Všetky príspevky Silvia

Dni Facility Managementu 2013

V dňoch 11. až 13. júna 2013 sa v Bratislave uskutočnila už druhá samostatná konferencia Slovenskej asociácie facility managementu SAFM s názvom „DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – JÚN 2013“ s témou  

FACILITY MANAGEMENT – CESTA K ZEFEKTÍVNENIU PROCESOV V ORGANIZÁCII

 

SAFM na konferenciu pozvala zahraničných hostí, ktorí vo svojich príspevkoch oboznámili prítomných so svojimi skúsenosťami z oblasti facility managementu  jednak z praxe ale i z oblasti vzdelávania vo facility managemente.  Bol to predovšetkým Thomas Mitchel (bývalý prezident IFMA – celosvetovej asociácie facility manažérov) z USA a Natalija Lepková z Litvy.

 

Ďalšími zaujímavými hosťami boli Ondřej Štrup, Tomáš Hrubý a Tomáš Polák z Českej republiky. Súčasne vystúpili aj slovenskí experti v oblasti facility managementu  Viera Somorová (prezidentka SAFM), Karol Hederling (viceprezident SAFM), Dušan Petráš ako i ďalší.

Program konferencie zahrňoval okrem hlavnej konferencie sprievodný program pre účastníkov konferencie.  Prvý deň bol pripravený neformálny program – výlet na Červený Kameň. Po obhliadke hradu mali prítomní možnosť vypočuť si krátku prednášku o aplikácii facility managementu na hrade Šternberg od študenta Stavebnej fakulty z Ostravy p.Seligera. Tretí deň bola pre účastníkov konferencie pripravená odborná exkurzia do budovy Národnej banky Slovenska, ktorá sa stretla s veľkým záujmom.

 

1. Thomas Mitchell (IFMA, USA)

“Leveraging a Total Life Cycle Approach to Systematically Enable the Efficient, Effective, and Economic Functionality of the Built Environment”


 

2. Viera Somorová (SAFM, SK)

“Manuál užívania budov – jeden z predpokladov zefektívnenia procesov facility managementu”


 

3. Ondřej Štrup,  (EuroFM, ČR), Štepánka Michálková (ČVUT , ČR)

“Čo je skutočný cieľ facility managementu


 

4. Karol Hederling (ISS Facility), Jarmila Hudáková (Slovenské elektrárne)

“Skúsenosti z outsourcingu v organizácii”


 

5. Dušan Petráš (STU Stavebná fakulta)

“Energetický manažment – znižovanie prevádzkovej energetickej náročnosti a skvalitňovanie vnútorného prostredia budov”


 

6. Zuzana Štepanovská (A.T. Kearney, ČR), Aleš Choutka (Alstanet, ČR)

“Výsledky a zaujímavosti projektu benchmarking FM 2012”


 

7. Lukáš Hrubý, McDonald

“Facility management uvnitř lokální pobočky globální společnosti”


 

8. Natalija Lepkova (VGTU, Statybos fakultetas, Vilnius, Litva)

“Education in Facility Management in Lithuania”


 

9. Martin Chinoracký (Libellius), Rastislav Pokorný (Somat Group)

“Riadenie zmien vo Facility managemente – systém Model Business Excellence (MBE)”


 

10. Tomáš Polák (OKIN Group, a. s.)

“Služby FM velkého rozsahu s podporou help desku poskytovatele


 

11. Andrea Čarabová (VÚB Banka)

“Kritériá výberu poskytovateľa služieb FM”


 

12. Peter Brestovanský (COFELY, a.s.)

“Návrh optimalizácie pri projektovaní budov”


 

13. František Bálint (Camfill, a.s.)

“Ako šetriť energiu filtráciou vzduchu”

 

 

 

 

Konferencia Európskeho FM v Prahe 2013

Od 22. do 24. mája 2013 sa stane Praha hlavným mestem evropského FM.

 

 

Dear colleague Freshly printed and eagerly anticipated – we are proud to send you the recently completed program of the Business Conference and the Research Symposium of EFMC 2013.

 

More than 700 key players, market leaders, opinion makers, and researchers from the Facility Management (FM) profession will get together at the largest and most comprehensive European Facility Management Conference on May 22-24 in Prague. The EFMC 2013 is the ideal platform for intensive exchange of knowledge and experience – benefit from a complex program and various side events to extend your network with your peers from throughout Europe and abroad. Be a part of this outstanding event and register today! Places for the Award Gala Dinner are limited.

 

To guarantee yours, we strongly recommend your prompt registration. Benefit from our Early Bird rates until 15th March 2013!

Valné zhromaždenie SAFM

Vo štvrtok 21.júna 2012 sa v príjemnom prostredí klubového zariadenia areálu kaštiela v Studenom pri Bratislave uskutočnilo 3.valné zhromaždenie Slovenskej Asociácie Facility Managementu.

 

Valné zhromaždenie SAFM zahájila jej prezidentka p.Somorová. Predstavenstvo predložilo členom správu o činnosti a o hospodárení SAFM za obdobie 05.2011 až 05.2012. Osobitne bolo spomenuté organizovanie a priebeh 1. konferencie SAFM, ktorá sa konala 29. – 31. 05.2012 . Valné zhromaždenie zvolilo členov predstavenstva (prezidentka p. Somorová, viceprezident p. Hederling, p. Tóth, p. Szabová, p. Nagyová) a dozornej rady (p. Žitný, p. Záhora, p. Piršel) na budúce funkčné obdobia.

 

           valz2012_img1438-400x300                                             valz2012_img1447-400x300   

 

 

Členom SAFM odovzdala jej prezidentka CERTIFIKÁT SAFM, ktorý je osvedčením právoplatného členstva v asociácii. Novým členom SAFM sa stal Ing. Pekarovič.

