstva SAFM sú budovanie a rozvíjanie strategickej myšlienky integrovanej bezpečnosti z pohľadu FM,vytvorenie odbornej platformy, kde bude mať rola Facility Managera pevnú pozíciu v jednotlivých fázach investičného projektu tzn. prepojenie Investor / Projektant / Zhotoviteľ + Dodávatelia / Vlastník / Prevádzkovateľ, zabezpečenie silnejšej pozície pre FM odvetvie a vyzdvihnutie prepojenia a prienikov medzi HSE a FM sférou.

Marek Horský, člen predstavenstva

V roku 2013 absolvoval štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Stavebnej fakulte odbor Technológia stavieb. Po ukončení  štúdia  začal pracovať v bankovom sektore v ktorom pôsobí aj dnes. Prešiel pracovnými pozíciami stavebný technik, interný audítor, technik TZB a aktuálne pracuje na pozícii facility  manager.

V roku 2012 absolvoval postgraduálne štúdium Facility management. Je držiteľom osvedčenia interného audítora pre Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009.

Od roku 2015 je členom predstavenstva Slovenskej asociácie Facility managementu.

Vladimír Prvý, člen predstavenstva, pokladník

 V roku 2012 absolvoval štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, na Stavebnej fakulte odbor Technológia stavieb. Po ukončení  štúdia  začal pracovať v stavebnom sektore v ktorom pôsobí aj dnes. Prešiel pracovnými pozíciami ako asistent v oblasti revízií tlakových a plynových zariadení, kreslič výkresov, technik štruktúrovaných kabeláží, junior projektový manažér stavby a aktuálne pracuje na pozícii vedúci projekcie, prípravy a rozpočtov slaboprúdových systémov.

V roku 2012 absolvoval postgraduálne štúdium Facility management. Je držiteľom kvalifikačného osvedčenia pre systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009.

Od roku 2015 je pokladníkom a od roku 2016 členom predstavenstva Slovenskej asociácie Facility managementu.