Facility Management ako nový voliteľný predmet na STU?

" Nám nechýbajú odborníci iba v FM, ale v mnohých ďalších oblastiach. Nevieme uspokojiť dopyt praxe po našich absolventoch. "

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
 
Ako vzdelávať budúcich facility manažérov a pripravovať ich na prax už počas vzsokoškolského štúdia? O možnostiach štúdia facility managementu na STU v Bratislave sme sa zhovárali s prodekanom pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality, doc. Ing. Petrom Makýšom, PhD, ktorý sa aktívne venuje problematike priestorového a časového modelovania stavieb a systémom manažérstva kvality.

Poskytovatelia Facility managementu ako jednu z najväčších bariér v podnikaní uviedli nedostatok ľudského kapitálu, čiže kvalifikovaných pracovníkov. Aktuálne sa FM nedá študovať ako samostatný odbor. Čo je potrebné urobiť aby i tento segment dostal viac priestoru na vysokej škole, na STU?

 

Facility management ako taký už je zaradený do vyučovacieho procesu, je súčasťou viacerých predmetov, ktoré absolvujú nie len tí študenti, ktorí by chceli pracovať v tejto oblasti, ale študujú ich aj študenti pripravujúci sa na iné profesie, napr. budúci projektanti a manažéri stavieb. Naši študenti tak absolvujú širší záber predmetov, sú pripravovaní na viacero profesií a môžu sa uplatniť práve aj v oblasti FM.

 

Čo vidíte ako hlavný dôvod, že nám chýbajú odborníci, a to nie len v segmente FM?

 

Nám nechýbajú odborníci iba v FM, ale v mnohých oblastiach. Už niekoľko rokov nevieme uspokojiť dopyt praxe po našich absolventoch. Zhoršenú situáciu vidíme cez počty študentov aké sme mali pred 12 – 15 rokmi a aké máme dnes. Hýbeme sa na polovičných hodnotách.

 

Čím je to dané?

 

Keďže demografická krivka veľmi výrazne padla, máme menej potencionálnych uchádzačov o štúdium, a následne máme problém vo všetkých oblastiach kde vychovávame našich absolventov, či to sú stavby vedúci, prípravári, projektanti a teraz je jedno či hovoríme o oblasti statiky, technického zariadenia budov, architektúry alebo inej. Absolventov je až kriticky málo. Situáciu zhoršuje aj väčšia konkurencia vysokých škôl. V ostatných rokoch začali študenti využívať aj možnosť vzdelávať sa v zahraničí. Z ekonomického hľadiska by sme možno ani neotvárali niektoré študijné programy, v ktorým máme len málo študentov, avšak nechceme tieto programy rušiť a prestať vychovávať odborníkov pre určitú oblasť, keď ich prax potrebuje.

 

Ako to funguje v praxi? Oslovujú vás konkrétne spoločnosti ohľadne budúcich absolventov, poprípade iniciatívne ponúkajú projekty pre študentov, do ktorých sa vedia zapojiť?

 

Áno, už dlhodobo sa na nás obracajú firmy, ktoré majú záujem ponúknuť prax študentom v končiacom ročníku. V poslednom období sa stáva, že niektoré spoločnosti ponúkajú rôzne súťaže alebo oslovujú študentov už aj v nižších ročníkoch, aby si ich už dopredu zaviazali, keďže nedostatok absolventov je citeľný.

 

Podľa čoho sa študenti väčšinou rozhodujú?

 

Podľa lukratívnosti ponuky a pritom nemusí byť priamo z oblasti zamerania ich študijného programu. A toto ja vnímam ako hlavný problém v súvislosti s vytvorením úzko zameraného študijného programu napr. pre oblasť FM. Úzko zamerané študijné programy môžu odradiť potenciálnych uchádzačov o štúdium z dôvodu obmedzených možností ich uplatnenia po úspešnom absolvovaní štúdia.

 

Ak otvorenie samostatného odboru pre nové oblasti, ako je napr. FM nie je možné kvôli počtom študentom, aké máte riešenie v prípade, že by sa niekto chcel zamerať práve na danú oblasť?

 

My sme sa rozhodli pre inú cestu ako otvárať nové, úzko zamerané študijné programy. Našou snahou je dosiahnuť, aby naši absolventi neboli pripravení iba pre jednu konkrétnu špecializáciu alebo segment trhu.  

Stretávame sa často s tým, že absolvent je pripravený pracovať v konkrétnej vyštudovanej oblasti, ktorú vyštudoval, ale potom dostane inú lukratívnu ponuku a skončí úplne niekde inde a bez patričnej prípravy. Preto je aj pre študentov lepšie, ak ich pripravujeme pre širšie zameranie, aby mali viacej možností uplatnenia.

 

To znamená, že plánujete rozšíriť základnú ponuku v konkrétnom študijnom programe.

 

Tak ako ste spomínali facility management ako jednu z oblastí, kde by prax potrebovala vychovať študentov, takých oblastí máme viacero. Spomeniem jednu z nich, BIM (Building Information Modeling), kde zo zahraničia máme informácie o študijnom programe špecializovanom na túto oblasť. Zvažujeme či je toto správna cesta – vytvoriť nový študijný program alebo vytvoriť skôr tzv. moduly, ktoré by mohli byť navrhnuté aj pre iné oblasti. V praxi by to znamenalo, že študenti by si mohli z rôznych študijných programov popri základných povinných predmetoch, ktoré musia absolvovať, vybrať doplnkové moduly, čím by si rozširovali svoje vedomosti. A mohol by to byť napr. modul na FM, BIM, prehĺbenie vedomostí z práva,…

 

Čiže základný študijný program by bol doplnený o voliteľné moduly, ktoré by boli špecifické pre nové oblasti ako je napr. facility management.

 

Študentom by sme ponúkli možnosť, aby mohli na tradičnom študijnom programe so základnými predmetmi získať určitý počet kreditov. Na to, aby skončili štúdium, musia si doplniť ďalšie kredity formou povinne voliteľných predmetov sústredených do modulov. Môžu sa zamerať na BIM, FM, ale nebránime sa vzniku ďalších nových modulov, čím sa rozšíri možnosť vzdelania ale i uplatnenia sa v praxi. Išlo by o súbor predmetov, ktorých počet by závisel od konkrétneho študijného programu, pretože niektoré z týchto predmetov už môže mať študent zahrnuté vo svojom študijnom pláne. Vytvorí sa tak štúdium doplnené modulmi z rôznych oblastí, ktoré komplexne pripravia študentov na ich ďalšie pôsobenie.

 

SAFM je odborná asociácia, ktorá na trhu pôsobí už 12 rokov a zastupuje právnické ale i fyzické osoby práve z oblasti FM. Vieme pomôcť, poprípade podieľať sa na spolupráci pri vzdelávaní študentov?

 

Áno, práve tu vzniká priestor napr. pre spoluprácu s asociáciami, ako je SAFM, ktorá by mohla vystupovať ako odborný garant a následne napr. vyhotoviť vhodnou formou potvrdenie – certifikát študentom, že sú pripravení na takúto profesiu. Samozrejme za predpokladu, že budú mať absolvovaný potrebný stupeň vedomostí, poprípade zloženú skúšku o dosiahnutom vzdelaní v tejto oblasti. Toto na študentov celkom polatí, pretože dostanú potvrdenie ktoré pre nich predstavuje možnosť širšieho uplatnenia, ktorým sa vedia preukázať. Niektorí študenti pri ukončení ešte nemajú presne premyslené, akej profesii sa budú venovať, ale budú mať istotu, že možností uplatnenia majú viacej.

 

 

Koľko absolventov ročne ukončí štúdium na STU v jednotlivých špecializáciách?

 

To je rôzne. Úplne najslabšie študijné programy máme v počte do 10 absolventov. Avšak tu musím povedať že aj pri týchto študijných programov nám zamestnávatelia hovoria o ich kritickom nedostatku. Potom si firmy zaúčajú absolventov iných študijných programov, nie z tých, ktoré by potrebovali. V najsilnejších študijných programoch nám končí okolo 60 absolventov a približne 300 absolventov máme ročne zo všetkých študijných programv. Ale treba povedať že časť z nich neskôr nájdeme na iných pracovných pozíciách kde by boli vhodnejší absolventi iného študijného programu, pretože dostali lukratívnu ponuku. Tu sa presne ukazuje, že širšie spektrum vedomostí je pre absolventa výhodou.

 

Keď ste vraveli že je málo študentov, čo je dôvodom?

 

Prvý problém je demografická krivka, ktorá klesá. Práve v týchto rokoch sme niekde na jej dne. Vidíme to pri maturantoch, ktorých máme málo. Podľa predpokladaného vývoja sa daná krivka o 2-3 roky zdvihne ale iba minimálne a k počtu maturantov, aký sme mali pred 12-15 rokmi, sa už nevrátime.  Druhý problém je množstvo univerzít na Slovensku. Niektorí dobrí študenti nám taktiež utekajú do zahraničia. Učíme sa s tým žiť a rozmýšľame ako sa „pobiť“ o študentov a ako ich prilákať.

 

Podľa vášho názoru, čo by malo byť hlavným lákadlom ako túto oblasť lepšie spropagovať a prilákať žiakov na dané štúdium?

 

V prvom rade musí prax aktívne deklarovať že im chýbajú odborníci pre oblasť facility managementu.  Mala by presvedčiť verejnosť, že zamestnať sa u nich je lukratívne po finančnej ale i obsahovej stránke. Ak jednotlivé firmy budú toto komunikovať vo verejnosti, je to dôveryhodnejšie. Firmy sú tie, ktoré poskytujú mzdy zamestnancom, čiže oni musia preukázať že ich potrebujú, ponúkajú zaujímavú prácu a tá je i zaujímavo platená.

 

A potom príde škola so svojím študijným programom.

 

Do tohto  procesu prídeme my s náborom, že práve naše štúdium je pre študentov zaujímavé a vieme ich komplexne pripraviť na profesie požadované firmami. Niekedy začíname už od ZŠ, častejšie pôsobíme na stredných školách, robíme letné školy kde sa snažíme ukázať že existuje aj nejaké stavebníctvo a že tablet, elektronizácia, automatizácia alebo vizualizácia sa využívajú aj tu. Ale tých oblastí pre lepšiu propagáciu je viacero, ako napr. nastavenie spoločného marketingu s praxou, podpora náboru a štúdia alebo spolupráca pri výučbe predmetov, ktoré ponúkame. Pri súčinnosti s odborníkmi by sme vedeli už do opisu študijného programu uviesť autoritu, ktorá by sa vyjadrila k danému študijnému programu. Teda vyjadrenie napr. od vás že po absolvovaní takéhoto programu je možnosť aj profesijnej orientácie ako facility manažér. Oblastí spolupráce je ale viacero.

Ďakujem za rozhovor.

Daný rozhovor ako i ďalšie odborné rozhovory nájdete v ročenke SAFM GUIDE 2021.