DNI FM 2023

12. ročník konferencieDNI FACILITY MANAGEMENTU 2023 sa bude konať počas dvoch dní, v termíne 19. – 20. september 2023, v priestoroch hotela Double Tree by Hilton, Bratislava.

Srdečne ste vítaní na našej prestížnej konferencii o facility managemente s dôrazom na témy

  • energetika a energetická efektívnosť
  • ESG
  • prostredie administratívnych budov a centier, nové systémy a softvéry, trendy a inovácie

Prostredníctvom prednášok a case studies sa zameriame na najaktuálnejšie témy, ktoré sú dôležité pre facility management – a to od energetickej efektívnosti a téme ESG až po zlepšovanie vnútorného a vonkajšieho prostredia administratívnych budov a centier.

Naši rečníci, odborníci vám predstavia najnovšie trendy a inovácie v oblasti facility managementu. Budete mať príležitosť zapojiť sa do panelovej diskusií, spýtať sa otázky ktoré vás zaujímajú  a vytvoriť si sieť kontaktov dôležitých pre váš biznis.

Súčasťou slávnostného rautu 19. septembra bude i vyhodnotenie súťaže

SAFM PROJEKT ROKA 2022

SAFM INOVÁCIA ROKA 2022

SAFM OSOBNOSŤ ROKA 2022

19. 09. 2023 PROGRAM – Dni Facility Managementu, 1. deň

18:00 – 22:00 Večerný networkingový raut v hoteli Double Tree by Hilton, Bratislava

12. ročník Dni Facility Managementu otvorí networkingový raut v luxusných priestoroch hotela Double tree by Hilton, Bratislava. Súčasťou spoločenského večera bude i vyhlásenie výsledkov súťaže SAFM Projekt roka 2022, SAFM Inovácia roka, SAFM osobnosť roka 2022.

PROGRAM JE PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÝ.

20. 09. 2023 PROGRAM – Dni Facility Managementu, 2. deň

OTVORENIE KONFERENCIE

9:00 – 9:30
Silvia Nagyová Prezidentka, Slovenská asociácia facility managementu

V oblasti facility managementu pôsobí od r. 2001 v manažérskych pozíciách na strane korporátnych klientov. Má bohaté skúsenosti v projektoch príprav pracovného prostredia ako aj poskytovanie komplexných služieb facility managementu. Valným zhromaždením SAFM bola Silvia Nagyová zvolená za prezidentku Asociácie v apríli 2015.9:30 – 9:45
Ing. Jiří Knap Prezident asociácie IFMA CZ, z.s.

Absolvent ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor ASŘ a jejich projektování v elektrotechnice (1992). Ve facility mananegementu pracuje více než 20 let, 8 let působil jako CSO české FM společnosti KD Pragma, následně 12 let v pozici COO ISS facility services CZ, poslední 3 roky i v roli COO SR. Členem IFMA CZ je od r. 2008, od roku 2019 až doposud president české pobočky. Je externí poradce České agentury pro standardizaci na projektu Metodika pasportizace, Datový standart staveb, členem rady pro BIM, členem evropské agentury CEN, Technical comitee 442/ word group 9 (Digital Twins) za ČR. Od roku 2022 vedoucí redakční rady Facility management journal CZ+SK. Od roku 2021 je nezávislý poradce FM

Prezentácia: Zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostření („Zákon o BIM“) – vývoj v ČR.

Vývoj věcného záměru „Zákona o BIM“ z hlediska časového, legislativního a praktického dopadu pro FM industry v ČR. Projektanti, stavbaři i facility manažeři jsou niž několik let v očekávání nastavení a nastolení tolik potřebného standardu pro celý životní cyklus staveb v 21. století. Kdo, jak a kdy bude tento moderní nástroj FM industry na území České republiky používat? Jak přípravu řídí stát, jak se připravuje odborná veřejnost?

