Stanovy

Stanovy Slovenskej asociácie facility managementu – SAFM v zmysle všetkých ostatných zmien

Slovenská asociácia facility managementu je občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

I. Základné ustanovenia

1. Názov :

 

Slovenská asociácia facility managementu – SAFM

2. Sídlo :

Sídlom asociácie je Cukrová 14, 811 08 Bratislava

II. Cieľ činnosti asociácie, poslanie a úlohy

1.
 • Slovenská asociácia facility managementu (ďalej len „asociácia“) je nezávislé neziskové združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Združuje fyzické a právnické Asociácia je občianskym združením pre rozvoj slobodnej spolupráce na neziskovom a partnerskom základe ako medzi jej členmi navzájom, tak aj členmi a nečlenmi. Asociácia je založená na princípe rovnosti, dobrovoľnosti a rovnocennom partnerstve členov. Facility management podľa platných noriem série ISO 41000 Facility Management a série STN EN 15 221 Facility management, predstavuje integráciu činností v rámci organizácie za účelom zabezpečenia a rozvoja dohodnutých služieb, ktoré podporujú a zvyšujú efektivitu vlastných základných činností.
2. Poslaním asociácie je :

 

a. zabezpečiť výmenu informácií a skúseností medzi odborníkmi pôsobiacimi v oblasti facility managementu,
b. zabezpečiť výmenu know-how a skúseností v oblasti facility managementu na medzinárodnej úrovni, v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami národného a nadnárodného charakteru,
c. reprezentovať a presadzovať záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národne rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu,
d. iniciovať a podporovať vzdelávanie odborníkov z oblasti facility managementu.
e. stať sa platným členom EUROFM (“European Facility Management Network”),
3. Za účelom dosiahnutia svojho poslania asociácia vykonáva tieto činnosti :

 

a. iniciovanie vybudovania vzdelávania facility managementu na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni,
b. podpora inštitúcií zameraných na vzdelávanie facility managerov,
c. zabezpečovanie certifikácie facility managerov,
d. organizovanie konferencie z oblasti facility managementu (každoročne),
e. vystupovanie v úlohe odborného garanta podujatí s tématikou facility managementu,
f. vydávanie informačného materiálu o stave a subjektoch poskytovania služieb facility managementu na Slovensku,
g. vytvorenie a prevádzka vlastnej webovej stránky,
h. sledovanie a podpora najnovších trendov v FM na Slovensku,
i. poskytovanie odborných rád z oblasti facility managementu,
j. aktívne podieľanie sa na vytváraní ďalších častí európskej normy a ISO noriem facility managementu,
k. vypracovanie etického kódexu facility managera, vytvorenie systému podpory pre pracovné pozície v obore facility managementu,
l. poskytovanie propagácie činností a aktivít svojim členom,
m. poskytovanie odborného vzdelávania- usporadúvanie workshopov a seminárov najvyššej kvality v oblasti facility managementu,
n. príprava odborných analýz v oblasti facility managementu

III. Členstvo, práva a povinnosti členov

1. Členstvo v asociácii je dobrovoľné.
2. Riadnym členom asociácie sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan Slovenskej republiky, resp. cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.
3. O členstvo v asociácii je možné požiadať podaním písomnej alebo elektronickej prihlášky u predstavenstva asociácie.
4. O prijatí za člena asociácie rozhoduje jej predstavenstvo.
5. Za čestné členstvo v asociácii sa považuje:
a. členstvo cudzieho štátneho príslušníka, alebo členstvo zahraničnej spoločnosti z oblasti facility managementu,
b. členstvo zástupcov vysokej školy, ktorá sa zaoberá výukou facility managementu.
c. členstvo významných predstaviteľov verejného života, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena a myšlienok facility managementu v Slovenskej republike.
7. O čestnom členstve, ako aj o konkrétnych podmienkach udelenia čestného členstva rozhoduje na návrh prezidenta asociácie predstavenstvo, minimálne 3/5 súhlasným prejavom vôle členov predstavenstva. Čestný člen asociácie sa môže stať dobrovoľným prispievateľom na konto asociácie.
8. Základné práva riadnych členov asociácie sú najmä:

