Electronic application

By completing an electronic form you express interest in becoming a member of the Association. Its sending is the first step in the recruitment process. We firmly believe that it will be completed with the consent of the SAFM Board and we will be able to gladly give you the required membership.

Membership Application SAFM

    Membership


    Prehlásenie: Súhlasím s poslaním asociácie, preštudoval/a som si Stanovy SAFM, súhlasím s nimi a zaväzujem sa dodržiavať ich. Svojim podpisom udeľujem súhlas s evidovaním, spracovaním a manipuláciou s osobnými údajmi v zmysle platných zákonných noriem.