1. Blok: Udržateľnosť FM a Energetické opatrenia

9:45 – 10:05
Ján Zuštiak Zakladateľ a CEO AgeVolt Slovakia

Ján vyštudoval odbor Aplikovaná informatika na STU BA a hneď po škole založil spoločnosť Domotron, ktorá priniesla na trh revolučné riešenie v oblasti inteligentných domov a správu všetkých domácich technológií. V roku 2017 bol Domotron označený za jeden z najhodnotnejších startupov v Európe s valuáciou vo výške 29 mil EUR. Už v tom období sa Ján venoval aj problematike energomanažmentu budov a hľadal cesty, ako zefektívniť spotrebu energií. Pri spolupráci s developermi narazil na ich obavy zo silnejúcej pozície elektromobility. Na jednej strane boli pripravení budovať nabíjacie miesta na svojich parkoviskách, na strane druhej nedokázali v dlhodobom horizonte odhadnúť ich vyťaženosť, predpokladať spotrebu elektrickej energie a stanoviť rezervovanú kapacitu. A tak v roku 2019 založil spoločnosť AgeVolt a prišiel s nabíjacím systémom, ktorý prepája nabíjačky s celkovým energomanažmentom budovy a dokáže v reálnom čase optimalizovať nabíjanie vzhľadom na aktuálnu vyťaženosť.

Prezentácia: Ako s minimálnymi nákladmi vyťažiť maximum pri inštalácií nabíjacích staníc.

V dnešnej dobe rastie záujem o ekologickú dopravu, a tým pádom aj potreba nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Naša prezentácia sa zameriava na to, ako môžu firmy, mestá alebo jednotlivci efektívne inštalovať nabíjacie stanice s ohľadom na minimálne náklady. Predstavíme kľúčové faktory, ktoré treba zvážiť pri plánovaní, výbere technológie a umiestnení stanice. Okrem toho sa dotkneme možných zdrojov financovania, optimalizácie návratnosti investícií a najlepších príkladov z praxe. Cieľom je ponúknuť účastníkom komplexný pohľad na to, ako maximalizovať výnosy z nabíjacích staníc pri minimalizácii vstupných nákladov.

10:05 – 10:25
Speaker: Ing. Marcel Lauko , PhD. Riaditeľ, Energy Centre Bratislava, s.r.o.

Marcel Lauko je ekonóm s technickým základom. Pôsobí ako riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 12 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Prezentácia: Outsourcing energetického manažmentu – efektívny nástroj pre optimalizáciu spotreby energie v budovách.

Znižovanie spotreby energie budov a energetických zariadení je v súčasnosti už nevyhnutnosťou. Nie je však možné bez zberu potrebných údajov a najmä ich koncepčného vyhodnocovania a využívania. Nie každý vlastník alebo správca budovy má kapacity na vybudovanie a zavedenie systému energetického manažmentu vo vlastnej réžii. V prezentácii zhodnotíme možnosti komplexného outsoucingu energetického manažmentu a jeho prínosy pre zabezpečenie optimalizácie nákladov súvisiacich so spotrebou energie pre vlastníkov a užívateľov budov.

10:25 – 10:55
Speaker: Ing. Miroslav Kukla Spoluzakladateľ a riaditeľ spoločnosti B.E.Service, spol. s r.o.

Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave. Téme obvodových plášťov sa venuje viac ako 27 rokov. Spolupodieľal sa na budovaní a riadení jednej z najväčších realizačných spoločností v oblasti fasád na Slovensku. Je spoluzakladateľom spoločnosti B.E.Service, ktorá sa už viac ako 10 rokov systémovo venuje servisu, údržbe a oprave obvodových plášťov (okien, dverí, fasád, svetlíkov, ľahkých prevetrávaných plášťov, automatických dverí a podobných typov konštrukcií). Je členom predstavenstva Slovenskej Asociácie Facility Managementu a svoje dlhoročné skúsenosti odovzdáva ako prednášajúci na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

Prezentácia: Čo s historickými oknami pri súčasnom trende maximalizácie úspor energií na objektoch?

Prostredníctvom prednášky sa pozrieme na aktuálnu situácia na trhu s historickými budovami v problematike obvodových plášťov, návrh modelu spolupráce všetkých zúčastnených strán a povieme si o zmysluplnej expertíze pre vlastníkov a správcov historických objektov.