 

 • – zúčastniť sa podľa svojich záujmov, schopností a možností každej činnosti asociácie,
 • – podieľať sa na všetkých výhodách, ktoré z členstva v asociácii vyplývajú,
 • – požadovať informácie a správy o činnosti a hospodárení všetkých orgánov asociácie,
 • – zúčastňovať sa rokovaní orgánov asociácie, ak ide o prejednávanie úloh, ktorými bol poverený,
 • – predkladať orgánom a predstaviteľom asociácie návrhy, sťažnosti alebo požiadavky,
 • – voliť a byť volený do orgánov asociácie.
9. Základné povinnosti členov asociácie sú najmä:

 

 • – svedomite plniť úlohy vyplývajúce zo stanov, vnútorných alebo organizačných smerníc a z prijatých uznesení (rozhodnutí) orgánov asociácie,
 • – jednať v súlade s etickým kódexom a presadzovať dobré meno asociácie,
 • – chrániť a zveľaďovať majetok asociácie,
 • – riadne a svedomito vykonávať zverené funkcie v orgánoch asociácie,
 • – riadne a včas platiť členské príspevky, prípadne iné poplatky vyplývajúce z členstva v asociácii
10. Členstvo v asociácii zaniká

 

 • a) na základe písomného oznámenia o vystúpení z asociácie,
 • b) rozhodnutím predstavenstva asociácie z dôvodu neplnenia základných povinností člena,
 • c) vylúčením pre zvláštne závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom,
 • d) úmrtím člena,
 • e) zánikom asociácie

IV. Členské príspevky a poplatky

1. Členské príspevky patria k základným prejavom príslušnosti člena k asociácii a predstavujú základ jej finančných príjmov.
2. Výšku členských príspevkov navrhuje predstavenstvo asociácie v rámci návrhu ročného rozpočtu asociácie. Výšku členských príspevkov schvaľuje valné zhromaždenie asociácie.
3. Príspevky sa platia na kalendárny rok. Člen asociácie má právo požiadať predstavenstvo o rozdelenie sumy ročnej úhrady na členský príspevok a to na úhradu členského príspevku a na úhradu príspevku na podporu aktivít členov a to maximálne v pomere 60:40, kumulatívne však vo výške schváleného ročného členského príspevku. Novoprijatí členovia asociácie zaplatia v roku prijatia členstva alikvótnu časť členského príspevku, vypočítanú ako pomernú časť z príspevku pripadajúceho na kalendárny rok. Nezaplatením príspevku môže dôjsť k zániku členstva v asociácii.
4. Spôsob úhrady členského príspevku musí byť preukázateľný každému z členov asociácie.
5. V prípade potreby je predstavenstvo oprávnené navrhnúť mimoriadne poplatky spojené s nepredpokladanými výdajmi, alebo výhradným užívaním majetku asociácie niektorými členmi. O prijatí poplatkov rozhoduje valné zhromaždenie na základe písomného návrhu predstavenstva doručeného valnému zhromaždeniu. 

