Facility Management 2016

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS

 

Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov – SKSI

 

Vás pozývajú na 14. vedecko – odbornú konferenciu  so zahraničnou účasťou

 

 

FACILITY MANAGEMENT 2016  – Outsourcing v správe a údržbe budov 

 

Cieľom konferencie je aj v tomto roku informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu ako i poskytnúť možnosť zoznámiť sa s problematikou outsourcingu v praxi. Konferencia má štyri odborné sekcie:

 

I. FACILITY MANAGEMENT

 

II. SPRÁVA BUDOV

 

III. PREVÁDZKA BUDOV, ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 

IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 

 

Odborným garantom konferencie FACILITY MANAGEMENT 2016 je prof.Ing. Dušan Petráš, PhD. a doc.Ing. Viera Somorová, PhD.

 

Členom SAFM poskytujeme úhradu účastníckeho poplatku vo výške 66 EUR na jedného člena.