10:55 – 11:10 COFFEE BREAK

2. Blok: Enviromental Social Governance očami FM.

11:10 – 11:30
Speaker: Ing. Peter Škyrta, PhD. Senior Sustainability & ESG Consultant, KPMG Slovakia

Peter je skúsený projektový HSE & ESG manažér, technický a legislatívny HSE & ESG konzultant, školiaci HSE & ESG manažér s viac ako 14-ročnými profesionálnymi skúsenosťami v oblasti HSE a ochrany životného prostredia. Má niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou systému riadenia EHS & ESG (normy ISO) a výpočtom emisií CHG (CO2) podľa princípov ETS. Má vyštudované environmentálne inžinierstvo, je certifikovaný audítor podľa medzinárodných ISO noriem (ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001) a zároveň je aj medzinárodným dobrovoľným hodnotiteľom tzv. „Impact Rater“ v oblasti udržateľnosti pre švajčiarsku ESG platformu „Impaakt“. V období 07/2012 – 06/2014 bol Peter súčasťou projektu s názvom EKOprofit Bratislava. V pozícii Konzultanta udržateľnosti mal za úlohu implementáciu princípov čistejšej výroby (ciele, KPI, indikátory, CO2 kalkulácie, plány a programy, politiky, nastavenie výkonnosti), realizáciu interných auditov v servisných/výrobných spoločnostiach v Bratislavskom a Trnavskom kraji (32 spoločností, výroba a poskytovatelia služieb).

Prezentácia: Na spoločnej ceste k udržateľnému poskytovaniu služieb v oblasti FM.

Čo je potrebné zobrať do úvahy pri vyhodnocovaní ESG potenciálu firmy? Je proces vykazovania udržateľnosti štandardom v rámci Slovenska? Môže ESG Due Dilligence byť nástrojom pre ESG transformáciu.

11:30 – 11:50
Speaker: Ing. Ivan Ištvánffypredseda predstavenstva Verdantia a.s.

Ivan vyštudoval odbor Geodézia a kartografia na STU BA. Prácu v odbore pri mapovaní a znaleckej činnosti časom vystriedala práca v ústrednej štátnej správe, kde strávil významnú časť svojho profesionálneho života pri príprave strategických materiálov a koncepčných inovatívnych riešení. Pôsobil aj v pracovných skupinách, kde sa pripravovali EU smernice, nariadenia a regulácie. Svoje skúsenosti z procesov štátnej správy, rovnako aj technických realizácií a merania má ambíciu využiť pri kvalifikovanej práci v oblasti certifikácie uhlíkovej sekvestrácie a navrhovať individuálne, národné aj globálne riešenia certifikácie uhlíkového offsetu.

Prezentácia: Ako dosiahnúť uhlíkovú neutralitu – riešenia pre zelenú ekonomiku.

Je potrebné sa zamyslieť nad celosvetovým riešením klimatickej krízy. Sú národné programy uhlíkovej stratégie návod ako zastaviť globálne otepľovanie? Ako znížiť uhlíkovú stopu?

11:50 – 12:10
Speaker: Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA Zväz automobilového priemyslu SR, Komisia environmentálnej legislatívy

Michaela vedie vo Volkswagen Slovakia, a.s. oddelenie Životné prostredie. Viac ako 15 rokov sa venuje aplikácii tém ochrany životného prostredia pri výrobe automobilov – implementácii požiadaviek legislatívy a environmentálnych manažérskych systémov do výrobných procesov, návrhu a nasadeniu environmentálnej stratégie či prípravy konceptov a plánov na znižovanie vplyvov na životné prostredie pre environmentálne a energeticky náročné technológie. Ako člen Komisie environmentálnej legislatívy Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky pripravuje stanoviská a návrhy pre pripomienkovanie environmentálnej legislatívy SR a EÚ. Od roku 2021 pôsobí aktívne ako člen Rady vlády pre Zelenú európsku dohodu SR za Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy. Vyštudovala Ochranu životného prostredia/geochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr profesionálny MBA program „Automotive Industry“ Technickej univerzity Viedeň a Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