V. Orgány asociácie

1. Orgánmi asociácie sú:

 • A. Valné zhromaždenie
 • B. Predstavenstvo
 • C. Dozorná rada

A. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia je l x ročne. Predstavenstvo asociácie je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak je o jeho zvolanie písomne požiadané predsedom predstavenstva, minimálne tromi členmi predstavenstva, dozornou radou, alebo minimálne 1/3 riadnych členov asociácie. Predstavenstvo asociácie je na základe takéhoto podnetu povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, a to do 60 dní od jeho doručenia. Za doručenie podnetu sa považuje jeho obdržanie na adrese asociácie uvedenej v Stanovách. Do programu valného zhromaždenia musia byť zaradené body, ktoré boli uvedené v žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia.
2. Valné zhromaždenie, musí byť zvolané pozvánkami odoslanými najneskôr 14 dní pred termínom jeho konania na adresu riadnych členov asociácie, uvedenú ako e-mailovú kontaktnú adresu v adresári asociácie.
3. Riadny člen asociácie je oprávnený zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom a požadovať vysvetlenie, ktoré sa týkajú činnosti asociácie, uplatňovať návrhy a protinávrhy vrátane uplatnenia návrhu na zaradenie určitej otázky na program jednania. Riadny člen asociácie má pri hlasovaní na valnom zhromaždení jeden hlas.
4. O účasti členov na valnom zhromaždení sa vedie prezenčná listina.

Predstavenstvo môže rozhodnúť, že sa Valné zhromaždenie uskutoční v online priestore, za použitia elektronických prostriedkov a nástrojov, ktoré umožňujú konanie v reálnom čase za účasti riadnych členov asociácie.

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov asociácie. K prijatiu uznesení alebo rozhodnutí valného zhromaždenia je potrebná 3/5 väčšina prítomných členov. Pokiaľ valné zhromaždenie nie je uznášania schopné ani pol hodiny po ohlásenom čase zahájenia, predseda predstavenstva toto valné zhromaždenie ukončí a otvorí náhradné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov a k prijatiu platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov. Pokiaľ na riadnom valnom zhromaždení nedôjde k prijatiu návrhu rozpočtu a plánu činnosti na nasledujúci rok, je predstavenstvo povinné zvolať do 30 dní nové valné zhromaždenie, pre ktoré platia rovnaké podmienky ako pre náhradné valné zhromaždenie.
6. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré mu zverujú do jeho pôsobnosti stanovy asociácie a to hlavne:

 

– prijíma dlhodobo pôsobiace rozhodnutia o jej základných záujmoch a potrebách a to najmä:

 • a.  rozhodnutie o prípadnej zmene názvu asociácie
 • b.  stanovenie hlavných smerov a koncepčnú činnosť
 • c.  schvaľovanie, zrušenie alebo zmeny stanov
 • d.  schvaľovanie, zrušenie alebo zmeny vnútorných smerníc

– volí a odvoláva členov predstavenstva asociácie
– volí a odvoláva členov dozornej rady asociácie
– prejednáva a schvaľuje:

 • a.  výročné správy o stave asociácie, vrátane správy o stave hospodárenia a stavu členskej základne
 • b.  rozpočet na nasledujúci finančný rok
 • c.  plán činnosti na nasledujúci kalendárny rok

– rozhoduje o:

 • a.  zrušení asociácie
 • b.  členstve asociácie v medzinárodných organizáciách, štruktúrach a iných subjektoch
7. Valné zhromaždenie rozhoduje i o ďalších otázkach, ktoré si účastníci schvália pri schvaľovaní programu valného zhromaždenia.
8. Z rokovania valného zhromaždenia vyhotoví tajomník asociácie zápis.
9. Valné zhromaždenie rozhoduje uzneseniami, ktoré sú záväzné pre orgány asociácie a ich jednotlivých členov.
10. Riadni členovia asociácie môžu prijímať rozhodnutia aj mimo riadneho alebo mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia hlasovaním pomocou prostriedkov oznamovacej techniky (per rollam).
11. Hlasovanie per rollam je možné použiť vo všetkých otázkach, ktoré tieto stanovy zverujú do pôsobnosti Valného zhromaždenia, najmä v otázkach podľa čl. IV ods. 2) a ods. 5), článku V bod 1. Valné zhromaždenie, ods. 6) a bod 2. Predstavenstvo, ods. 11).
12. O hlasovaní per rollam rozhoduje predstavenstvo asociácie. Ak o to požiada predseda predstavenstva, dozorná rada alebo minimálne 1/3 riadnych členov asociácie, predstavenstvo je povinné uskutočniť hlasovanie per rollam, na základe takéhoto podnetu. Za doručenie podnetu sa považuje jeho písomné doručenie na adresu asociácie alebo doručenie na kontaktnú e-mailovú adresu asociácie. Predstavenstvo je povinné uskutočniť hlasovanie per rollam do 30 dní od prijatia/doručenia podnetu.
13. Návrh uznesenia, ktoré má byť prijaté hlasovaním per rollam spolu so všetkými potrebnými a súvisiacimi podkladmi sa doručuje na kontaktnú e-mailovú adresu všetkých riadnych členov asociácie. Podmienkou platnosti prijatého uznesenia je doručenie návrhu všetkým riadnym členom asociácie. V návrhu musí byť súčasne určená lehota na hlasovanie, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní od doručenia návrhu na kontaktnú e-mailovú adresu riadneho člena. Lehota na hlasovanie uplynie o 23:59 hod. posledného dňa stanovenej lehoty.
14. Právo hlasovať per rollam má každý riadny člen asociácie. Riadny člen má pri hlasovaní jeden hlas. Hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom použitia elektronického nástroja, ktorý jednoznačne a nespochybniteľne identifikuje osobu hlasujúceho. Riadny člen asociácie hlasuje spôsobom súhlasím/nesúhlasím/zdržal som sa hlasovania, pričom môže použiť iba jednu z daných troch možností. V prípade, že riadny člen v stanovenej lehote nehlasuje platí, že s navrhovaným uznesením súhlasí.
15. Pre prijatie uznesenia hlasovaním per rollam je potrebné, aby s uznesením súhlasila 3/5 väčšina všetkých riadnych členov asociácie.
16. Výsledky hlasovania per rollam oznamuje predstavenstvo všetkým riadnym členom asociácie do 10 dní od ukončenia hlasovania na kontaktnú emailovú adresu.

B. Predstavenstvo

1.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom asociácie, ktoré riadi jej činnosť rokuje v  jej mene a zabezpečuje celkové vedenie asociácie. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba – riadny člen asociácie alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo člen štatutárneho orgánu riadneho člena právnickej osoby na návrh tejto právnickej osoby. V prípade ukončenia členstva fyzickej osoby, ktorá je členom predstavenstva alebo právnickej osoby, ktorá delegovala člena predstavenstva v zmysle predchádzajúcej vety, automaticky končí aj funkcia člena predstavenstva. Predstavenstvo pokračuje vo svojej činnosti v redukovanom počte do najbližšieho valného zhromaždenia, ktoré zvolí člena predstavenstva na uvoľnené miesto. V prípade ak nedôjde k naplneniu všetkých členov predstavenstva riadnou voľbou na valnom zhromaždení pokračuje predstavenstvo vždy vo svojej činnosti podľa predchádzajúcej vety, až do najbližšieho valného zhromaždenia, kde sa bude voľba členov predstavenstva opakovať. Člen predstavenstva nesmie byť súčasne členom  dozornej  V prípade, že nepríde po uplynutí funkčného obdobia členov predstavenstva k zvoleniu nového predstavenstva, pokračuje pôvodné predstavenstvo vo svojej funkcii až do doby zvolenia nového predstavenstva.

2.

Predstavenstvo koordinuje a zabezpečuje činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Pri svojej práci sa riadi stanovami asociácie, platne prijatými uzneseniami valného zhromaždenia a vnútornými smernicami, pričom postupuje podľa schváleného rozpočtu.

3.

Predstavenstvo má 7 členov. Každý člen predstavenstva je volený na dobu 3 rokov valným zhromaždením s tým, že valné zhromaždenie volí každého člena predstavenstva samostatne. Opätovné zvolenie do funkcie v predstavenstve po uplynutí trojročného funkčného obdobia člena je možné.

4.

