Dozorná rada

 

Dozorná rada je dozorným orgánom asociácie, ktorej prináleží právo dozerať a kontrolovať činnosť predstavenstva. Dozorná rada je volená valným zhromaždením na dobu dvoch rokov a tvorí ju predseda a dvaja ďalší členovia.

 

Súčasná dozorná rada bola zvolená na valnom zhromaždení dňa 21. júna 2012.

Ladislav Piršel, predseda


Je absolventom Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (teraz Slovenská technická univerzita). Pracoval ako pedagóg na Katedre stavebnej fyziky Stavebnej fakulty SVŠT, potom ako vedecký pracovník na Ústave stavebníctva a architektúry. Neskôr takmer dvadsať rokov pôsobil v zahraničných firmách Ista Slovakia s.r.o a JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. na rôznych riadiacich pozíciách až po generálneho riaditeľa Building Efficiency spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. Tu sa podieľal na rozbiehaní ich aktivít na Slovensku v oblasti merania spotreby tepla a vody a rozpočítavania nákladov a služieb facility managementu. Je zakladateľom spoločnosti Alocons spol. s r.o. Problematikám súvisiacim s trvalou udržateľnosťou sa venuje už viac než 30 rokov a facility managementu takmer dve desaťročia.
Členom SAFM je od r. 2011 a od r. 2013 je predsedom dozornej rady. Je tiež členom predstavenstva SKGBC od r. 2012 a od r. 2014 je jej výkonným riaditeľom.

Špecializuje sa na audity efektívnosti prevádzky nehnuteľností vrátane energetických auditov a na poradenstvo pri výberoch dodávateľov služieb facility managementu. Je tiež licencovaným BREEAM International Assessorom a energetickým audítorom zapísaným na Ministerstve hospodárstva SR.

Marián Žitný, člen

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde získal diplom v odbore strojný inžinier. Po ukončení štúdia pracoval ako samostatný projektant, neskôr vedúci renovačných dielní a vedúci oddelenia stavebného dozoru technologickej časti stavby pri výstavbe Ineterhotela, š.p.

V roku 1989 sa stal technickým riaditeľom Hotela Forum v Bratislave a od roku 1993 zastával post výkonného riaditeľa spoločnosti Horse, V období rokov 1995 – 2008 bol konateľom spoločnosti EVYCO, ktorej náplňou práce je Poskytovanie služieb činností v oblasti projektovyého riadenia, IČ, stavebného dozoru a facility managementu.

V súčasnosti je Marán Žitný konateľom spoločnosti First facility – Slovakia, s.r.o.

Andrea Szabová, členka

V oblasti property a facility managementu pracuje viac ako 10 rokov. V roku 2006 obhájila dizertačnú prácu na katedre ekonomiky a riadenia stavebníctva Stavebnej fakulty STU v Bratislave na tému Programy obnovy – financovanie obnovy bytového fondu. V roku 2005 získala 1. cenu Erharda Buseka for Housing Research vo Viedni. V rokoch 2006-2010 pracovala v spoločnosti AXIMA Services, a.s. ako Property Manager a od roku 2010 do roku 2013 v spoločnosti Cushman&Wakefield Property Services ako Senior Property Manager. Je zakladajúcou členkou Slovenskej Associácie Facility Managementu (SAFM) v roku 2009. Od roku 2015 členom dozornej rady SAFM. V roku 2012 založila spoločnost AS Property, s.r.o., kde pôsobí ako konateľka a riaditeľka. V roku 2014 založila FM Institute Slovakia s.r.o., kde pôsobí ako konateľka.