Prezentácia: „Green Deal“ – ako využiť nové požiadavky na získanie konkurenčnej výhody

Green Deal“ (Zelená európska dohoda) je stratégia rastu a transformácie hospodárstva s cieľmi klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Súčasne s tým balík „Fit for 55“ s pripravovanými smernicami prináša aj pre Slovensko výzvy v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany klímy, uhlíkovej neutrality i požiadavky na transformáciu hospodárstva na udržateľné. Prednáška zosumarizuje nosné témy pre priemysel do budúcnosti a ako tieto témy využiť pre transformáciu na udržateľnú výrobu, pričom na mnohé z nových požiadaviek sa dá pozerať ako na možnosť získania konkurenčnej výhody produkciou udržateľných výrobkov energeticky a materiálovo efektívnymi technológiami. Prednáška bude zameraná aj na kľúčové a kritické dokumenty (aktuálne v príprave Európskeho parlamentu, resp. dokumenty ktoré už boli schválené), pričom budú vytiahnuté najpodstatnejšie zmeny, ktoré sú kľúčové pre zelenú transformáciu priemyslu na Slovensku.

12:10 – 12:45
Speaker: Viktor Schiller inštruktor WHM, Ascent

Viktor sa zaoberá spôsobmi ako spraviť človeka odolnejším, kľudnejším a zdravším. Vytvoril unikátny a komplexný BASE systém na boj so stresom a vyhorením. Priniesol na Slovensko Wim Hofovu Metódu, ktorá buduje odolnosť na chlad a perfektnú imunitu. Viktorove krédo: Jediné, čo sa ráta, sú výsledky. Viac na ViktorSchiller.sk

Prezentácia: Od stavu vyhorenia k stavu radosti.

Poznáte stav vyhorenia? Dá sa vypnúť myslenie? Prostredníctvom praktickej pednášky si spoločne povieme ako sa vyhnúť v dnešnom uponáhľanom svete preťaženiu, ktoré vedie až k vyhoreniu.

12:45 – 13:45 OBED

PANELOVÁ DISKUSIA: Je transformácia energetiky cestou pre udržateľnú budúcnosť budov?

Modernizácia energetických systémov v budovách umožňuje značne znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť energetickú efektívnosť. Tieto kroky nie len znižujú environmentálne zaťaženie, ale zároveň môžu prispieť k poklesu nákladov na prevádzku budov. Aký je potenciál obnoviteľných zdrojov energie v budovách a ako môžu prispieť k udržateľnej budúcnosti?

13:45 – 14:30
Speaker: Ing. Róbert Ruňanin Obchodný riaditeľ, ENGIE Services a.s.

Róbert je absolventom Stavebnej fakulty v Košiciach. Od začiatku svojej pracovne kariéry sa venuje energetike a obnoviteľným zdrojom energie. Energetická kríza urýchlila proces dekarbonizácie, čo predstavuje ambicióznu výzvu nielen pre zákazníkov ENGIE, ale aj pre ich vlastné energetické zdroje. V spoločnosti ENGIE Services pôsobí už viac ako 10 rokov, od roku 2015 zastáva pozíciu člena predstavenstva a je zodpovedný za obchodné aktivity skupiny ENGIE na Slovensku.

Speaker: Ing. Marcel Lauko , PhD. Riaditeľ, Energy Centre Bratislava, s.r.o.

Marcel Lauko je ekonóm s technickým základom. Pôsobí ako riaditeľ Energy Centre Bratislava s.r.o. a predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Už 12 rokov nadšený propagátor Energy Performance Contracting-u (EPC) a prístupov založených na garancii výsledkov všeobecne. Tlmočník medzi technikmi a finančníkmi pri financovaní projektov energetickej efektívnosti.

Speaker:Ing. Danka Daubnerová Corporate ESG Senior Product Manager, Tatra banka a.s.

Danka vyštudovala zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V Tatra banke pôsobí na pozícii ESG senior produkt manažéra pre firemných klientov. Udržateľnosťou sa zaoberá viac ako 10 rokov, aktuálne sa venuje hlavne implementácii ESG princípov do úverového procesu, ako aj poradenstvom klientom v oblasti ESG.

Speaker: Mgr. Michaela Hletková Ploszeková MBA Zväz automobilového priemyslu SR, Komisia environmentálnej legislatívy

Michaela vedie vo Volkswagen Slovakia, a.s. oddelenie Životné prostredie. Viac ako 15 rokov sa venuje aplikácii tém ochrany životného prostredia pri výrobe automobilov – implementácii požiadaviek legislatívy a environmentálnych manažérskych systémov do výrobných procesov, návrhu a nasadeniu environmentálnej stratégie či prípravy konceptov a plánov na znižovanie vplyvov na životné prostredie pre environmentálne a energeticky náročné technológie.

Speaker: Vladimír Vavřín Splnomocnenec pre energo manažment, Schaeffler Skalica

3. Blok: Inovácie a technológie v FM

14:30 – 14:50
Speaker: Roman Spál Key account manager BSC/retail, KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

Niekoľko rokov pôsobil v zahraničí v prostredí hospitality a taktiež na poste asistenta výkonného riaditeľa výskumno-vývojárskej spoločnosti Medicsight. Po návrate na Slovensko pôsobil v oblasti Facility managementu na pozícii Business Development / Key Account manager. V súčasnosti svoje skúsenosti využíva v spoločnosti Kärcher Slovakia. V zájomnej korelácii s pevným zázemím, profesionalitou a technickou odbornosťou spoločnosti vytvárajú a implementujú riešenia pre cieľovú skupinu BSC/retail.

Prezentácia: Inovácie a technológie v sektore FM

Technologickým pokrokom sa nevyhýba ani oblasť upratovania, ako jeden z elementárnych prvkov pri udržateľnosti hodnoty budov. V tejto prezentácii sa dozviete, ako môže Kärcher v tejto oblasti pomôcť pri dosiahnutí vyššej efektivity, produktivity a zároveň s dôrazom na šetrenie energií a životného prostredia. Súčasťou prezentácie je aj téma autonómneho čistenia.

14:50 – 15:10
Speaker: Ing. Peter Tomek akustik, projektant, AkuDesign s.r.o.

Peter sa vo svojom akustickom tíme zameriava na technické a projektové riešenia protihlukových návrhov. Súčasťou jeho práce je 3D skenovanie a spracovanie dát, vypracovávanie projektovej dokumentácie, príprava podkladov pre realizačnú činnosť a vykonávanie autorského dozoru na stavbách.

Prezedntácia: Akustická kvalita administratívnych priestorov.

Zabezpečenie kvalitného pracovného prostredia sa stáva jednou z priorít zamestnávateľov. Vďaka tomu sa dostáva do popredia riešenie priestorovej akustiky v administratívnych priestoroch. Z tohto trendu vyplýva požiadavka na moderné vnímanie akustiky v priestore. Nakoľko slovenské technické normy pre navrhovanie priestorovej akustiky zaostávajú za vývojom na trhu, je nutné prísť s novým návrhom na posudzovanie akustickej kvality vnútorného prostredia. Pre zabezpečenie správneho návrhu a posudzovania priestorov je potrebné mať k dispozícií záväzné technické normy s komplexným riešením administratívnych priestorov pre dosiahnutie špecifických potrieb otvorených priestoroch. Autor poukazuje naniekoľkých konkrétnych príkladoch nutnosť úpravy legislatívy a potrebu zapojenia akustika do procesu návrhu administratívnych priestorov, tak, aby bol priestor nie len estetický, ale aj kvalitný, funkčný a príjemný pre dlhodobý pobyt osôb.

15:10 – 15:25 COFFEE BREAK

15:25 – 15:45
Speaker: Branislav Siklienka prezident Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, majiteľ Sky Gardens – zelená strecha

Braňo je taktiež Ambasádorom európskeho klimatického paktu. Zelené strechy sa stali jeho poslaním. Venuje sa osvete a popularizácii a inštalovaniu zelených striech, aby sa zelené strechy stali prirodzenou súčasťou stavieb a tak pomáhali zmierňovať negatívne dôsledky zmeny klímy.

Prezentácia: Zelené strechy – navrhovanie, realizácia a údržba

Ako správne navrhnúť a zrealizovať zelenú strechu, aby dlhodobo prinášala benefity pre majiteľa budovy? Aká je náročná údržba a čo obnáša? Na zelenú strechu sa treba pozerať ako na investíciu, nie ako náklad. Vegetačná strecha nemusí byť na každej budove, ale ani každá strecha nemusí byť skončiť zasypaná štrkom.

15:45 – 16:05
Speaker: Ing. Gabriel Dravecký, PhD. predseda predstavenstva, Slovenská spoločnosť údržby

Gabriel Dravecký je predsedom predstavenstva Slovenskej spoločnosti údržby (SSU) , ktorá je neziskovou organizáciou a združuje mnoho odborníkov a spoločností zaoberajúcich sa údržbou s cieľom iniciovať a podporovať vzdelávanie ľudí pracujúcich v údržbe . SSU je členom Európskeho spoločenstva národných spoločností údržieb EFNMS Bruseli. SSU je členom Zväzu automobilového priemyslu SR a Zväzu vedecko technických spoločností na Slovensku.

Prezedntácia: Výkonnostný audit údržby

Trendy v riadení údržby vyžadujú neustály nárast vedomostí a manažérskych zručností pre zabezpečenie maximálnej pohotovosti , spôsobilosti technických zariadení pri súčasnom dosahovaní maximálnej kvality produkcie, bezpečnosti a ekologických požiadaviek na ich prevádzku. Správne riadená údržba podporuje zabezpečenie cieľov organizácie, minimalizáciu rizík, teda optimalizáciu nákladov pri zvyšovaní požadovaných prínosov.

16:05 – 16:30 TOMBOLA

Lístky

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI


MEDIÁLNI PARTNERI

ÚČASTNÍCI

Počet účastníkov: 100 – 150 Všetky exekutívne pozície vo firmách, najmä v oblasti  podporných činností.
  • Riadiace pozície správy nehnuteľností
  • Riadiace pozície Facility a Property managementu
  • Riadiace pozície spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR)
  • Manažéri zodpovední za tvorbu pracovného miesta a kultúry spoločnosti (HR, CEO, CFO)
  • Pracovníci hospodárskej správy
Meno Priezvisko Názov spoločnosti   Pozícia
Billing First name Billing Last name Billing Company Variation billing_position
Vladimír Trenčanský OPTIMAL PARTNER s.r.o. Výkonný riaditeľ
Peter Petro Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o. Manažér podpory prevádzky ČS
Katarína Čerňanová Panattoni Slovakia Development s. r. o. Property Manager
Roman Meszaros YIT Slovakia, a.s. facility manager
Tomáš Korpáš ENGIE Services a.s. Riaditeľ Divízie správy nehnuteľností
Marek Boskovič ENGIE Services a.s. ENGIE Services a.s.
Roman Meszaros YIT Slovakia, a.s. Facility Specialist
Mgr. Miklášová Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. HR Business Partner
Martin Zeman Reiwag Facility Services SK, s. r. o. Reiwag Facility Services SK, s. r. o.
Peter Kováč BUREAU VERITAS SLOVAKIA Facility Management Consultant
Andrea Kubíčková SAFM výkonná riaditeľka
Silvia Nagyová Slovak Telekom, a.s. Head of Fleet, Facility & Rental Managemet
Matúš Miko Europapier Slovensko Bussines Unit Manager Hygiena
Josef Misof Europapier Slovensko Konateľ
Filip Veselý Schaeffler Skalica Facility manažér
Róbert Ruňanin ENGIE Services a.s. Obchodný riaditeľ
Karol Vrbatovič Smart Light konateľ
Tichomír Ivan BUSINESS WAY s. r. o. Konateľ
Adrián Pavlík B.E.Service SK, s.r.o. Prevádzkový riaditeľ
Ján Zuštiak AgeVolt CEO
Marcel Lauko Energy centrum Bratislava, s.r.o Riaditeľ
Jiří Knap IFMA CZ Prezident IFMA
Vladimír Suchan ING Hubs Bratislava Head of Facilities
Igor Zubíček Smart Light Obchodno – marketingový riaditeľ
Daniel Čupec SLOVCLEAN a.s. Quality Manager
Marian Lalik SLOVCLEAN a.s. Generálny riaditeľ
Vladimír Prvý SAFM Člen predstavenstva
Marek Horský HOFMIT s. r. o. Konateľ
Miroslav Kukla B.E.Service s.r.o. Konateľ
Andrea Kontseková Slovak Telekom, a.s Úsek dopravy a riadenia správy nehnutelnosti
Jarmila Laššaková JAGA Group, s.r.o. Produktový manažér Správa budov
Andrea Dingová Jaga Group, s. r. o. šéfredaktorka
Viera Gregorová Slovak Telekom, a.s Projektový manažér
Martin Barborák Slovak Telekom, a.s Property management specialist
Anna Horská BK, a.s. Project Manager
Katarína Adamcová BK, a.s. Project Manager
Gabriel Dravecký Slovenská spoločnosť údržby Predseda predstavenstva
Ondrej Bodnár tablano | GIS Services s.r.o. Head of marketiing and sales
Martin Herich tablano | GIS Services s.r.o. konateľ
Matúš Jenčík Siemens s.r.o. Sales Manager
Martin Kúšik TECHNOBOX, s.r.o. CEO
Pavol Galo KÄRCHER Slovakia, s.r.o Marketingový špecialista PI
Miroslava Jakabová M2C Marketing specialist
Radovan Guga M2C Director Division of Facility Management SK
Peter Škyrta KPMG na Slovensku ESG Senior Consultant
Ladislav Schweiger ENPECO a.s. CEO
Pavol Mazúr Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. člen predstavenstva
Karol Hederling SAFM viceprezident
Pavel Šedý RPM Service SK s.r.o. riaditeľ
Peter Zmítko BTS Cargo Hangar Services a.s. Facility manager
Ladislav Tručka BTS Cargo Hangar Services a.s. Partner at BTS Cargo & Hangar Services a.s.
Erik Húšťava BTS Cargo Hangar Services a.s. Facility manager
Ján Ploskuňák CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Business Development Manager
Katarína Suchá CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Business Unit Sales Coordinator
Katarína Suchá CBRE Global Workplace Solutions s.r.o. Business Unit Sales Coordinator
Lukáš Lehovec Franco Real Estates manager
Peter Ševček Franco Real Estates manager
Elena Hegerová Slovenská pošta, a.s. riaditeľka úseku financií
Iveta Vrbiková Slovenská pošta, a.s. riaditeľka sekcie správy majetku
Tomáš Mihaľov CHASTIA s.r.o. Obchodný riaditeľ
Katarína Korenková CHASTIA s.r.o. Konzultant
Michal Hovančák CHASTIA s.r.o. Prevádzkový riaditeľt
Andrej Skotta Tatra Banka a.s. Manazer Spravy Budov a Vystavby
Tomáš Korpáš ENGIE Services a.s. riaditeľ Divízia správy nehnuteľností
Juraj Gustafík Slovak Telekom, a.s Manažér riadenia nájomných zmlúv
Barbora Magulová Slovak Telekom, a.s
Matej Kubica Slovak Telekom, a.s
Lukáš Poctavek Slovak Telekom, a.s
Emil Skakala KÄRCHER Slovakia, s.r.o Marketingový riaditeľ
Peter Tomek AkuDesign s.r.o. Akustik, projektant
Krzysztof Gawliczek Velis Real Estate Tech Business Development Manager
Hana Pačaiová Slovenská spoločnosť údržby Člen predstavenstva
Juraj Fučík SPP, a.s. Riaditeľ prevádzky nehnuteľností
Jan Konečný SPP, a.s. Vedúci oddelenia prevádzky nehnuteľností
Marek Navrátil SPP, a.s. Senior technik údržby
Miroslav Zliechovec Saint – Gobain Construction Products Business Development Manager
Marcel Arvay ENGIE Services a.s. Regionálny manažér
Danka Daubnerová Tatra banka, a.s. Corporate ESG senior product manage
Tomáš Repta ENGIE Services a.s. Manažér sieťových zákaziek
Zuzana Stejskalová CBRE Global Workplace Solutions Head of Project CZ/SK
Sylwia Muller CBRE Global Workplace Solutions Managing Director EE
Igor Kvocera ATALIAN SK Regionálny manažér
Dominik Marec ATALIAN SK COO
Tomáš Hollý Techno box services s.r.o. COO
Tomáš Turček Techno box services s.r.o. Project manager
Daniel Bezák Global Facility a.s. Predseda predstavenstva
Michal Vaverka Global Facility a.s. Výkonný riaditeľ
Martin Krak SwissRe Management AG Internal Services Team Lead
Lukáš Janiga vedúci odd.právneho a správy majetku Mesto Sabinov
Marián Koľvek konateľ 1plus1 s.r.o.
Vladimír Hajduk konateľ 1plus1 s.r.o.
Martin Belan generálny riaditeľ STRABAG PS s.r.o.
Matej Žák Konateľ, akustik AkuDesign s.r.o.
Miroslava Palkovičová riaditeľka ekonomického odboru Správa služieb diplomatického zboru, a.s.
Peter Hušek investičné oddelenie Správa služieb diplomatického zboru, a.s.
Matúš Kubiš Facility manažér Doubletree by Hilton Bratislava
Katarína Váleková konateľka EuroJap Slovakia, s.r.o.
Matej Bencúr   Kros
Ľuboš Horyl Managing Director Danube Facility Services, s.r.o.
Marek Prelovsky Technician and Operational Manager Danube Facility Services, s.r.o.
Matúš Paulen Property Portfolio Leader J&T REAL ESTATE, a. s.
Marek Singhoffer Property Manager J&T REAL ESTATE, a. s.
Ján Kir Technical Specialist ESG J&T REAL ESTATE, a. s.
Viktor Hans Facility Mgmt Swiss Re
Andrej Barok Facility manager TECHNICAL ABD
Jana Sevelova Project manager TECHNICAL ABD
Darina Pšenáková financial officer Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Branislav Hadár riaditeľ Štátny inštitút odborného vzdelávania
Martin Štric člen predstavenstva Verdantia a.s
Dominika Ivančová predseda dozornej rady Verdantia a.s
Dominika Ivančová predseda dozornej rady Verdantia a.s
Matúš Molnár riaditeľ Sebestační
Monika Dejová projektový manažér WGH Solar s.r.o.
Peter Dlhos riaditeľ SOLAR PLUS, s.r.o.
René Kolandrová projektový manažér ATOPS Development s.r.o.
Vladimír Vavřín splnomocnenec pre energo manažment Schaeffler Skalica
Vladimír Vavřín splnomocnenec pre energo manažment Schaeffler Skalica
Marek Kolimár Service officer – senior Tatra banka, a.s.
Peter Dolíhal CEO ENMON APP s.r.o.
Pavol Koreň technický riaditeľ Energy Centre Bratislava, s.r.o.
Marcel Daško Head of Asset management Alto Real Estate
Gabriel Volšík Asset manager Alto Real Estate
Lucia Čechvala Asset manager Alto Real Estate
Michaela Hletkova Ploszekova Komisia environmentálnej legislatívy Zväz automobilového priemyslu
Miroslava Cibiková Špecialista environmentálna stratégia Volkswagen Slovakia, a.s.
Petra Ihringová Špecialista environmentálna legislatíva EU Volkswagen Slovakia, a.s.
Edgar Cinegr Head of Business Development Blocks | Smart Lockers
Ester Ester Malenová Head of Business Development Blocks | Smart Lockers
Ester Malenová Concept Developer Ecophon
Peter Petraško Sales Manager Blocks | Smart Lockers