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach asociácie podľa rokovacieho poriadku, ktorý na základe návrhu spracovaného predstavenstvom schváli valné zhromaždenie do troch mesiacov od zvolenia prvého predstavenstva a pokiaľ tieto nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

5.

Na čele predstavenstva stojí predseda predstavenstva volený valným zhromaždením. Predseda predstavenstva je zároveň prezidentom asociácie. Predseda zvoláva predstavenstvo podľa potreby, minimálne však l x za 2 mesiace.

6.

Predstavenstvo volí spomedzi svojich členov viceprezidenta asociácie, ktorý v plnom rozsahu zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti alebo neschopnosti vykonávať funkciu.

7. Predstavenstvo plní hlavne tieto úlohy:

 

 • a.  v období medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť asociácie
 • b.  pripravuje správy, informácie a návrhy vo veci plánu činnosti a rozpočtu pre valné zhromaždenie
 • c.  zaisťuje operatívne plnenie schváleného plánu činnosti
 • d.  navrhuje zmeny stanov vnútorného poriadku a smerníc
 • e.  prostredníctvom tajomníka zaisťuje riadne vedenie evidencie členskej základne
 • f.  zaisťuje vzájomnú spoluprácu s odbornými organizáciami
 • g.  zaisťuje vzájomnú spoluprácu s medzinárodnou organizáciou EUROFM
 • h.  zaisťuje efektívne nakladanie z finančnými prostriedkami asociácie
 • i.  zaisťuje vedenie prehľadného účtovníctva
* Uvedené činnosti môže predstavenstvo delegovať na ostatných členov asociácie.
8. Predstavenstvo schvaľuje štatút predstavenstva (kompetenčný poriadok), ktorý bližšie upravuje postavenie a pôsobnosť predstavenstva a jeho jednotlivých členov. Štatút predstavenstva môže zadefinovať rozdelenie pôsobnosti a zodpovednosti medzi jednotlivých členov predstavenstva podľa vecnej oblasti ich pôsobnosti.
9. Predstavenstvo môže vypracovať vnútorný poriadok (organizačný poriadok), ktorý definuje organizačnú štruktúru, postavenie a pôsobnosť organizačných útvarov asociácie. Pri schvaľovaní a zmene vnútorného poriadku je predstavenstvo povinné rešpektovať a vychádzať zo schváleného rozpočtu asociácie. Predstavenstvo je oprávnené v rámci organizačnej štruktúry zriadiť pracovnú pozíciu výkonný riaditeľa. Konanie za asociáciu v pracovnoprávnych vzťahoch môže upraviť vnútorný poriadok.
10. Predstavenstvo vykonáva výkon disciplinárnej právomoci voči členom, ktorí porušili stanovy asociácie, pričom disciplinárne rozhodnutia predstavenstva sú zverejňované na najbližšom valnom zhromaždení.
11. Z jednania každého predstavenstva vykonáva tajomník zápis.
12. Predstavenstvo je kolektívnym orgánom, ktorý rozhoduje hlasovaním a to jednoduchou väčšinou prítomných členov. Predstavenstvo je uznášania schopné v prípade účasti najmenej nadpolovičnej väčšiny svojich členov. V prípade rovnosti hlasov disponuje rozhodujúcim hlasom predseda predstavenstva.
13. Prezident asociácie je osobou reprezentujúcou asociáciu navonok. Je zvolený predstavenstvom na dobu (3) troch rokov. Za prezidenta asociácie môže byť tá istá osoba zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich trojročných obdobiach.. Má rovnaké povinnosti ako každý iný člen predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní je jeho hlas rozhodujúci. V čase neprítomnosti prezidenta asociácie ho zastupuje viceprezident.
14. Tajomník
Tajomník je volený a odvolávaný predstavenstvom. Funkčné obdobie je (3) tri roky. Za tajomníka asociácie môže byť tá istá osoba zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich trojročných obdobiach. Tajomník zaisťuje činnosti asociácie, napr. archiváciu všetkých materiálov, vedie evidenciu členov, vedie administratívnu dokumentáciu činnosti predstavenstva a valného zhromaždenia.
15. Pokladník
Pokladník je volený a odvolávaný valným zhromaždením. Funkčné obdobie je (3) tri roky. Za pokladníka môže byť tá istá osoba zvolená najviac v dvoch po sebe nasledujúcich trojročných obdobiach. Pokladník zabezpečuje finančné hospodárenie a vedie prehľad o majetku asociácie. Jeho funkcia je nezlúčiteľná s funkciou prezidenta a viceprezidenta.
16. Funkcia tajomníka a pokladníka je zlúčiteľná.

