Property Investment Forum 2015- Offices & Retail

Konferencia venovaná príležitostiam a výzvam, ktoré ponúka slovenský trh s komerčnými nehnuteľnosťami so zameraním na vybrané otázky property a facility managementu sa konala 1. októbra 2015 v Hoteli Devín v Bratislave.  K hlavným témam podujatia patrilo pokrízové oživenie slovenského a regionálneho trhu, apetít investorov a nové príležitosti,  podmienky financovania projektov a transakcií, kľúčové aspekty pri ich realizácií, skúsenosti z praxe, faktory ovplyvňujúce úspešnosť realizovaných projektov, lízingové zmluvy a výzvy, ktorým čelia lízingoví manažéri ako aj  property management a facility management v praxi.