STN EN 15 221

Informácie, ktoré SAFM poskytuje výhradne svojim členom nie je v zmysle poučenia nižšie možné poskytovať mimo rámec SAFM a jej členov.

Reprodukovanie noriem

Ak nie je špecifikované inak, žiadna norma ani časť normy nesmie byť reprodukovaná, zaznamenaná alebo šírená v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokópii a mikrofilmu, bez písomného súhlasu príslušného národného alebo medzinárodného normalizačného orgánu.

Používanie verejných sietí vrátane Internetu

Na všetkých úrovniach – národnej, regionálnej alebo medzinárodnej – národný normalizačný orgán musí konzultovať zriadenie akejkoľvek verejnej alebo súkromnej elektronickej siete (Internet, Intranet alebo podobnej), ktorá má slúžiť na distribúciu, prenášanie alebo výmenu textu alebo častí textu noriem v rámci alebo mimo rámca normalizačnej práce. V každom prípade existuje striktná povinnosť dodržiavať odporúčania príslušného medzinárodného alebo národného orgánu, či ide o používanie verejnej alebo súkromnej siete.

 

Upozorňujeme :

 

STN EN 15221-1 zrušená  a nahrádzajúca norma je  STN EN ISO 41011:2018-11

 

STN EN 15221-2 zrušená a nahrádzajúca norma je STN EN ISO 41012:2018-11 

 

 

 

Pokiaľ máte záujem sa oboznámiť s informáciami ohľadne tvorby ISO noriem, komisie ISO/TC-267 v oblasti Facility Managementu  navštívte samostný dedikovaný  WEB

 

 

 

Nákup platných Noriem na Slovensku zabezpečuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. LINK na nákup noriem