C. Dozorná rada

1. Dozorná rada je dozorným orgánom asociácie, ktorej prináleží právo dozerať a kontrolovať činnosť predstavenstva. Člen dozornej rady nesmie byť členom Predstavenstva asociácie, nesmie byť pokladníkom ani tajomníkom asociácie.
2. Dozorná rada je (3) troj členná a tvorí ju predseda a dvaja ďalší členovia. Dozorná rada je volená valným zhromaždením na dobu (2) dvoch rokov. Tá istá osoba môže byť zvolená za predsedu alebo člena dozornej rady aj opakovane. Predseda a každý člen dozornej rady má rovnaké práva a povinnosti ako každý iný člen asociácie.

 

Dozorná rada hlavne :

 • a.  skúma účtovnú uzávierku a vydáva ku nej stanovisko,
 • b.  vydáva stanovisko k návrhu rozpočtu na ďalší finančný rok,
 • c.  navrhuje predstavenstu alebo valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré považuje za vhodné,
 • d.  má právo vyžadovať informácie od predstavenstva, prípadne od členov asociácie,
 • e.  môže adresovať predstavenstvu návrh na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo asociácie je povinné reagovať na predmetný návrh najneskôr do 30 dní.

 

 

VI. Konanie a podpisovanie v mene asociácie

1.  Za asociáciu konajú dvaja členovia predstavenstva. Jedným z nich musí byť prezident alebo viceprezident asociácie. Podpisovanie v mene asociácie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu asociácie, pripoja svoj podpis prezident alebo viceprezident a člen predstavenstva asociácie.

VII. Zásady hospodárenia

1. Majetok asociácie tvorí hmotný, nehmotný, finančný majetok a iné majetkové práva nadobudnuté počas existencie asociácie.
Zdrojom nadobudnutia majetku asociácie sú:

 

a.  členské príspevky
b.  dobrovoľné príspevky iných organizácií
c.  dary
d.  iné príjmy

2. Asociácia nakladá so svojím majetkom podľa potrieb a v súlade so schváleným rozpočtom a plánom činnosti na príslušný finančný rok.
3. Z účelom ochrany svojho majetku, vlastnej prevádzky a záujmov svojich členov uzatvára predstavenstvo príslušné poistné zmluvy.
4. K zabezpečeniu pravidelných pokladničných operácií a bezhotovostného platobného styku asociácia zriadi bežný účet v peňažnom ústave v Slovenskej republike. Pre zriadenie, prevádzku a ochranu pokladničného miesta a bežného účtu sú pre asociáciu záväzné všeobecne záväzné právne predpisy.

VIII. Zánik a likvidácia asociácie

1. Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením, ak sa na jej zániku uznesie valné zhromaždenie 3/5 počtu riadnych členov asociácie, alebo jej zlúčením s iným občianskym združením.
2. Pred zánikom asociácie rozpustením, valné zhromaždenie ustanoví na základe návrhu predstavenstva likvidátora asociácie
3. Pri likvidácii asociácie sa najskôr uhradia všetky jej pohľadávky.
4. Majetok nadobudnutý asociáciou sa v prípade jej likvidácie môže použiť na podporu projektov zameraných na problematiku facility managementu. Zostatok majetku bude rozdelený medzi jednotlivých členov asociácie.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Stanovy asociácie nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením