Legislatívna činnosť

Trh facility managementu v Európe predstavuje odhadom objem niekoľko miliárd Euro. Preto bolo potrebné túto metódu definovať a optimalizovať spolu s rozsiahlym a jasným chápaním vzájomných závislostí procesov organizácie a procesov facility managementu. Toto všetko popisuje a upravuje norma STN EN 15221,

 

SAFM prostredníctvom svojich zástupcov je členom TK 109 – Facility Management zodpovedná za implementáciu ISO 41000 do slovenského prostredia.

Reprodukovanie noriem

Ak nie je špecifikované inak, žiadna norma ani časť normy nesmie byť reprodukovaná, zaznamenaná alebo šírená v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokópii a mikrofilmu, bez písomného súhlasu príslušného národného alebo medzinárodného normalizačného orgánu.

Používanie verejných sietí vrátane Internetu

Na všetkých úrovniach – národnej, regionálnej alebo medzinárodnej – národný normalizačný orgán musí konzultovať zriadenie akejkoľvek verejnej alebo súkromnej elektronickej siete (Internet, Intranet alebo podobnej), ktorá má slúžiť na distribúciu, prenášanie alebo výmenu textu alebo častí textu noriem v rámci alebo mimo rámca normalizačnej práce. V každom prípade existuje striktná povinnosť dodržiavať odporúčania príslušného medzinárodného alebo národného orgánu, či ide o používanie verejnej alebo súkromnej siete.

 

 

Súbory na stiahnutie sú dostupné len pre členov asociácie