V ďaľšom funkčnom období bude SAFM v roku 2013 organizovať druhú medzinárodnú konferenciu a bude spoluorganizátorom konferencie EuroFM 2013, ktorú organizuje IFMA CZ. Členovia SAFM si ako prioritu na budúce funkčné obdobie stanovili témy, v ktorých sa bude SAFM aktívne presadzovať.

Zúčastnení v diskusii (p. Hederling, p. Somora, p. Piršel, p. Kotrus a i.) predložili niekoľko zaujímavých a dôležitých tém napr. o slovenskej účasti na konferencii EuroFM (p.Hederling), o nedostatku managerov, ktorí sa pohybujú v oblasti facility managementu. Predmetom diskusie tiež bolo zatraktívnenie práce pre SAFM, otázky organizovania workshopov, rozvíjanie spolupráce FM s developermi, rozvíjanie styku s mediálnymi partnermi (p. Piršel). P. Somora osobitne upozornil vo svojom príspevku na jasné formulovanie a zakomponovanie facility managementu do stavebného zákona. P.Kotrus sa podelil s účastníkmi zhromaždenia so svojimi osobnými skúsenosťami v oblasti facility managementu v zahraničí.

Valné zhromaždenie tiež odsúhlasilo návrh na zníženie členských príspevkov pre nových členov SAFM do veku 35 rokov.

 

Dni Facility Managementu 2012

Vedecká konferencia DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM-MÁJ 2012

 Organizátor – Slovenská asociácia facility managementu

 Generálny partner – Slovenské sporiteľňa a.s., Bratislava

 

 

dni-fm-_-foto-2                       dni-fm-_-foto-1

 

Účastníkom  prednášali  hostia zo zahraničia – Kathy O.Roper z USA, Margaret Nelson z Veľkej Británie, Natalija Lepkova z Litvy, Martina Budišová z ČR, O.Štrup z ČR,  Miroslav Marenčák z ČR a  Martin Mayer z ČR. Súčasne vystúpili aj slovenskí experti FM V.Somorová, K.Hederling a architekt B.Somora.

 

dni-fm-_-foto-3                      dni-fm_-foto-4

 

 

 

 

 

 

IFMA CZ a SAFM v Mutěniciach

Na pozvanie firmy pitSoftware z Českej republiky, ktorá je čestným členom SAFM, sa dňa 6. októbra v moravskom mestečku Mutěnice uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie členov predstavenstva Slovenskej asociácie facility managementu SAFM a českej pobočky IFMA CZ.

 

Na priateľskom posedení si predstavitelia obidvoch profesijných združení si vymenili informácie o svojej činnosti, ktoré boli inšpirujúce pre obidve strany.

 

FMA CZ, ktorá bola založená v roku 2000, zo svojej bohatej činnosti vyzdvihla predovšetkým každoročne organizovaný Týden IFMA, o ktorej informuje aj naša webová stránka.  Zaujímavé boli aj informácie o vzdelávaní v oblasti facility managementu, a to ako na Slovensku tak v Českej republike, kde okrem pražskej Stavebnej fakulty a Ekonomickej fakulty prebieha už viac rokov akreditovaný bakalársky program na Fakulte stavebnej VŠB v Ostrave.

SAFM informovala predovšetkým o svojej pripravovanej prvej profesijnej konferencii, ktorá by sa mala uskutočniť začiatkom júna 2012 v Bratislave.

 

Valné zhromaždenie SAFM

2. Valné zhromaždenie Slovenskej asociácie facility managementu sa konalo 22. 6. 2011 v Studenom.

 

Zhromaždenie SAFM zahájila jej prezidentka p. Somorová, ktorá oboznámila ich s navrhovaným programom a predniesla správu o činnosti a hospodárení SAFM za obdobie máj 2010 až máj 2011.

 

Členom SAFM boli slávnostne odovzdané CERTIFIKÁTY SAFM, ktorý je osvedčením právoplatného členstva v asociácii. Viceprezident p.Hederling informoval o konferencii, ktorú zorganizovala firma eFocus v spolupráci so SAFM na tému „Profesionálna správa budov, vzťah poskytovateľ – odberateľ.“ V ďalšej diskusii sa účastníci valného zhromaždenia dohodli, že v roku 2012 zorganizujú samostatnú konferenciu SAFM. P.Tóth predložil návrh na vypracovanie a predloženie materiálu Ministerstvu regionálneho rozvoja SR o legislatívnom postavení profesie facility manažér. Členovia a vedenie SAFM vynaložia všetko úsilie k tomu, aby sa v Stavebnom zákone zakotvilo vypracovanie systému prevádzkovania stavebného objektu – facility management ako súčasť projektovej dokumentácie.

 

Zúčastnení p. Kováčiková, p.Tóth, p.Žitný a p. Nagyová prisľúbili dodať témy pre študentov Stavebnej fakulty. Práce by bolo možné prihlásiť do súťaže mladých facility manažérov na konferenciu EuroFM. Zároveň sa dohodlo organizovanie pravidelných workshopov, kde by sa riešili problémy, ktoré vznikajú v praxi. Témou prvého workshopu by bola otázka postavenia facility managementu v správe a prevádzkovaní bytových domov.

Facility Management –

Cieľom konferencie je ukázať ako môže manažment zásadným spôsobom spravovať a optimalizovať majetok akejkoľvek spoločnosti výrobného i nevýrobného charakteru, kedy spravovať majetok vo vlastnej réžii a kedy sa rozhodnúť pre službu externého dodávateľa.

 

Podujatie je určené pre vedúcich pracovníkov hospodárenia s majetkom, vedúcich stratégie a riadenia majetku, referentov správy majetku, investičných činností, prevádzky a budov ako aj ďalších činností.